4.4.2019 Artikel

Vår försörjningskedja sträcker sig över många länder över hela världen. Därför spelar inköpsverksamheten en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete. Ett viktigt sätt att säkerställa att vi arbetar med hållbara partner är att besöka och granska leverantörerna i våra varors ursprungsländer. Marika Korpilaakso, som är chef för inköpsutveckling, genomför regelbundet revisioner i våra inköpsländer.

Alla våra leverantörer måste underteckna Pauligs uppförandekod. Vi vill emellertid också se hur våra leverantörer hanterar våra krav i praktiken, och på så vis säkerställa att vi samarbetar med hållbara partner. 
– Vi vill bygga långsiktiga relationer och samarbeten med våra strategiska leverantörer. Det är mycket viktigt att vi har en gemensam förståelse för hållbarhet, och ett gemensamt engagemang för att hantera dessa utmaningar, eftersom vi inte kan skapa hållbarhet på egen hand, säger Korpilaakso. 
En revision är en utvärderingsprocess som syftar till att avgöra var leverantören befinner sig i fråga om de krav som fastställs i Pauligs uppförandekod för leverantörer. Hos Paulig genomgår cirka 30 leverantörer revision varje år.

Vad händer under en revision?


Huvudfokus i Marikas arbete ligger på att utveckla inköpsprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv. Hon genomför ungefär tio revisioner per år. År 2018 genomförde Marika revisioner för både befintliga och potentiella leverantörer inom handelsvaror, förpackningsmaterial och råvaror i Mexiko, Sri Lanka, Turkiet, Peru och Chile.  

En fullständig revision tar vanligtvis två dagar och sker i dialog mellan leverantören och oss. Från Paulig deltar vanligtvis den inköpschef som ansvarar för inköpsstrategin kring en särskild råvara eller produkt, samt en revisor i revisionen. 
– Om vi pratar om en produktionsanläggning har den här sortens revision fyra delar. Den första är en utvärdering av produktionen för att se hur väl den uppfyller våra arbetsmiljökrav och krav kring hållbarhet och miljö.  Som ett andra element vill vi se vilka typer av policyer och riktlinjer leverantören har för till exempel likabehandling, ordning, rättvis ersättning och säkerhet, förklarar Korpilaakso.
– En viktig del av utvärderingen är att vi går igenom dokumentation gällande exempelvis arbetstid, löner och utbildningar. Detta är självklart något som måste göras mycket varsamt. Vi intervjuar också ledning och personal och använder alltid en tredjepartstolk för att säkerställa objektivitet. 

Varje land har egna särdrag som vi måste vara uppmärksamma på. Marika tar upp Thailand som ett exempel.
– I Thailand köper Paulig varor som chili och fisksås, och landet har många migrantarbetare. När vi genomför en revision i Thailand måste vi ha detta i åtanke och kontrollera om migrantarbetare blir rättvist behandlade och får samma rättigheter och förmåner som inhemsk personal. 


Vad händer om något måste korrigeras?


Om vi upptäcker brister i efterlevnaden under revisionen innebär detta att en specifik överträdelse av uppförandekoden för leverantörer föreligger. En brist kan vara mindre allvarlig (till exempel brist på tillsyn över en viss företeelse) eller allvarlig (till exempel systematiska lagbrott). 
– Om brister i efterlevnaden upptäcks måste leverantören skicka in en detaljerad åtgärdsplan i vilken den beskriver hur och när problemet kommer att hanteras. Beroende på hur ärendet ser ut kan vi genomföra fysiska uppföljningsrevisioner för att kontrollera att problemet har hanterats, berättar Marika.

För Paulig är det mycket viktigt att allt vi gör lämnar en god eftersmak. 
– Vi förväntar oss en hög hållbarhetsstandard av våra leverantörer. Om leverantören inte uppfyller våra krav eller om vi inte kan hitta ett fungerande samarbete i dessa frågor måste vi utvärdera affärsrelationen i grunden.


Vad kan vi lära oss av revisionerna?


En av de viktigaste aspekterna i revisionsarbetet är att bygga förtroende och utveckla relationen med en leverantör.
– Båda parter – vi och leverantören – har mycket att lära under en revision. Inköpscheferna kan också få en annan inblick i leverantörernas arbete, som inte bara handlar om priser, avtal och andra inköpsaspekter.

Besöken i de olika leverantörsländerna har gjort ett bestående intryck på Marika.
– Jag känner mig privilegierad över att ha fått möjlighet att besöka så många olika typer av leverantörer på olika håll i världen. När jag tänker på skörde- och bearbetningsmetoderna för en viss råvara, och själv har sett hur mycket hårt arbete och hängivenhet som krävs, får jag en helt annan uppskattning för de livsmedel vi har tillgång till i vår vardag.