31.12.2019 Artikel

Paulig utför ett långsiktigt hållbarhetsarbete och satsar på både små och stora klimatgärningar. Nu inför decennieskiftet kan vi med fördel blicka bakåt och summera vilka konkreta framsteg vi har gjort under de senaste tio åren. Visste du t.ex. att Paulig år 2018 som första företag i världen började sälja kaffe i vakuumförpackningar av förnybara råämnen? Vi vill lyfta fram fem särskilda hållbarhetsgärningar under det senaste decenniet.

Hundra procent av kaffet kommer från verifierat hållbara källor

Paulig gav år 2014 ett löfte om att alla kaffebönor som företaget använder ska köpas in från hållbara källor före utgången av 2018. Löftet infriades för ett år sedan, och i dag använder Paulig i sina produkter endast kaffe med Rättvis handel- och Eko- eller UTZ-certifikat samt kaffe som köpts in via hållbarhetsprogram med partner.

Målet uppnåddes genom långsiktigt samarbete och en dialog med Pauligs samarbetspartner och med kaffeodlarna.

”När vi ingick detta löfte år 2014 var situationen den att allt det högklassiga kaffe som vi använde inte fanns att få från verifierat hållbara källor. Under de fem följande åren kompletterade vi tillsammans med våra samarbetspartner vårt sortiment av certifierat kaffe, utvecklade leveranskedjor, certifierade källorna för råkaffe och grundade nya partnerprogram i ursprungsländerna. Med våra inköpsprinciper är vi som en av de första stora rosterierna i världen en föregångare i hela kaffebranschen”, berättar Katariina Aho, som vid Paulig basar för bl.a. inköpet av kaffe.

Paulig har under åren stött över 100 000 kaffeodlare via dessa partnerprogram. Till Pauligs partner hör bl.a. International Coffee Partners, Coffee & Climate, Rättvis handel och kaffeexportföretag.

Lagerinnovation minskade de årliga koldioxidutsläppen med 365 ton

I och med sin lagerinnovation invid produktionsansläggningen Poco Loco i Roeselare i Belgien har Paulig minskat antalet lastbilstransporter med 25 000 på ett år. Det innebär 365 ton mindre koldioxidutsläpp varje år. Kärnan av innovationen är en hundra meter lång bro som byggts mellan produktionsanläggningen och lagret. Råvarorna förflyttas från lagret till produktionsansläggningen längs med automatiska transportlinjer som löper över bron, och de färdiga produkterna transporteras längs samma bro tillbaka till lagerbyggnaden.

I framtiden är det också möjligt att uppföra en väderkvarn nära lagret. Då blir lagret koldioxidfritt till hundra procent.

Fabriker som drivs med biogas

Pauligs övergripande hållbarhetsarbete går till stor del ut på att satsa på förnybar energi och energieffektivitet. Under det gångna decenniet har Paulig utnyttjat särskilt biogas i allt större utsträckning i sin verksamhet, och i augusti 2015 övergick företaget till att rosta allt kaffe med hjälp av biogas på rosteriet i Nordsjö. Därmed minskade Pauligs växthusgasutsläpp med hela 90 procent, dvs. närmare 2 700 ton per år.

I dag drivs förutom Pauligs samtliga kafferosterier i Finland även företagets krydd- och tortillafabrik i Sverige med biogas. Hantverksrosteriet Robert Paulig Roastery, som våren 2019 utsågs till Finlands bästa rosteri, har också utnyttjat självproducerad solenergi i sin verksamhet från och med år 2018.

Paulig Vuosaari roastery

I början av hösten 2019 rapporterades det också i nyheterna om energibolaget Helens och Pauligs gemensamma pilotprojekt, som går ut på att spillvärme tas till vara och utnyttjas vid Pauligs kafferosteri i Nordsjö. Vid rosteriet byggs ett värmeåtervinningssystem, med hjälp av vilket spillvärme som rosteriet inte har behov av kan återvinnas i Helens värmenät. En ny teknisk lösning gör det möjligt att samla in så mycket värme att det motsvarar det årliga värmebehovet i 1 000 tvårummare i höghus. Det nya värmeåtervinningssystemet tas i bruk i början av 2020.

Först i världen med att sälja kaffe i vakuumförpackningar av förnybara råämnen

Paulig har under de senaste åren minskat koldioxidavtrycket av sina förpackningar genom att öka andelen förnybara växtbaserade förpackningsmaterial. Även om förpackningen normalt orsakar endast några procent av en produkts miljökonsekvenser har Paulig genom sitt utvecklingsarbete lyckats minska förpackningarnas klimatkonsekvenser ytterligare.

Bolaget lanserade sina första kaffeförpackningar av förnybara material våren 2018, när Paulig Mundo-kaffet förpackades i material som till 45 procent tillverkats av växtbaserade och förnybara källor.

”Vi talar om ett stort framsteg i utvecklingen. Vi var det första företaget i världen som sålde kaffe i vakuumförpackningar av förnybara råämnen. I slutet av 2019 tillverkades redan mer än 50 procent av alla kaffeförpackningar av förnybara, växtbaserade och fossilfria material, vilket innebär att vi har kunnat minska förpackningens koldioxidavtryck med cirka en tredjedel”, berättar Kati Randell, Pauligs chef för strategisk förpackningsutveckling.

Kati Randell bio packaging

Även i fråga om matförpackningar har Paulig under de senaste åren gjort stora framsteg i sitt utvecklingsarbete. I början av hösten 2019 lanserade Paulig nya Santa Maria-tortillaförpackningar, där plasten delvis har ersatts med papper och koldioxidavtrycket på så sätt blir 35 % mindre jämfört med en vanlig förpackning. I och med denna nyhet går det hädanefter åt 150 ton mindre plast varje år till att tillverka Santa Maria-tortillaförpackningarna. Det motsvarar 6 miljoner halvlitersplastflaskor.

Santa Maria-kokosmjölken säljs sedan i höst i kartongförpackningar i stället för konservburkar, vilket innebär att produkten i dag ger upphov till 796 ton mindre växthusgasutsläpp. Samtidigt minskade förpackningens koldioxidavtryck med cirka 80 procent. De nya kokosmjölksförpackningarna är gjorda av material som är växtbaserade till 72 procent.

Pulled oats packaging

I Gold&Green Foods Pulled Oats-produktförpackningar återvinns material i den mån det är möjligt, eftersom asken i dessa förpackningar är tillverkad till 90-100 procent av återvunna plastflaskor och avfallsplast från tillverkningsprocessen och kartongdelen är tillverkad till 30 procent av avfallsfiber från tillverkningsprocessen. Gold&Green Foods-kylväskorna är i sin tur tillverkade av industriella storsäckar, som ursprungligen använts till att transportera havre och bönor till fabriken.

Även om förpackningarna utvecklas med stormsteg ser man i varje fas av utvecklingsarbetet noggrant till att produktförpackningen fullgör sitt viktigaste syfte: att säkerställa produktens och smakens hållbarhet. På så sätt förebygger den också på bästa sätt matsvinn.

Pauligs hållbarhetsarbete fokuserar på barn och unga

I mer än 140 år har målet att bygga upp framtiden varit en viktig del av Pauligs verksamhet. Paulig är sedan februari 2019 huvudsamarbetspartner till SOS-Barnbyar och har i och med samarbetet satsat särskilt mycket på att främja stödfamiljsverksamheten. SOS-Barnbyar hjälper våra mest sårbara barn och unga och strävar efter att ge alla barn chansen att ha en så vanlig barndom som möjligt i en familj och en trygg omgivning. Syftet med stödfamiljsverksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda barnfamiljer den hjälp som de behöver.

Paulig har också gjort donationer för att grunda Nya barnsjukhuset, som öppnade sina dörrar i Helsingfors år 2018, och bolagets Santa Maria-varumärke har varit partnerföretag till Rädda Barnen-organisationen i Sverige sedan år 2004.

Läs mer om Pauligs hållbarhetsarbete: https://www.pauliggroup.com/sv/foretagsansvar

Bilder: Paulig & SOS-Barnbyar