Paulig publicerade sin årsredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, för 2023 den 22 mars 2024. Rapporten beskriver Pauligs framsteg och vägen mot hållbarhetsprogrammet 2030. 

Höjdpunkter från 2023

 • Vi minskade utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 22 procent, med år 2018 som baslinje. Vår ambition är minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet med 80 procent och från vår värdekedja med 50 procent fram till år 2030.
 • Vi implementerade Paulig Nutrition KPI Framework i våra produktutvecklings- och innovationsprocesser för att vägleda vår produktutveckling. Ramverket definierar vad vi menar när vi säger att en produkt möjliggör människors hälsa. I slutet av 2023 kom 45% av vår försäljning från produkter som möter vårt kriterium om att möjliggöra människors hälsa. 
 • Vi utökade räckvidden för vårt initiativ för hållbara inköp av kryddor. I slutet av 2023 var 71 % av inköpsvolymen från kryddor inom scopet externt verifierad som hållbara. De sex kryddor som vi fokuserar på är svartpeppar, lök, indisk chili, gurkmeja, spiskummin och oregano.
 • Vi uppdaterade våra fokusområden för hållbarhet och lade till natur som en del av Pauligs hållbarhetsprogram 2030. Vi vill vidta starkare åtgärder för att skydda biologisk mångfald och adressera andra naturrelaterade påverkningar. För närvarande har vi projekt med våra partners och leverantörer för att förbättra biologisk mångfald genom att stödja hållbara odlingstekniker och regenerativt jordbruk.
 • Vi presenterade en unik klimatfond för att påskynda minskningen av klimatutsläpp i vår värdekedja. Fonden värderades till 2,7 miljoner euro år 2023 och allokerades till projekt som syftar till att minska utsläppen inom värdekedjorna för vete och kaffe samt logistik och Pauligs egna verksamheter.
 • Paulig lanserade en koncernomfattande DEI-policy för att stärka sitt åtagande och främja mångfald, rättvisa och inkludering på arbetsplatsen.
 • Vi lanserade en storsäljande vetetortilla från Santa Maria med upp till 50% mindre klimatpåverkan. Detta är en fortsättning på samarbetet med Lantmännen för att driva på mer hållbara odlingstekniker. Tillsammans med åtgärderna i andra delar av värdekedjan bidrar minskningarna till upp till 50% mindre klimatpåverkan från vetetortillan jämfört med 2012 enligt uppskattningar från RISE i en livscykelbedömning.
 • Vi genomförde en koncernomfattande screening av mänskliga rättigheter som en del av vårt arbete med mänskliga rättigheter. Genom detta arbete kunde vi identifiera de mest påtagliga riskerna för mänskliga rättigheter och prioritera dem för att kunna planera nästa steg i arbetet.
 • Vi anslöt oss till COP28 för att engagera oss med globala nyckelintressenter, utbyta lärdomar från hållbarhetsinitiativ och driva på för beslut från internationella kollegor, partners, leverantörer och politiska beslutsfattare.
 • Paulig och EIT Food, Europas ledande organisation för livsmedelsinnovation, arrangerade ett webinar om matsvinn, där beslutsfattare och representanter från branschen samlades för att diskutera denna akuta fråga. Deltagarna utforskade innovativa lösningar och samarbetspraxis och betonade betydelsen av policies för att driva förändring.
Årsberättelse kansi 2023.jpg

Nästa steg

 • Vi fortsätter vårt systematiska arbete med att minska kokdioxidutsläppen. Vårt mål är att alla våra fabriker, i sex länder, ska uppnå certifieringen CarbonNeutral® för byggnader senast vid slutet av 2025.
 • Vi utökar arbetet med våra leverantörer och partners för att anta klimatsmarta jordbruksmetoder i våra värdekedjor för kaffe och vete.
 • Vi har startat upp en ny strategisk satsning för att leda oss mot ambitionen att halvera matsvinnet i vår värdekedja fram till år 2030. Vi planerar nu att återuppta den strategiska satsningen som har varit vilande.
 • För att fortsätta vår kurs mot ambitionen om att 70% av försäljningen år 2030 ska komma från produkter som främjar hälsa för människan och planeten har vi börjat utveckla et ramverk för att utvärdera och identifiera fokusområden som främjar hälsa för planeten. Vi har hittills utvärderat kärnprodukter i pilotprojekt, och utvidgat pilotprojektet för de 100 mest sålda produkterna.
 • Vi fortsätter att utveckla den externa verifieringen av hållbarhet i våra värdekedjor för kryddor med målet att ha utvalda kryddor fullständigt verifierade senast 2025. Samtidigt fortsätter vi att utvidga omfånget av externa verifieringar till andra kryddor och örter. Vi fortsätter att utveckla vårt företagsomfattande modell för mänskliga rättigheter och process för due diligence för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter i vår verksamhet och värdekedja samt uppfylla de ökande kraven på due diligence för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn.
 • För att stärka och integrera skyddet av biologisk mångfald och vattenresurser mer i våra nuvarande och framtida klimatinitiativ förbereder vi oss för att fastställa vetenskapsbaserade mål för åtgärder inom natur.
 • Vi kommer att fortsätta att minska klimatutsläppen i våra vetevärdekedjor för kaffe, logistik och Pauligs egna verksamheter genom årliga projekt som genomförs tillsammans med våra leverantörer och partners. Projekten finansieras via vår klimatfond.
    
Pauligs hållbarhetsambitioner 2030

Läs års- och hållbarhetsrapporten i PDF-format. Hållbarhetsrapport är en del av den engelskspråkiga årsrapporten Paulig Annual Report.

Rapportering:

Scope 3 GHG Inventory

Läs mer

Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligs års- och hållbarhetsrapport 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Pauligs hållbarhetsprogram 2030