Eettisissä periaatteissamme olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta kaikessa toiminnassamme. Pauligilla me noudatamme aina toimintamaidemme voimassa olevia lakeja, säädöksiä ja normeja. Harjoitamme toimintaamme rehellisesti ja eettisesti ja kannamme vastuun teoistamme. Eettiset periaatteemme määrittävät halumme edistää eettistä toimintaa myös lakien ja säädösten soveltamisalan ulkopuolella.

Kunnioitamme myös muita kansainvälisiä sopimuksia, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.

Perimmäinen vastuu työstämme kestävään kehitykseen liittyen on konsernin johtoryhmällä, jossa vastuullisuustyötä johtaa viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. Konsernin toimitusjohtaja ja hallitus tarkastavat ja hyväksyvät politiikat ja kestävään kehitykseen liittyvät keskeiset hankkeet ja tavoitteet.

Ihmisoikeuksien hallinta Pauligilla 

Merkittävä osuus raaka-aineistamme tulee maista, jotka luokitellaan riskimaiksi amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) -järjestelmän mukaan. Kyseisissä maissa esiintyy ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä ongelmia. Elintarvikealan yleisimmät vastuullisuusriskit liittyvät pakko- ja lapsityön kaltaisiin ihmisoikeusongelmiin sekä työntekijöiden oikeuksiin, kuten oikeudenmukaiseen korvaukseen ja työaikoihin. Pitkäaikaiset suhteet toimittajiimme auttavat meitä ymmärtämään paremmin ihmisoikeusriskejä ja muita toimitusketjuissamme ilmeneviä vastuullisuusasioita. Lisäksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja veden puute sekä kasvinsuojeluaineiden käyttö ovat riski ympäristölle ja ihmisille näillä alueilla.

Pauligilla on käytössä perusteellinen prosessi toimittajien arviointiin. Arvioimme toimittajiin liittyviä vastuullisuusriskejä maariskiarvioiden, toimittajien itsearviointien ja auditointien avulla. Arvioimme uuteen toimittajaan liittyvät riskit aina ennen yhteistyön aloittamista, ja arvioimme säännöllisesti myös nykyisiä toimittajia. Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan läpinäkyvyyttä ja takaamaan elämiseen riittävän palkan keskeisissä arvoketjuissamme.

Pauligin toimittajaohjeistus (Code of Conduct for Suppliers) sisältää minimivaatimukset, joita toimittajien tulee noudattaa, esimerkiksi turvalliset ja terveelliset työolosuhteet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä toimittajien omaan toimintaan ja toimitusketjuihin liittyvät ympäristövaatimukset. Asetamme myös selkeät jäljitettävyysvaatimukset sekä tuotannolle että raaka-aineiden alkuperälle käyttäessämme alihankkijoita Pauligille tulevissa toimituksissa. Auditoimme suoria toimittajiamme riskialueilla säännöllisesti, käyttäen omien työntekijöidemme tekemien auditointien ja kolmansien osapuolten auditointien yhdistelmää.

Jos havaitsemme toimitusketjussamme ihmisoikeusloukkauksia, puutumme niihin välittömästi. Selvitämme ja käsittelemme kaikki esille tulevat epäkohdat perusteellisesti ja käynnistämme tarvittaessa korjaustoimenpiteet yhteistyössä kumppaniemme ja muiden sidosryhmien kanssa. Jos tilanteeseen ei löydy ratkaisua tai kumppanimme ei osoita halukkuutta kehittää toimintaansa, arvioimme kumppanuutemme perusteet uudelleen ja tarvittaessa lopetamme sen kokonaan.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme: https://www.pauliggroup.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuuden-johtaminen

Ihmisoikeuksien edistäminen kumppanuuksien ja yhteistyön kautta 

Kaikki kahvimme hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, ja aiomme laajentaa tätä työtä koskemaan myös muita raaka-aineita. Paulig on asettanut tavoitteekseen, että 100 prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on ulkopuolisen tahon vastuulliseksi varmentamia vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi teemme aktiivista yhteistyötä erilaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa. 

Huhtikuussa 2020 liityimme amforin jäseneksi, mikä antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa globaaliin päätöksentekoon, edistää hyvinvointia toimitusketjussa tehokkaasti, vertailla toimitusketjun ulkoisia varmennuksia ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa.

Haluamme olla aktiivinen toimija alkuperämaissamme, jotta voimme taata oikeudenmukaisen ja osallistavan toimintatavan. Tutkimme mahdollisten ihmisoikeusongelmien juurisyyt ja tuemme paikallisyhteisöä niiden korjaamisessa.

Olemme Sustainable Spices Initiative -aloitteen jäsen. Aloitteen tavoitteena on uudistaa vastuullisesti maustetuotantoa ja taata siten tulevat hankinnat ja edistää talouskasvua tuottajamaissa. Intiassa olemme tehneet yhteistyötä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa vuodesta 2004 alkaen tukeaksemme lasten oikeuksia. Näiden vuosien aikana olemme muun muassa aloittaneet tutkimuksen, joka koskee lasten oikeuksia tärkeimpien mausteidemme toimitusketjuissa Intiassa. Sen seurauksena käynnistettiin projekti koulunkäynnin mahdollistamiseksi sadoille lapsille. 

Arvostamme kaikkia sellaisina kuin he ovat 

Paulig arvostaa jokaista ihmistä sekä yksilönä että ammattilaisena ja odottaa samaa myös toimittajiltaan ja kumppaneiltaan. Johtoamme ja palkitsemistamme ohjaavat periaatteet ovat kohtuus ja oikeudenmukaisuus, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. 

Lisäksi haluamme työntekijöidemme uskaltavan kertoa myös eriävistä mielipiteistä ja murheistaan työpaikalla. Edistämme tasa-arvoa kehittämisen ja urasuunnittelun avulla, jotta naiset ja miehet sekä eri-ikäiset ihmiset ovat samalla viivalla eri henkilöstöryhmissä. Kohtelemme työntekijöitä, joiden työkyky on alentunut, samalla tavalla kuin muitakin työnhakijoita ja -tekijöitä.  

Pauligin henkilöstöllä on käytössä whistleblowing-työkalu, jonka kautta voi ilmoittaa mahdollisista ongelmista tai epäeettisestä toiminnasta, jota on havaittu tai epäillään ilmenevän toiminnassamme. Kaikki mahdolliset väärinkäytökset arvioidaan ja tutkitaan, ja tapaukset annetaan Pauligin whistleblowing-tiimin käsiteltäväksi. 

Vahvistaaksemme sitoutumistamme monimuotoiseen, yhdnvertaiseen ja inklusiiviseen työpaikkaan julkaisimme kesäkuussa 2023 koko yrityksen kattavat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkusiivisuus (DEI) -periaatteemme. Aloitimme myös yhteistyön hollantilaisen Workplace Priden kanssa, joka on keskittynyt LGBTIQ+ inklusiivisuuteen työpaikoilla. Tämä kansainvälinen yhteistyö vahvistaa sitoutumistamme LGBTIQ+ oikeuksien tukemiseen kaikissa toimipaikoissamme.  Olemme myös tehneet yhteistyötä Helsinki Priden kanssa, joka on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvä kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma. Nämä kumppanuudet korostavat, että haluamme näyttää tietä kohti tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa työelämää.

Lue lisää

Lea Rankinen cooking
Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kuuluvat kaikille
Coffee cherry3
Oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa
Paulig Sustainability Approach FI
Mitä vastuullisuus tarkoittaa Pauligilla?