Paulig arbetar för att främja etiskt handlande i alla våra verksamhetsländer, med ambitionen att vara en hållbar föregångare i branschen. Pauligs riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring och kommunikation baseras på ICC Framework for Responsible Food and Beverage Marketing Communications och är fast förankrade i Pauligs syfte och värderingar. Riktlinjerna ligger också i linje med våra hållbarhetsambitioner, våra verksamhetsmål samt övergripande etiska principer

Integritet

 • Paulig skall bedriva sin verksamhet med integritet och på ett konsekvent sätt. Detta gäller för alla marknader där vi är verksamma. Det innebär att dessa riktlinjerna gäller för alla länder där vi säljer och marknadsför våra produkter.
 • Pauligs marknadsföring och kommunikation måste, som ett absolut minimum, uppfylla gällande lokala lagar och bestämmelser.
 • Paulig kan och kommer att ta ställning i samhällsfrågor som är relevanta för vår verksamheten, vårt företag och våra varumärken och i de fall där vi kan göra skillnad för människor och planet.
 • Som en tumregel nämner eller diskuterar vi på Paulig aldrig våra konkurrenter.

Korrekthet

 • All Pauligs marknadsföring och kommunikation ska på ett korrekt sätt återge egenskaperna hos våra produkter, såsom produktnamn, smak, storlek, näringssammansättning och hälsofördelar.
 • Om statistik, påståenden eller standarder används i marknadsföring och kommunikation bör dessa understödjas av lämpliga vetenskapliga bevis.
 • Om hänvisning görs till externa studier, statistik eller andra data, ska källan alltid anges och det ska tydligt framgå vilken information den är kopplad till.
 • Produktegenskaper och statistik får inte presenteras på ett överdrivet eller fiktivt sätt. Till exempel får resultatet av konsumenttester inte användas på ett sätt som kan antyda statistisk giltighet, om sådan inte föreligger.

Ärlighet och transparens

 • Pauligs marknadsföring och kommunikation ska alltid vara ärlig och sanningsenlig och får inte vilseleda målgruppen.
 • Kunder, konsumenter och andra intressenter skall alltid ges en korrekt bild av företaget samt våra produkter och tjänster för att kunna fatta välinformerade beslut.
 • Vi på Paulig främjar transparens och delar proaktivt nyheter om företaget och våra varumärken. Vi adresserar utmaningar och bransch- och samhällsfrågor på ett öppet sätt när det är relevant för Paulig och våra intressenter, i syfte att stärka förtroendet för både företaget och branschen i stort.

Inkludering

 • Vi på Paulig strävar efter att skildra mångfald, inkludering och delaktighet i vår marknadsföring och kommunikation. Vi diskriminerar inte utifrån kön, nationalitet, ålder eller sexuell läggning.​
 • Paulig är ett internationellt företag som hyllar mångfald och uppskattar kulturella skillnader. Vi försöker alltid förstå och inspireras av olika kulturer, och avstår från vad som skulle kunna uppfattas som kulturell appropriering.

Hälsa och miljö

 • Vi på Paulig ska uppmuntra till och främja en hållbar livsstil och inte stödja metoder som kan riskera säkerhet och hälsa och som kan orsaka skada på människor och/eller planet.
 • Vi uppmuntrar i vår kommunikation inte en överdriven konsumtion av mat och/eller drycker, med tanke på de negativa effekter som stora portioner har vad gäller hälsa och matsvinn.
 • Vi försöker alltid att hitta miljövänliga alternativ när vi tar fram marknadsförings- och kommunikationsmaterial. Vi överväger noga vilken mängd material som behövs för att undvika resursslöseri.
 • Som en tumregel skall framställandet av alkoholhaltiga drycker i bild, text eller recept undvikas. Om det anses motiverat att framställa alkoholhaltiga drycker, bör texten eller bilderna tas fram med extra stor försiktighet.

Skydd av barn

 • Vi på Paulig riktar inte vår marknadsföring och kommunikation mot barn under 12 år.
 • När barn eller tonåringar finns med i marknadsföring och kommunikation måste följande principer uppfyllas:
  • Barn under 12 år måste få skriftligt samtycke från samtliga vårdnadshavare om de ska medverka i sociala mediekanaler som betalas/sponsras av Paulig.
  • Barn och tonåringar får inte framställas i osäkra situationer eller delta i handlingar som är skadliga för dem själva eller andra.

Vi på Paulig ska säkerställa att alla som är involverade i företagets marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter känner till Pauligs principer för ansvarsfull marknadsföring och kommunikation. Det är Pauligs anställdas uppdrag att tillse att våra externa samarbetspartners och leverantörer också följer våra normer.

Riktlinjerna ses över på årsbasis och uppdateras vid behov för att säkerställa efterlevnad av våra regler samt eventuella förändringar på marknaden och företaget.