10.12.2020 Artikel

Under de senaste åren har mänskliga rättigheter blivit allt mer aktuellt bland företag, en fråga som berör oss alla. Det viktigaste i detta arbete är viljan att göra det rätta, modet att se och identifiera de olika utmaningarna och riskerna samt att ha förmågan att leda ett målinriktat arbete för mänskliga rättigheter med konkreta åtgärder. Den internationella människorättsdagen är ett tillfälle att stanna upp och reflektera över vilka som är de mest relevanta människorättsfrågorna idag, hur de utvecklas och hur de kan påverkas. Jag vill här dela med mig av några av mina viktigaste iakttagelser och erfarenheter när det gäller att hantera mänskliga rättigheter.

När det gäller risker inom mänskliga rättigheter, måste vi överväga hur våra egna handlingar påverkar människor och samhällen istället för att fokusera på affärsrisker orsakade av externa faktorer. Detta perspektiv skiljer sig från normala riskhanteringsprocesser och hjälper oss att argumentera varför allvarlighetsgraden och sannolikheten för risker i människorättsarbetet måste bedömas på ett annat sätt. 

Dessutom måste begreppen mänskliga rättigheter definieras tydligt. Det är viktigt att kunna beskriva och förstå sambanden mellan olika strategier för mänskliga rättigheter och ett företags aktiviteter, värdekedjor och beröringspunkter med kunder, vilka de befintliga processerna och policyerna är och vad som behöver utvecklas vidare. Referensramen är viktig och måste beaktas i en målinriktad hantering av mänskliga rättigheter. 

Tre viktiga synpunkter 

Företag har lärt sig att identifiera och hantera olika människorättsfrågor kopplade till globala leveranskedjor, såsom frågor som rör arbetarskydd och arbetstagares rättigheter. COVID-19-pandemin har förstärkt vikten av hållbara inköpsmönster. Den stora frågan i denna alldeles speciella situation är hur vi ska agera på ett sätt som hjälper våra partner att övervinna de ytterligare utmaningar som pandemin medfört. När vi betraktar mänskliga rättigheter i globala leveranskedjor, har det blivit allt viktigare att också uppmärksamma frågor som ligger oss nära. I detta avseende skulle jag vilja lyfta fram tre frågor. 

Den första är säkerhet och välbefinnande på jobbet. Fjärr- eller distansarbete har blivit normen för många av oss under COVID-19-pandemin, men det har inte varit möjligt för alla. Det är därför vi på Paulig har ansträngt oss för att ge alla våra medarbetare samma möjlighet att arbeta säkert oavsett arbetsplats eller uppgift. Mina kolleger har aktivt uppdaterat instruktioner för våra kontor och produktionsanläggningar och genomfört flera konkreta åtgärder, såsom spridda matraster och skyltar som påminner alla om att upprätthålla fysisk distans för att göra det säkert att arbeta i våra lokaler. Långa perioder av distansarbete kan vara utmanande även när det gäller ergonomi och hur man kan hantera det. Det är därför vi organiserar raster och stunder med mindfulness för våra anställda varje vecka. Som man brukar säga på Paulig: Ja, vi bryr oss – nu och i framtiden. 
 
För det andra skulle jag vilja lyfta fram frågan om minoriteters rättigheter. Det återstår fortfarande mycket att göra inom just detta område då den nyligen offentliggjorda jämställdhetsstrategin 2020–2025 i EU anger att 20 % av köns- och sexuella minoriteter fortfarande utsätts för diskriminering i arbetslivet och mer än 50 % nästan aldrig eller sällan avslöjar sin verkliga identitet. Vi behöver alla arbeta mot diskriminering och för att göra vår arbetsgemenskap säker och inkluderande för alla. Jag vill föregå med gott exempel och främja välbefinnandet i vår arbetsgemenskap genom mina egna handlingar. I en nyligen genomförd undersökning frågade vi våra medarbetare om tillståndet för mångfald och delaktighet på Paulig. Resultaten var utmärkta (86/100), vilket visar att våra medarbetare tycker att människor på Paulig behandlas lika och att olika åsikter kommer fram.  
 
Slutligen skulle jag vilja lyfta fram barns rättigheter. Särskilt i detta avseende är det viktigt att vi fortsätter att fokusera på det som händer nu, då behovet av hjälp har ökat på grund av COVID-19. Lyckligtvis har vår partnerorganisation SOS Children's Village en tjänst som kallas Apuu-chat som erbjuder hjälp till barn i nöd. På Paulig är vår uppgift att öka medvetenheten om denna form av stöd. Vi kommer att fortsätta vårt långvariga samarbete med SOS Children's Village då vi vill vara delaktiga i att skapa välbefinnande för kommande generationer. 
 
Respekt för mänskliga rättigheter kommer först och främst från vilja och värderingar. Förändring och framsteg kräver emellertid omfattande och konstant utvecklingsarbete. Vi agerar i enlighet med detta. Det är också anledningen till att ett rättvist och inkluderande arbetssätt är ett av fokusområdena i Pauligs hållbarhetsprogram

Lea Rankinen, Director, Sustainability and Public Affairs

Lea Rankinen

direktör för hållbarhet och samhällskontakter

Paulig

 

“Working together and sharing the same ambitions lead to a bigger impact.”