18.1.2021 Artikkeli

Paulig valittiin mukaan SIHTI-tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tilaa.  Ihmisoikeudet ovat ajankohtainen ja erityisen tärkeä aihe yrityksille. Me Pauligilla uskomme, että yhteistyö on avain parempaan tulevaisuuteen. Kannatamme kaikille yrityksille yhteistä, EU-tasoista ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta. Muutos kuitenkin lähtee aina itsestä, ja haluaisinkin kertoa, kuinka aiomme käyttää SIHTI-tutkimusta Pauligin ihmisoikeustyön kehittämisessä. 

Mikä on SIHTI?

SIHTI (Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila) on yksi Suomen hallituksen tutkimus-, selvitys- ja arviointihankkeista. SIHTIn tarkoitus on tuottaa kattavaa ja syvällistä tietoa suomalaisyritysten tavoista noudattaa ihmisoikeuksiin liittyviä velvollisuuksiaan, kuten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. Tutkimus perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon, ja metodologiana käytetään kansainvälistä Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) -mittaristoa. 

 

Miten Paulig pärjäsi tutkimuksessa? 

Paulig sai 25,6/100 pistettä, mikä on tyypillinen tulos vertailussa ensimmäistä kertaa arvioitaville yrityksille. Maataloustuotteiden alan maailmanlaajuisessa vertailussa Paulig suoriutui keskiarvoa paremmin ihmisoikeuksien tunnustamisessa, käytäntöjen jalkauttamisessa prosesseiksi sekä keskeisten ihmisoikeusriskien tunnistamisessa ja lieventämisessä. Saimme myös hyvän arvosanan ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja asianmukaisen huolellisuuden prosesseissa.

Tulokset osoittavat, että ihmisoikeuksien ohjausmallimme kehittäminen oli hyvä päätös. Hallintomallimme ja epäkohtiin puuttumisen menetelmämme kaipaavat vielä parannuksia. 

Ihmisoikeudet ovat monimutkainen aihe, jonka mittaaminen on haastavaa. Esimerkiksi ihmisoikeusriskien todennäköisyyden arviointiin ei ole olemassa kiistatonta mittaristoa. Ihmisoikeustyössä on kuitenkin tärkeää, että meillä on yhteisiä periaatteita ja vertailukeinoja. Kyseisen vastuullisuusalueen kattavia hallintamalleja kehitetään edelleen maailmanlaajuisesti. Tässä tutkimuksessa käytetyssä Corporate Human Rights Benchmark -mittaristossa on vain muutama yritys, jotka yltävät edustamaan alan parhaita käytäntöjä. Nämä yritykset ovat todellinen innoituksen lähde meille kaikille. 

Olemme nyt saaneet Pauligin tutkimustulokset, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Olen kehittänyt aiheesta seuraavat teesit:

1.    Muodosta selkeä kuva ja ymmärrys nykytilasta
Pauligin omistajat haluavat harjoittaa ihmisoikeuksia kunnioittavaa liiketoimintaa, ja se on ollut yksi vastuullisuustyömme painopisteistä jo useiden vuosien ajan.

Olemme asettaneet työllemme tärkeitä lähtökohtia, kuten  Eettiset periaatteemme, joiden kautta olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta kaikessa toiminnassamme. Lisäksi noudatamme perusteellista prosessia toimittajiemme arvioinnissa. Arvioimme toimittajiin liittyviä vastuullisuusriskejä maariskiarvioiden, toimittajien itsearviointien ja auditointien avulla. Pauligin toimittajaohjeistus määrittää toimittajilta vaadittavat vähimmäisvelvoitteet. 

Huhtikuussa 2020 liityimme amforin jäseneksi, mikä antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa globaaliin päätöksentekoon, edistää hyvinvointia toimitusketjussa tehokkaasti, vertailla toimitusketjun ulkoisia varmennuksia ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. 
Me Pauligilla olemme myös viime aikoina uudistaneet toimintamalliamme ja ottaneet ensimmäiset askeleet kohti kokonaisvaltaisempaa ja yhtenäisempää ihmisoikeustyötä toiminnoissamme ja arvoketjuissamme. Yhtenäistämme työskentelytapoja toimintamaissamme ja -yksiköissämme sekä rakennamme yhteistä alustaa kehitystyölle. Hankintatiimimme on jo esitellyt hyviä tuloksia yhteistyöllä saaduista edistysaskelista.

2.    Määritä tavoitteet ja toimet
Vastuullisuuden tiekarttamme sisältää seuraavat ihmisoikeuksiin liittyvät suunnitelmat:

  • Kaikki riskialueilta tulevat raaka-aineet ovat peräisin ulkopuolisten toimijoiden varmentamista vastuulliseksi varmennetuista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen kahvin osalta ja aiomme laajentaa tämän myös mausteisiin lähivuosina.
  • Määrittelemme ihmisoikeusperiaatteemme ja rakennamme ihmisoikeuksien hallintamallin.
  • Kehitämme ihmisoikeusaiheisiin liittyvää ymmärrystä koko organisaatiossamme. 

Jos onnistumme näissä kolmessa toimenpiteessä, olen varma, että ne tarjoavat meille tarpeellisen alustan, rakenteen ja työkalut ihmisoikeuksien hallinnan jatkuvaan kehittämiseen arvoketjussamme. 

3.    Löydä pienistä saavutuksista innoitusta lisäkehitykseen 
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että meillä on CHRB:n kaltaisia viitekehyksiä. Monet tutkimuksen osa-alueista ovat hyvin yhteensopivia Pauligin liiketoiminnan ja viitekehyksen kanssa. Olemme selvästi oikealla polulla, ja tämä tutkimus on auttanut meitä tunnistamaan oleellisia kehitystarpeita. CHRB-metodologia sparraa meitä kohti korkeampia tavoitteita. 

Ihmisoikeustyö tarkoittaa jatkuvaa kehitystä. Se vaatii yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä. Me Pauligilla toivotamme sinut tervetulleeksi keskustelemaan näistä aiheista kanssamme!

 


Lue lisää vastuullisuus- ja ihmisoikeustyöstämme: 

 

 

Lisätietoja SIHTI-hankkeesta