För oss på Paulig är ansvarsfullhet en del av det dagliga arbetet och det är verksamhetsledningen som ansvarar för de praktiska åtgärderna. Koncernens ledningsgrupp ser till att ansvarsprogrammet följs och behandlar förslagen från ledningsgruppen för företagsansvar. Rapportering och centrala principer behandlas inom koncernens ledningsgrupp och styrelsen. 

Det yttersta ansvaret för vårt arbete med hållbar utveckling ligger hos koncernens ledningsgrupp. Koncernens verkställande direktör och styrelse granskar och godkänner policys och centrala projekt som rör hållbar utveckling. Planering och genomförande av hållbarhetsarbetet leds av ledningsgruppen för företagsansvar med representanter från olika funktioner inom koncernen. Teamet identifierar viktiga utvecklingsområden och skapar gemensamma mål för koncernens funktioner. Detta arbete leds av koncernens hållbarhetsdirektör.

Hållbarhetscheferna ansvarar för genomförande, uppföljning och utveckling av program för hållbar utveckling. Alla program för hållbar utveckling bygger på koncernens program. Målen har anpassats produktsspecifikt på grund av skillnader i produktionsverksamhet och geografiska placeringar. På så vis kan man granska situation och resultat enhetsspecifikt och intressegruppernas förväntningar lokalt. Målet är att standardisera divisionernas arbete, så att det helt ska stötta de gemensamma målen på koncernnivå.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på Paulig-koncernens gemensamma värderingar och mission och styrs av ledningssystem, etiska principer och Paulig-koncernens uppförandekod för leverantörer. Hållbarhetsfrågorna granskas regelbundet i organisationens alla delar.

Bygga en etisk verksamhetskultur

Paulig-koncernen har starka varumärken, och konsumenter och kunder litar på företaget. För att upprätthålla dessa värdefulla tillgångar har vi förbundit oss till ett mycket etiskt sätt att verka. Våra etiska principer sätter standarden för alla anställda, och alla leverantörer måste förbinda sig till Paulig-koncernens uppförandekod för leverantörer. De etiska principerna stöds av följande policy- och styrsystem på koncernnivå: 

 

Utbildning och kommunikation

För att säkerställa implementeringen av våra etiska principer och relaterade policyer uppdaterade vi förra året vår onlineutbildning om etiska principer. Utbildningspaketet och det efterföljande frågeformuläret är obligatoriska för alla anställda. Målet är att säkerställa medvetenheten och att omsätta hållbarheten i praktiken och i det dagliga arbetet.

Förutom utbildning i etiska principer organiseras hållbarhetsutbildningar för medarbetarna i divisionerna. Målet för dessa utbildningar är att öka medvetenheten om företagsansvaret inom Paulig-koncernen, att medarbetarna bekantar sig med koncernens gemensamma värderingar och etiska principer, och att ta hållbarheten ännu närmare varje medarbetares dagliga arbete och arbetssätt. Dessutom utbildas personer som arbetar med inköp, kvalitetsledning och hållbarhetsfunktioner för att säkerställa en konsekvent utvärdering av Paulig-koncernens sociala arbete och miljöarbete.

Hantering av risker och möjligheter

Risker och möjligheter övervakas och uppdateras årligen. Analysen sker på såväl divisionsnivå som på koncernnivå och policyuppdateringar föreslås och godkänns av styrelsen.

Viktiga risker och möjligheter identifieras och hanteras som en del av verksamheten. Riskhantering omfattar strategiska, operativa och farobetingade risker där hållbarheten beskrivs i generella termer och klassificeras som strategisk..