3.4.2019 Artikel

Näringslivets och den internationella handelns bidrag för mänskliga rättigheter är viktigt. Företag producerar produkter, tjänster och innovationer, skapar sysselsättning och betalar skatt som exempelvis används för att bekosta utbildning och sjukvård.

För att säkerställa att mänskliga rättigheter beaktas i den globala handeln lanserades i Finland i september 2018 en kampanj vid namn #Ykkösketjuun*. Kampanjens syfte är att få till stånd en lag om obligatoriska risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter. Lagen, som bygger på FN:s vägledande principer kring näringsliv och mänskliga rättigheter, skulle tvinga företag att kartlägga sin påverkan på mänskliga rättigheter och att förhindra och lindra eventuella negativa effekter.

Denna kampanj är ett unikt samhällsöverskridande initiativ: medborgare, företag, fack och organisationer i civilsamhället deltar med brett stöd. För närvarande är över 135 organisationer involverade, och siffran ökar.

#Ykkösketjuun, Seija Säynevirta

Paulig hör de företag som var med när kampanjen sjösattes

Som ett familjeägt företag är respekten för mänskliga rättigheter och miljö central i våra kärnvärderingar. Detta vägleder vår verksamhet i dag, och ligger till grund för framtida utveckling. Företaget är 143 år gammalt i år, och planen är att verksamheten ska fortgå i minst 140 år till. För att detta ska kunna bli verklighet måste vi anpassa oss och vara framtidssäkrade, och vara lyhörda och agera effektivt på miljöutmaningar och förändrade förväntningar från vår omvärld.

Konsumenterna på våra marknader, särskilt de som är födda från 1980 och framåt, blir alltmer intresserade av att produkterna och tjänsterna de köper har producerats på ett mer hållbart sätt. De vill veta mer om produkternas ursprung och är nyfikna på miljöarbetet och de sociala förhållandena i produktions- och värdekedjorna.

– Många företag i olika branscher arbetar redan hårt för att förstå förväntningarna från intressenterna och den effekt som deras verksamheter har på mänskliga rättigheter, och de är starkt engagerade i att förverkliga dessa rättigheter i deras respektive värdekedjor. Det är emellertid viktigt att alla företag vidtar åtgärder, och därför behövs denna kampanj, säger Seija Säynevirta, Value Chain Development Manager på Paulig.

Kraven blir högre – från lokal till global nivå

Det finns en växande global trend med initiativ för förändrad lagstiftning kopplad till näringsliv och mänskliga rättigheter, exempelvis i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Australien. Därför vill vi, utöver att bidra till denna trend genom deltagandet i en nationell kampanj i Finland, också välkomna utvecklingen av en harmoniserade EU-lagstiftning i detta ämne.

I november 2018 bjöds Paulig in för att representera en koalition tillsammans med finska detaljhandelsorganisationen S-Group och designföretaget Globe Hope vid EU-parlamentets rundabordssamtal, där vi förespråkade en harmoniserad lagstiftning på EU-nivå i detta ämne. I januari 2019 byggde Paulig vidare på denna internationella aktion genom att lansera kampanjen under ett evenemang om hållbar företagsledning anordnat av EU-kommissionen. Vid detta evenemang fördes många intressenter samman för att diskutera näringslivets roll i samhället, det värdeskapande som näringslivet driver och de långsiktiga strategier bortom avkastning till aktieägare som krävs för att hantera de stora hållbarhetsutmaningar vi står inför. Vi diskuterade också hur juridiska ramverk och företagsledningsstrategier kan bidra, och hur de bör utvecklas för som svar på dessa utmaningar.

– När det gäller de kommande parlamentsvalen i Finland vill vi att alla partier och parlamentskandidater ska vara engagerade och driva denna fråga på nationell nivå. Dessutom kommer Finland att påbörja sitt tredje EU-ordförandeskap i juli 2019, och detta är ett fantastiskt tillfälle att visa ledarskap och främja respekt för mänskliga rättigheter. Utveckling av harmoniserad lagstiftning på EU-nivå skulle kunna vara ett steg framåt inom detta område, framhäver Seija.

Kampanjen i Finland kulminerar före parlaments val. Du kan delta i namninsamlingen här.

* ”Ykkösketjuun” på finska betyder ”första linjen” i en hockeyrink. Ordet innehåller också det finska ordet för ”kedja”, som i en värdekedja: ”(arvo)ketju”.