18.1.2021 Artikel

Paulig har nyligen valts ut som ett av flera företag för SIHTI:s (statusen för mänskliga rättigheter i finska företag) forskning. Mänskliga rättigheter är en aktuell fråga som är extremt viktigt för alla företag. Vi anser att samarbete är avgörande för att skapa en bättre framtid och stödjer därför granskningar av mänskliga rättigheter i alla företag på EU-nivå. Men som så ofta börjar förändringen hos oss själva och jag vill här utveckla hur vi använder SIHTI-studien för att vidareutveckla vårt arbete med mänskliga rättigheter. 

Vad handlar SIHTI om? 

SIHTI är ett av den finska regeringens forsknings-, analys- och bedömningsprojekt. Syftet är att skapa en omfattande och djupgående översikt över hur finska företag uppfyller sitt ansvar och hur de har implementerat FN:s vägledande principer kring mänskliga rättigheter för företag. Studien baseras på offentlig information och projektet utgår ifrån den internationella metoden Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).  

Vad fick Paulig för betyg? 

Vi fick betyget 25,6 av 100 poäng, ett vanligt resultat för företag som bedöms för första gången. I den globala jämförelsen i jordbrukssektorn fick vi högre betyg än genomsnittet när det gäller erkännande av mänskliga rättigheter, implementering av policyer i processer samt att upptäcka och lindra väsentliga risker. Vi fick också bra betyg när det gäller uppföljning och efterlevnad.  

Resultatet visar att vi har gjort rätt när det gäller att utveckla vår modell för hantering av mänskliga rättigheter. Men vi ser också att vi behöver förbättra vår styrmodell och sättet att hantera anmälningar om missförhållanden.  

Mänskliga rättigheter är ett komplext ämne som har sina utmaningar när det kommer till mätbarhet. Det finns inga absoluta mätinstrument för att utvärdera t.ex. sannolikheten för olika risker inom mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att vi har gemensamma principer och metoder för vårt arbete med mänskliga rättigheter. Strategier för detta hållbarhetsområde, som är väldigt omfattade när det gäller mänskliga rättigheter, håller fortfarande på att utvecklas i hela världen. När det gäller Corporate Human Rights Benchmark i den här studien så finns det bara några få företag globalt som lever upp till bästa praxis. De är verkligen en inspirationskälla för oss.  

Nu när vi fått vårt resultat, vad är då nästa steg? Så här ser jag på vägen framåt: 

1. Skapa en tydlig bild och förståelse för vår nuvarande status 

På Paulig har våra ägare ett långsiktigt intresse i att göra affärer på ett sätt som respekterar de mänskliga rättigheterna. Det har varit ett av fokusområdena i vårt hållbarhetsarbete under flera år. 

Vi har viktiga grundstenar på plats såsom våra Etiska principer, där vi förbinder oss att respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna i alla våra verksamheter. Vi använder också en noggrann process vid våra leverantörsbedömningar. Vi utvärderar hållbarhetsrisker i relation till leverantörer genom landriskbedömningar, leverantörers självbedömningar och granskningar. Pauligs uppförandekod för leverantörer fastställer de minimikrav som leverantörer måste följa.  

I april 2020 blev vi medlemmar i amfori, vilket ger oss möjlighet att påverka det globala beslutsfattandet, främja välbefinnande i hela leveranskedjan på ett effektivt sätt, mäta externa verifieringar i vår leveranskedja och samarbeta med andra.  

Paulig har ganska nyligen ändrat sin verksamhetsmodell och vi har precis börjat vår resa när det gäller omfattande mänskliga rättigheter i vår värdekedja. Vi harmoniserar vårt arbetssätt i de länder där vi verkar och i våra affärsenheter. Vi bygger en gemensam plattform för utvecklingsarbetet. Vi har redan sett goda resultat av detta samarbete i våra inköp. 

2. Definiera våra mål och åtgärder

I vår hållbarhetsplan har vi följande planer när det gäller mänskliga rättigheter: 

  • Alla våra råvaror från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter senast år 2030. Vi har redan nått detta mål när det gäller kaffe och under de kommande åren utvidgar vi arbetet till att också omfatta kryddor. 
  • Vi kommer att definiera våra principer för mänskliga rättigheter och skapa en modell för hantering av mänskliga rättigheter. 
  • Vi arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter i hela organisationen.  

Om vi lyckas implementera dessa tre åtgärder på ett bra sätt är jag säker på att vi kommer att ha den plattform, struktur och de verktyg som krävs för att kontinuerligt förbättra hanteringen av de mänskliga rättigheterna inom vår värdekedja.  
 

3. Hitta inspiration för vidare utveckling i små prestationer  

Jag är extremt glad över att vi har ramverk som CHRB. Det finns många delar i studien som passar bra ihop med Pauligs verksamhet och ramverk. Det är också glädjande att vi kan se att vi är på rätt väg och att studien hjälper oss att identifiera relevanta utvecklingsområden. CHRB-metoden uppmuntrar oss att nå ännu högre mål.  

Arbetet inom mänskliga rättigheter innebär konstant utveckling. Det kräver samarbete och transparens. Du är alltid välkommen att diskutera dessa ämnen med mig och mina kollegor! 

 

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och mänskliga rättigheter:  

 

Mer om SIHTI (på engalska och finska)