Som en föregångare inom hållbarhet är Paulig det första livsmedelsföretaget i Finland, och bland de första företagen globalt, som har klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet. Klimatmålen för Pauligs verksamhet och värdekedja är i linje med Parisavtalet som ska begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C. Vårt mål är att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent. Vi har också satt ambitiösa mål inom cirkularitet. Senast 2030 ska alla våra förpackningar ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material. Dessutom är vi engagerade i den globala utmaningen att minska matsvinnet med 50 procent senast 2030.

Pauligs ska minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 procent

Vår ambition är att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent, från 2018 års baslinje.  

  • Hittills har vi minskat växthusgasutsläppen med 18 procent i den egna verksamheten genom ökade inköp av förnybar el och förbättrad energieffektivitet.
  • Vårt mål är att alla våra fabriker ska vara certifierade enligt byggnadscertifieringen CarbonNeutral® senast 2023. Hittils är sju av elva fabriker certifierade.  

Baserat på en utvärderingen av hur klimatpåverkan ser ut från hela värdekedjan vet vi att vår egen verksamhet endast utgör cirka tre procent av Pauligs totala utsläpp av växthusgaser. De flesta utsläppen kommer från vår värdekedja, framför allt kopplat till jordbruket och de råvaror som vi använder i våra produkter.

Vi minskar kontinuerligt utsläppen i vår värdekedja och fokuserar just nu på vete och kaffe som står för två av våra största råvaruinköp. Här är samarbetet med våra leverantörer och partners viktigt för att anta klimatsmartare jordbruksmetoder. Vi har bland annat inlett ett hållbart jordbrukssamarbete med Lantmännen. Samarbetet innebär att det vetemjöl som leveras till Paulig kommer att ha en minskad klimatpåverkan med upp till 30 procent. Mjölet används för att årligen baka 400 miljoner tortillas från Santa Maria. 

Vi utvärderar också potentialen att minska utsläppen ytterligare i kaffets ursprungsländer. 

Pauligs klimatfond 

I april 2023 lanserade vi en klimatfond för att påskynda klimatåtgärder i värdekedjan. Vårt mål är att minska växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet med 80%, och från värdekedjan med 50%, till 2030. Med fonden stärker vi effekten och flexibiliteten i våra klimatåtgärder, ökar vår innovationsförmåga och påskyndar framsteg mot våra ambitiösa klimatmål.  

Paulig har använt en klimatavgift per utsläppston för att beräkna budgetbehovet som krävs för en årlig minskning av koldioxidutsläpp enligt uppsatta klimatmål. Budgeten utgör grunden för den årliga fonden som 2023 uppgår till 31 miljoner kronor. 

Fokus ligger på att minska utsläppen i råvaruproduktionen, främja regenerativt jordbruk och förbättra koldioxidneutraliteten i vår verksamhet. Projekten väljs ut årligen och genomförs tillsammans med Pauligs samarbetspartners och leverantörer.   

Våra urvalskriterier baseras på vår företagsstrategi, hållbarhetsansats och vetenskapsbaserade klimatmål. Vi betonar varje projektets potential att minska klimatpåverkan samt dess innovationsgrad, kostnadseffektivitet och skalbarhetspotential. 

Klimatpåverkan från projekten mäts med relevanta standarder för koldioxidredovisning och framstegen följs upp regelbundet. Läs mer här.

Alla Pauligs produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala senast 2023

Vår ambition är att samtliga av våra elva fabriker i Sverige, Finland, Estland, Storbritannien, Belgien och Spanien ska vara koldioxidneutrala senast 2023. I september 2022 har vi uppnått byggcertifieringen CarbonNeutral® för sju av våra elva fabriker och arbetet fortsätter under 2023. 

För att fabrikerna ska bli koldioxidneutrala har Paulig till exempel investerat i energieffektivitet, värmeåtervinning och övergått till att köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme. Med dessa initiativ har utsläppen från fabrikerna minskats med 98 % sedan 2014. De resterande utsläppen har kompenserats med skogsprojekt. Läs mer om projekten (på engelska).

Pauligs mål är att minska utsläppen av växthusgaser från sin värdekedja med 50 procent

Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vår värdekedja och är kopplad till de råvaror som används för tillverkningen av våra produkter. Därför har vi ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer och partner för att minska utsläppen från värdekedjan. Vi har som mål att främja hållbara odlingsmetoder, hitta nya råvaror och partner samt utveckla nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi.

För att driva utvecklingen av ett koldioxidneutralt jordbruk har Paulig inlett ett hållbart jordbrukssamarbete med Lantmännen. Samarbetet innebär att det vetemjöl som leveras till Paulig kommer att ha en minskad klimatpåverkan med upp till 30 procent. Mjölet används för att årligen baka 400 miljoner tortillas från Santa Maria. 

Paulig är också en av Svensk Kolinlagrings utvecklingspartners i ett pilotprojekt som syftar till att uppnå certifierad kolinlagring år 2023. Med kolinlagring minskar mängden koldioxid i atmosfären genom att mer kol binds i jordbrukarnas mark och växtlighet än vad som släpps ut. Metoden anses ha stor potential för att bidra till ett mer klimatneutralt jordbruk.

Vi arbetar också med att minska våra logistikrelaterade utsläpp med 25 procent fram till 2025.  

Utvecklingen av förpackningmaterial fortsätter att vara ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig. Vår ambition är att alla våra förpackningar år 2030 ska vara återvinningsbara och tillverkas av förnybara eller återvunna material. Vårt primära fokus är att utveckla återvinningsbara paket till 2025. Dessutom vill vi minska vårt matsvinn i värdekedjan med 50 procent senast 2030.

Läs mer

Paulig bygger ny fabrik för hållbar tortillaproduktion i Belgien
Paulig stödjer Svensk Kolinlagring för att binda mer kol i jordbruksmarken
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?