För att kunna bygga ett framgångsrikt företag krävs ansvarsfulla val, beslut och åtgärder. Vi på Paulig efterlever alltid tillämpliga lagar, förordningar och normer i de länder vi arbetar i. Vi bedriver vår verksamhet med integritet och etik och tar ansvar för våra handlingar. I vår verksamhet respekterar vi samhället och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa etiska principer definierar vår vilja att främja ett etiskt förhållningssätt bortom lagar och förordningar. De etiska principerna är en hörnsten i vår verksamhet och alla våra medarbetare får ta del av dem i sina introduktionsprogram. 

Ethical principles swe

Vi undviker intressekonflikter

Paulig-medarbetare agerar alltid i Pauligs intresse. Detta innebär att vi ständigt måste bedöma och undvika situationer där det föreligger, eller där det kan framstå som att det föreligger, en konflikt mellan det privata intresset och företagets bästa.

Vi accepterar inte korruption, mutor eller orättvisa arbetsmetoder i någon form för att vinna konkurrensfördelar. Vi ger inte och tar inte emot gåvor eller tjänster i utbyte mot att ge eller lova tjänster till kunder, leverantörer, myndighetspersoner eller andra intressenter. 

Vi är mycket försiktiga när vi i vår yrkesroll har att göra med vänner, släktingar eller familjemedlemmar. Vi ger dem inte någon specialbehandling, vare sig de är kolleger, kunder, leverantörer eller representanter för andra intressenter. 


Vi överträffar konsumenternas förväntningar

Vår löfte till konsumenterna är fantastisk smak och förstklassiga produkter. Vi lyssnar på och kommunicerar med konsumenterna och andra intressenter för att säkerställa att vi förstår deras förväntningar och krav med avseende på våra produkter och tjänster.
Vi utvärderar våra produkters utfall och arbetar med ständig förbättring och produktutveckling. Vi beaktar faktorer som hälsa, produktsäkerhet och användbarhet.

Vår marknadsföring är sund och tillhandahåller lämplig information om våra produkter och tjänster så att konsumenterna kan fatta välgrundade inköpsbeslut. Vi hanterar konsumenternas förfrågningar snabbt, korrekt och effektivt. 

 

Vi främjar en kultur av ansvarsfulla inköp

Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av bättre sociala och miljömässiga villkor genom att öka transparensen i leveranskedjan och är särskilt uppmärksamma på hållbarhet, mänskliga rättigheter och en säker och sund arbetsmiljö.
Vi väljer våra leverantörer med omsorg och eftersträvar långsiktiga partnerskap för att kunna skapa gemensamma värderingar mellan alla parter i leveranskedjan. Vi strävar efter att förbättra spårbarheten i vår leveranskedja, att utveckla leverantörskontrollerna och att ge våra leverantörer stöd i deras arbete med att förbättra sin verksamhet och sina rutiner, också i krävande miljöer.

Vi klargör våra förväntningar och obligatoriska krav för våra partner och leverantörer i vår Uppförandekod för leverantörer som beskriver våra normer kring mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och antikorruption i enlighet med FN:s Global Compact.

 

Vi värnar miljön

På Paulig förbättrar vi aktivt och kontinuerligt processer och produkter i en miljövänlig riktning. Vi integrerar miljöaspekten i våra arbetssätt och i besluten vi fattar för att begränsa vår påverkan längs hela värdekedjan. 
Vi beaktar miljöaspekten när vi utvecklar nya och befintliga produkter och tjänster och vi strävar efter att öka kunskapen om den miljöpåverkan vår verksamhet har. 

Vi tar oss an de miljöutmaningar vår bransch står inför. Vi söker aktivt samarbete och möjlighet till dialog med våra affärspartner och andra intressenter för att utveckla miljövänliga arbetssätt. 

 

Vi respekterar människor

Vi respekterar alla – som människor och medarbetare, både på och utanför jobbet. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partner gör samma sak. Vi anser att alla människor är unika och främjar inkludering genom att respektera mångfald. Vi lyssnar på och respekterar varandras åsikter, både inom och utanför företaget. 

Vi lever upp till normerna i vår uppförandekod. Därför arbetar vi för grundläggande mänskliga rättigheter i all vår verksamhet och i alla arbetsmiljöer. Trakasserier, diskriminering och respektlöst eller kränkande beteende har ingen plats här. 
Vi vill skapa en fantastisk och säker arbetsplats och arbetar för ett ständigt förbättrat medarbetarengagemang. Vi arbetar för att systematiskt utvärdera, utveckla och förbättra vår kompetens och våra arbetssätt för att minimera förekomsten av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor på jobbet. 

 

Vi bygger förtroende

Förtroendet är avgörande för ett företags framgångar. Vi är genuint intresserade av andra människor och deras perspektiv. Vi engagerar våra intressenter genom att lyssna, diskutera och inkludera deras förväntningar i våra beslut och åtgärder. Vi är trovärdiga i allt vi gör. Våra kunder måste kunna lita på vår expertis, våra produkters kvalitet och säkerhet och vad vi säger om dem. 

Vi delar information öppet och främjar transparens både inom företaget och i vårt samarbete med kunder, partner och andra intressenter.

Vi stärker ständigt integriteten i alla våra handlingar. Vi håller vad vi lovar och vår kommunikation är ärlig och korrekt.

Läs mer

pauliggroup.com summer 2018
Löfte och värderingar