Vi tar vårt sociala ansvar

För oss innebär det sociala ansvaret att vi ser till människors välmående såväl hemma som inom försörjningskedjan. Vi vill bygga en arbetsgemenskap som engagerar, vars kultur kraftfullt stödjer säkerhet och välmående på arbetet.

I vår leveranskedja är mänskliga rättigheter, praktiska arbetsförhållanden och rättvisa arbetsrelationer viktiga. Vi förbättrar det sociala ansvaret vid råvaruinköp genom leverantörsauditeringar samt genom nära samarbeten för att försäkra oss om att våra råvaror har producerats ansvarsfullt.

En välmående personal föder framgång

Engagerade anställda har en central roll i ett företags framgångar. Vi hjälper på många sätt våra anställda att nå framgång och att växa tillsammans med verksamheten. Välmående börjar på en hälsosam och trygg arbetsplats. 

I det dagliga arbetet är ett bra ledarskap och möjligheten att utveckla sina förmågor och sin yrkesmässiga kunskap och kompetens viktigt.  

En enhetlig modell för målsättnings- och utvecklingssamtal används regelbundet inom hela koncernen.

Vi följer också personalens nivå av engagemang genom årliga personalundersökningar.

En hållbar inköpskedja kräver långsiktigt arbete

I Paulig-koncernens inköpskedja ingår leverantörer av råvaror och förmedlingsprodukter och flera service- och logistikleverantörer. I 2017 hade vi cirka 630 leverantörer och 6300 indirekta leverantörer. Vi köper in många råvaror från länder som BSCI (Business Social Compliance Initiative) har klassificerat som riskländer. I dessa länder är det vanligt med problem gällande mänskliga rättigheter, arbetstagarnas villkor och miljön. Ungefär 160 av våra direkta leverantörer är s.k. riskleverantörer på grund av råvarans ursprungsland och landet där de är verksamma.

I anvisningarna för leverantörer, Paulig Group Code of Conduct for Suppliers, har vi angivit förväntningar och grundkrav gällande ansvar för människor och miljö. Alla våra leverantörer förutsätts följa dessa principer. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete inom inköpsområdet är en kontinuerlig utvärdering av våra leverantörer. På detta sätt vill vi säkerställa att era krav uppfylls. Granskningen sker antingen som egenbedömning och/eller genom auditering som görs i leverantörens lokaler. Om det finns behov av förbättringar, gör vi tillsammans med leverantören upp en verksamhetsplan.

Certifieringar

I uppbyggandet av en hållbar leveranskedja använder vi oss också av flera olika certifieringssystem, såsom UTZ, Reilu kauppa och Luomu. Den palmolja som används inom koncernen är RSPO-certifierad