På Paulig är hållbarhet en del av det dagliga arbetet. Engagemanget och våra ambitioner börjar i styrelsen. Det är styrelsen som godkänner våra fokusområden och mål för hållbarhetsarbetet. Vartannat år uppdateras de om hur hållbarhetsarbetet införlivats i verksamheten. Ansvaret för utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete ligger hos Pauligs ledningsgrupp. Det leds av vår SVP Communications & Sustainability. Vår VD och styrelse granskar och godkänner policies, nyckelprojekt och mål som är relaterade till hållbar utveckling.

Hållbarhetsteamet leds av vår SVP Communications & Sustainability som styr vår verksamhet mot målet att vara en hållbar föregångare i livsmedelsbranschen. Teamet ansvarar för planering och utveckling av hållbarhetsstrategin, identifierar utvecklingsområden och skapar gemensamma mål för hela Paulig. De följer också upp våra planer och mäter resultatet av dem. Teamet stöttar resten av i det gemensamma hållbarhetsarbetet och knyter an det till den dagliga affärsverksamheten. Dessutom hanterar de samarbetet och med intressegrupper och ansvarar för rapporteringen av hållbarhetsarbetet.  

Sustainability-pauliggroup


Hållbarhetsarbetet integreras och implementeras enligt Pauligs strategier och planer för de olika affärsfunktionerna och affärsområdena. Under 2021 bildades en hållbarhetsgrupp, Sustainability Management Group, med representanter från företagets olika affärsfunktioner- och områden. Gruppen träffas kvartalsvis för att följa genomförandet av olika hållbarhetsinitiativ och anpassningen av dessa till affärsverksamheten.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på FN: s mål för hållbar utveckling. Det styrs enligt vår modell för hållbarhetsstyrning. Hållbarhetsämnen granskas regelbundet i hela organisationen, enligt definitionen i vår styrmodell.

Bygga en etisk verksamhetskultur

Paulig-koncernen har starka varumärken, och konsumenter och kunder litar på företaget. För att upprätthålla dessa värdefulla tillgångar har vi förbundit oss till ett mycket etiskt sätt att verka. Våra etiska principer sätter standarden för alla anställda, och alla leverantörer måste förbinda sig till Paulig-koncernens uppförandekod för leverantörer. De etiska principerna stöds av följande policy- och styrsystem på koncernnivå: 

 

Working in office


Kommunikation och utbildning

Alla våra medarbetare genomför en onlineutbildning om våra etiska principer. Utbildningen finns på sex språk (svenska, finska, nederländska, engelska, estniska och ryska) för att möta upp våra anställda i alla länder där vi har verksamhet. Syftet med utbildningen är att säkerställa att våra principer och metoder är kända och efterlevs i det dagliga arbetet.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kontinuerlig utveckling av kompetens hos dem som arbetar med hållbarhet, kvalitet och inköp. Vi ser också till att vår styrelse och ledning ofta uppdateras om aktuella hållbarhetsämnen och frågor.

Att ingripa i frågor

Vi vill att våra anställda och externa intressenter ska känna sig bekväma med att uttrycka avvikande åsikter och bekymmer på arbetsplatsen. Medarbetare och externa intressenter i alla verksamhetsländer kan ta upp frågor anonymt genom ett visselblåsningsverktyg som hanteras av en tredje part och finns på fem språk.

Eventuella överträdelser och avvikelser utvärderas och undersöks av ett team som utsetts av medlemmar i Pauligs ledninsgrupp. Deras handlingar loggas och hanteringen är konfidentiell. En person som rapporterar en misstanke eller uppmärksammar en fråga riskerar inte att drabbas av någon form av sanktion eller personlig påföljd. Ärendena rapporteras årligen till Pauligs styrelse.

Om vi observerar några problem i vår leveranskedja ingriper vi omedelbart och skapar en handlingsplan tillsammans med vår partner.

Costa Rica coffee


Hantering av risker och möjligheter

Risker och möjligheter identifieras, bevakas och uppdateras årligen. Policyuppdateringar föreslås och godkänns av Pauligs styrelse. Riskhanteringen täcker strategiska och operativa risker. Våra viktigaste hållbarhetsrisker och möjligheter identifierades noggrant och övervägdes när den nya hållbarhetsmetoden skapades. Tillsammans med vår övergripande riskhantering är genomförandet av vårt hållbarhetsprogram det viktigaste instrumentet för att minska riskerna och, på den positiva sidan, dra nytta av möjligheterna. Den nya modellen för hållbarhetsstyrning stärker den systematiska övervakningen och styrningen av hållbarhetsrisker.

Säkra och hållbara produkter

Som livsmedels- och dryckesföretag är produktsäkerhet och kvalitet i fokus för oss. Vi bedömer dessa risker proaktivt samt testar och analyserar inkommande råvaror. Det gör att vi kan säkerställa att våra råvaror och produkter uppfyller våra höga krav på kvalitet. Leverantörshantering, inklusive riskbaserade revisioner, är viktiga förebyggande aktiviteter som minskar risken för livsmedelssäkerhet eller kvalitetsproblem.

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald

Klimatförändringar är den största långsiktiga hållbarhetsrisken för Paulig. Till följd av klimatförändringar kan extrema väderförhållanden utvecklas, såsom torka, kraftiga regn och värmeböljor, liksom ökad vattenspänning och minskad biologisk mångfald. De kan orsaka allvarliga effekter på jordbruksförhållandena och tillgängligheten av våra viktiga råvaror. Detta gäller särskilt känsliga grödor som kaffe.

Vår största klimatpåverkan återfinns i värdekedjan och är kopplad till de råvaror vi använder vid tillverkningen av våra produkter (t.ex. vete). Därför fokuserar vi i våra klimatåtgärder på att arbeta med nuvarande leverantörer och partners och få dem att använda mer hållbara jordbruksmetoder som ökar den biologiska mångfalden och leta efter nya råvaror och partners samt söka efter nya affärsmodeller som ytterligare stödjer den cirkulära ekonomin.

Vi har identifierat biologisk mångfald och avskogning som områden där vi inte har tillräcklig förståelse för våra effekter och relaterade risker. Under 2022 planerar vi ett pilotprojekt där vi kartlägger avskogningsriskerna inom våra viktigaste värdekedjor.

I början av 2022 publicerade Paulig en avskogningspolicy där vi förbinder oss att samarbeta för att eliminera råvarurelaterade avskogning från våra leveranskedjor som en del av vår hållbarhetsstrategi.

Respektera mänskliga rättigheter

Vi har förbundit oss att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Våra viktigaste hållbarhetsrisker är kopplade till mänskliga rättigheter i leveranskedjan, till exempel med avseende på rättvisa löner, arbetstider, tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Produktionen av vissa av våra råvaror, som kaffe och kryddor, bygger ofta på lågkvalificerat arbete av säsongs- och migrantarbetare, vilket ytterligare ökar riskerna för modernt slaveri. Vi tillämpar en nolltoleranspolicy mot alla överträdelser av mänskliga rättigheter. För Paulig är det viktigt att verkligen förstå vår egen påverkan med avseende på mänskliga rättigheter, och hur vi kan hantera riskerna. Detta arbete, inklusive utveckling av våra processer för due diligence inom mänskliga rättigheter, kommer att fortsätta vara i fokus för Paulig. Läs mer.

Arbetsmiljö

De anställdas hälsa och säkerhet är mycket viktig för oss. I arbetet att förbättra säkerheten och minska riskerna är en proaktiv och förebyggande strategi det mest relevanta verktyget. Här ingår exempelvis att kontinuerligt öka våra medarbetares medvetenhet om säkerheten, att utvärdera och observera risker systematiskt och att inspektera och revidera våra säkerhetsrutiner. Vi är jätteglada över den fina trenden vi kan se i fråga om våra medarbetares hälsa och säkerhet, men är medvetna om att detta område måste ha hög prioritet också i framtiden. Vi vill ha en gemensam säkerhetskultur för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats för alla medarbetare. Det innebär att vi alla arbetar tillsammans för att skapa en säker arbetsplats.

Läs mer

Lea Rankinen cooking
Mänskliga rättigheter är en fråga som kräver effektiva processer, transparens och samarbete för att följa med i utvecklingen
Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligs årsredovisning 2020
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?