Hållbarhet utgör en del av det dagliga arbetet på Paulig, och det är den operativa ledningen som har ansvaret för de praktiska åtgärderna. Det yttersta ansvaret för vårt arbete med hållbar utveckling ligger hos koncernens ledningsgrupp, där hållbarhetsarbetet leds av direktören för kommunikation och hållbarhet. Koncernens VD och styrelse granskar och godkänner policyerna och de centrala projekten och målen inom hållbar utveckling. 

Hållbarhetsteamet under ledning av direktören för hållbarhet och samhällsrelationer styr vår verksamhet mot målet att vara en hållbar föregångare inom livsmedelsbranschen. Hållbarhetsteamet identifierar de centrala utvecklingsområdena och skapar gemensamma mål för koncernfunktionerna, följer upp hur det går med planerna och mäter resultat. Teamet stöttar resten av organisationen med att ha ett enhetligt hållbarhetsarbete och knyta det till den dagliga affärsverksamheten. De har dessutom hand om samarbetet med intressentgrupper och ansvarar för rapporteringen.

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på Pauligs gemensamma värderingar och styrs utifrån ledningssystem, etiska principer och Paulig-koncernens uppförandekod för leverantörer (Paulig Group's Code of Conduct for Suppliers). Hållbarhetsrelaterade teman tas regelbundet upp i alla delar av organisationen.

Bygga en etisk verksamhetskultur

Paulig-koncernen har starka varumärken, och konsumenter och kunder litar på företaget. För att upprätthålla dessa värdefulla tillgångar har vi förbundit oss till ett mycket etiskt sätt att verka. Våra etiska principer sätter standarden för alla anställda, och alla leverantörer måste förbinda sig till Paulig-koncernens uppförandekod för leverantörer. De etiska principerna stöds av följande policy- och styrsystem på koncernnivå: 

Utbildning och kommunikation

Alla våra anställda genomgår en webbutbildning om våra etiska principer för att säkerställa efterlevnaden av principerna och relaterad praxis i vår dagliga verksamhet. 

Vi fäster särskild vikt vid att de anställda som arbetar med hållbarhet, kvalitet och inköp fortlöpande får utveckla sin kompetens. 

Hantering av risker och möjligheter

Risker och möjligheter följs upp och uppdateras årligen. Koncernens styrelse lägger fram förslag till policyer och godkänner dem. Att identifiera och hantera de största riskerna och möjligheterna utgör en del av affärsverksamheten. Riskhanteringen inkluderar strategiska risker, operativa risker och skaderisker. I detta sammanhang har hållbarhet definierats i allmänna termer och klassats som en strategisk risk.

Säkra och hållbara produkter

Eftersom Paulig är ett livsmedelsföretag har de största hållbarhetsriskerna med produkternas säkerhet och kvalitet att göra, särskilt om de kan kopplas till negativa konsekvenser för konsumenternas hälsa. Vi utvärderar dessa risker proaktivt och testar och analyserar inkommande råvaror, vilket gör att vi kan se till att våra råvaror och produkter kan uppfylla våra höga kvalitetskrav. Utöver produktkvaliteten medför våra långa och komplexa leveranskedjor utmaningar. Trots vårt arbete för ansvarsfulla inköp föreligger en risk för kränkningar av mänskliga rättigheter hos den lokala arbetskraften samt risk för effekter på miljön, vårt rykte och kundernas lojalitet.

Klimatförändringar och minskad biologisk mångfald

I ett större perspektiv är klimatförändringarna den största risken ur ett antal olika perspektiv, särskilt med avseende på odlingen av känsliga grödor som kaffe. Som ett resultat av klimatförändringarna kan föränderliga och extrema väderförhållanden som torka, skyfall och värmeböljor samt en växande vattenbrist och minskad biologisk mångfald få stora negativa effekter på jordbruksvillkoren och tillgängligheten på viktiga råvaror. Vi fokuserar på aktiviteter som främjar ansvarsfulla inköp och leveranser, inklusive hållbara jordbruksmetoder, effektiv resursanvändning i vår egen verksamhet och stöd till konsumenternas strävan att minska sin miljöpåverkan.

Respektera mänskliga rättigheter

Vi har förbundit oss att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Våra viktigaste hållbarhetsrisker är kopplade till mänskliga rättigheter i leveranskedjan, till exempel med avseende på rättvisa löner, arbetstider, tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Produktionen av vissa av våra råvaror, som kaffe och kryddor, bygger ofta på lågkvalificerat arbete av säsongs- och migrantarbetare, vilket ytterligare ökar riskerna för modernt slaveri. Vi tillämpar en nolltoleranspolicy mot alla överträdelser av mänskliga rättigheter. För Paulig är det viktigt att verkligen förstå vår egen påverkan med avseende på mänskliga rättigheter, och hur vi kan hantera riskerna. Detta arbete, särskilt att utveckla risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, kommer att fortsätta ha särskilt fokus för Paulig.

Arbetsmiljö

De anställdas hälsa och säkerhet är mycket viktig för oss. I arbetet att förbättra säkerheten och minska riskerna är en proaktiv och förebyggande strategi det mest relevanta verktyget. Här ingår exempelvis att kontinuerligt öka våra medarbetares medvetenhet om säkerheten, att utvärdera och observera risker systematiskt och att inspektera och revidera våra säkerhetsrutiner. Vi är jätteglada över den fina trenden vi kan se i fråga om våra medarbetares hälsa och säkerhet, men är medvetna om att detta område måste ha hög prioritet också i framtiden.

Att ingripa i missförhållanden

Pauligs personal har möjlighet att lyfta fram eventuella missförhållanden via en visselblåsarfunktion som upprätthålls av tredje part. Eventuella förseelser och regelvidrigheter undersöks och bedöms av en grupp som består av utsedda medlemmar i Pauligs ledningsgrupp.

Pauligs personal har möjlighet att lyfta fram eventuella missförhållanden via en visselblåsarfunktion som upprätthålls av tredje part. Eventuella förseelser och regelvidrigheter undersöks och bedöms av en grupp som består av utsedda medlemmar i Pauligs ledningsgrupp.

Om vi upptäcker missförhållanden i vår leveranskedja ingriper vi alltid omgående och upprättar en åtgärdsplan tillsammans med partnern.