Genom våra etiska principer har vi förbundit oss att respektera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet. Vi på Paulig efterlever alltid tillämpliga lagar, förordningar och normer i de länder vi arbetar i. Vi bedriver vår verksamhet med integritet och etik och tar ansvar för våra handlingar. Våra etiska principer definierar också vår vilja att främja ett etiskt förhållningssätt bortom lagar och förordningar.

Vi respekterar även andra internationella avtal som ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet  och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Ansvaret för vårt arbete för en hållbar utveckling ligger hos koncernledningen där hållbarhetsarbetet leds av vår SVP för kommunikation och hållbarhet. Koncernens VD och styrelse granskar och godkänner våra policyer, nyckelprojekt och målsättningar kopplade till hållbar utveckling.

Arbetet för mänskliga rättigheter på Paulig 

En avsevärd andel av våra råvaror kommer från länder som är klassade som riskländer av amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). I dessa länder är problem kopplade till mänskliga och arbetstagares rättigheter vanliga. De vanliga hållbarhetsriskerna i livsmedelssektorn är kopplade till mänskliga rättigheter, exempelvis avseende tvångs- eller barnarbete, och arbetstagares rättigheter, exempelvis avseende rimlig ersättning och arbetstid. Tack vare våra långsiktiga relationer med leverantörerna kan vi på ett bättre sätt förstå risker kopplade till mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsutmaningar i våra leveranskedjor. Dessutom orsakar klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, vattenbrist, och användning av bekämpningsmedel risker för människor och miljö i dessa områden.

Vi tillämpar en noggrann besiktningsprocess när vi utvärderar våra leverantörer. Vi bedömer hållbarhetsrisker kopplade till leverantörer genom riskbedömningar för landet, självbedömningar från leverantörerna samt revisioner. Vi genomför alltid en riskbedömning innan vi påbörjar ett samarbete med en ny leverantör, och vi utvärderar befintliga leverantörer med jämna mellanrum. Vi strävar också efter transparens och en levnadslön i våra  värdekedjor.

Pauligs uppförandekod för leverantörer stipulerar minimikraven som leverantörer måste uppfylla, till exempel gällande säkra och rimliga arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter och miljörisker i den egna verksamheten och leveranskedjan. Vi har också upprättat en tydlig begäran om spårbarhet avseende både tillverkningen och råvarans ursprung när underleverantörer används vid en leverans till Paulig. Vi genomför regelbundet revisioner av våra högriskleverantörer med en kombination av tredjepartsrevisorer och egen personal.

Om brott mot mänskliga rättigheter upptäcks i vår leveranskedja vidtar vi omedelbart åtgärder. Vi undersöker problem som uppstår noggrant och vidtar vid behov korrigerande åtgärder i samarbete med våra partner och andra intressegrupper. Om ingen lösning kan hittas eller om partnern i fråga är ovillig att utveckla sin verksamhet utvärderar vi partnerskapet på nytt och avslutar det helt och hållet vid behov.

Läs mer om hur vi arbetar för hållbarhet: https://www.pauliggroup.com/sv/foretagsansvar/hallbarhetsledning

Förbättra mänskliga rättigheter genom partnerskap och samarbete 

100% av vårt kaffe kommer från verifierade hållbara källor och vi strävar efter att utvidga detta arbete till att även täcka andra råvaror. Målet är att 100% av råvarorna från högriskområden ska från hållbara källor som har verifierats av tredje part år 2030.  För att kunna nå våra hållbarhetsmål söker vi aktivt samarbete med olika partner och intressenter. 

I april 2020 blev Paulig medlem i amfori, vilket ger oss möjlighet att påverka globala beslutsprocesser och effektivt främja välbefinnande genom hela vår leveranskedja, skala upp externa verifieringar i vår leveranskedja och samarbeta med andra intressenter.

Vi vill vara en aktiv spelare i våra inköpsländer för att säkerställa rättvisa och inkluderande arbetssätt. Vi undersöker de underliggande orsakerna till eventuella problem med mänskliga rättigheter och ger stöd till lokalsamhället i arbetet för att lösa dem.

Paulig är medlem i Sustainable Spices Initiative som syftar till att på ett hållbart sätt transformera sektorn för vanliga kryddor och därmed säkra framtida inköpskapacitet och stimulera den ekonomiska tillväxten i producentländerna. I Indien har vi sedan 2004 samarbetat med Rädda barnen för att skydda barns rättigheter. Under dessa år har vi exempelvis initierat en undersökning av barns rättigheter i leveranskedjorna för våra viktigaste kryddor i Indien. Som ett resultat av detta sjösattes ett projekt för att ge hundratals barn möjlighet att gå i skola. 

Ett av våra viktigaste partnerskap är International Coffee Partners GMBH (ICP), som är ett icke vinstdrivande företag som grundats av fem europeiska familjeägda företag i kaffebranschen, däribland Paulig . ICP främjar den hållbara utvecklingen i kaffeproducerande länder genom att driva projekt till nytta för miljön och kaffeodlande familjer.

Vi värdesätter alla människor som de är 

På Paulig värdesätter vi alla människor som individer och yrkespersoner, och vi förväntar oss att våra leverantörer och partners gör detsamma. De viktigaste principerna i vårt ledarskap och i vår ersättningspolicy är rättvisa och jämlikhet, och vi accepterar inte någon form av diskriminering. 

För att stärka vårt åtagande för en mångsidig, rättvis och inkluderande arbetsplats lanserade vi i juni 2023 en företagsomfattande policy för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Vi inledde också ett samarbete med Workplace Pride, en holländsk ideell stiftelse som fokuserar på inkludering av HBTIQ+-personer på arbetsplatsen. Det internationella samarbetet förstärker vårt åtagande att främja rättigheterna för HBTIQ+-anställda i alla länder där Paulig verkar. Vi har sedan tidigare ett partnerskap med Helsinki Pride. Helsinki Pride är den största kultur- och människorättsutställningen med fokus på sexuella och könsminoriteter i Finland. Dessa partnerskap understryker att vi vill vara föregångare för en mer jämlik och inkluderande arbetsliv.

Vi vill också att våra medarbetare ska känna sig trygga när de uttrycker avvikande åsikter eller farhågor på arbetsplatsen. Vi arbetar för jämlikhet genom utveckling och yrkeslivsplanering så att kvinnor och män och olika åldersgrupper är lika representerade i olika personalgrupper. Vi ger personer med funktionshinder samma möjligheter som andra kandidater och anställda.  

Vår interna visselblåsarkanal fungerar som ett verktyg som låter personalen höja rösten angående eventuellt oetiskt beteende som observeras eller misstänks i vår verksamhet. Alla eventuella oegentligheter bedöms och undersöks och incidenter hanteras av Pauligs visselblåsarteam. 
 

Läs mer

Lea Rankinen cooking
Mänskliga rättigheter är en fråga som kräver effektiva processer, transparens och samarbete för att följa med i utvecklingen
Coffee cherry3
Rättvist och inkluderande arbetssätt
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?