Menestyksellinen liiketoiminta perustuu vastuullisille valinnoille, päätöksille ja teoille. Me Pauligilla noudatamme aina toimintamaamme lakeja ja säädöksiä. Toimimme aina rehellisesti ja eettisesti sekä kannamme vastuumme teoistamme. Noudatammme aina YK:n ihmisoikeuksia. Nämä eettiset periaatteet ohjaavat vastuullista toimintaamme laajemmin kuin mitä lait ja säädökset määräävät. Ne ovat toimintamme ytimessä, ja sen vuoksi kaikki uudet työntekijämme tutustuvat niihin perehdytysohjelmassaan.  

eettiset periaatteet

 

Vältämme eturistiriitoja

Pauligilaiset toimivat aina Pauligin etujen mukaisesti. Tämä tarkoittaa aktivista tilannearviointia ja avointa keskustelua, jotta voimme välttää  ristiriidat omien ja yrityksen etujen välillä. ​

Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai epäoikeudenmukaisten menettelyjen käyttöä saavuttaaksemme liiketoimintaetua.​ Emme anna tai ota vastaan lahjoja tai vieraanvaraisuutta vastineeksi asiakkaille, toimittajille,  viranomaisille tai muille sidosryhmille antamistamme tai lupaamistamme palveluista. ​

Työhömme liittyvissä asioissa emme suosi ystäviämme, sukulaisiamme tai perheenjäseniämme riippumatta siitä ovatko he työtovereita, asiakkaita, toimittajia tai muiden sidosryhmien edustajia. ​

 

Ylitämme kuluttajien odotukset

Lupauksemme on tarjota kuluttajille parhaita makuja ja laadukkaita tuotteita. Kuuntelemme kuluttajia ja muita sidosryhmiä ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan selvittääksemme, mitä he tuotteiltamme ja palveluiltamme odottavat ja edellyttävät.​

Arvioimme tuotteidemme vaikutuksia ja olemme sitoutuneet kehittämään  ja parantamaan tuotteitamme jatkuvasti. Otamme työssämme huomioon terveys-, tuoteturvallisuus- ja käytettävyysnäkökulmat. ​

Markkinointimme on asiallista ja totuudenmukaista. Annamme riittävästi tietoa tuotteistamme ja palveluistamme, jotta kuluttajat voivat tehdä ostopäätöksensä tietoon perustuen. ​Vastaamme kuluttajien tiedusteluihin viipymättä, tehokkaasti ja oikealla tavalla. ​

Edistämme vastuullisia hankintamenettelyjä

Kehitämme hankintaketjumme vastuullisuutta parantamalla toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja kiinnittämällä erityistä huomiota ihmisoikeuksiin, turvallisiin ja terveellisiin työolosuhteisiin sekä ympäristön hyvinvointiin.​

Valitsemme toimittajamme huolellisesti. Tavoitteemme on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia , jotka hyödyttävät kaikkia toimitusketjun osapuolia.​ Kehitämme toimitusketjumme jäljitettävyyttä ja toimittajiemme arviointia . Tuemme toimittajiamme heidän kehittäessään omaa toimintaansa ja käytäntöjään haasteellisissakin ympäristöissä.​

Käymme kumppaniemme ja toimittajiemme  kanssa läpi ostotoimintamme periaatteet ja edellytämme heidän sitoutuvan niihin. Nämä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevat vaatimuksemme perustuvat YK:n Global Compact -julistukseen. ​

 

Välitämme ympäristöstä

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja tuotteitamme  ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tarkastelemme työssämme ja päätöksenteossamme ympäristövaikutuksia voidaksemme vähentää niitä arvoketjussamme. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon kehittäessämme uusia ja tuotteita ja palveluita. ​Pyrimme lisäämään tietämystämme toimintamme ympäristövaikutuksista. ​

Vastaamme teollisuudenalamme ympäristöhaasteisiin. ​Teemme yhteistyötä ja käymme vuoropuhelua kumppaneidemme ja muiden sidosryhmien kanssa ympäristön kannalta kestävien käytäntöjen kehittämiseksi. ​

 

Arvostamme muita

Arvostamme jokaista ihmistä yksilönä ja ammattilaisena riippumatta, onko hän konsernin palveluksessa vai ei. Odotamme samaa toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Uskomme että jokainen on ainutlaatuinen ja rakennamme yhteisöllisyyttä  kunnioittamalla monimuotoisuutta. Kuuntelemme ja kunnioitamme toistemme mielipiteitä sekä yrityksessä että sen ulkopuolella. ​

Toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti. Edistämme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja työympäristöissämme. Emme hyväksy häirintää, syrjintää emmekä epäkunnioittavaa tai uhkaavaa käytöstä. ​Tavoitteemme on luoda mahtava ja turvallinen työpaikka ja parantaa jatkuvasti työntekijöiden sitoutuneisuutta. Tapaturmien ja työperäisten sairauksien minimoimiseksi olemme sitoutuneet järjestelmällisesti arvioimaan,  kehittämään ja kohentamaan taitojamme ja työtapojamme.​

Rakennamme luottamusta

Menestyvä liiketoiminta edellyttää luottamusta. Olemme aidosti kiinnostuneita muista ihmisistä ja heidän näkemyksistään. Sitoutamme sidosryhmiämme kuuntelemalla heitä, keskustelemalla heidän kanssaan ja huomioimalla heidän odotuksensa päätöksissämme ja toiminnassamme.​ Olemme uskottavia omalla alallamme. Asiakkaiden on voitava luottaa kokemukseemme, tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen ja siihen, mitä heille kerromme.​

Jaamme tietoa avoimesti ja edistämme läpinäkyvyyttä Pauligilla sekä tehdessämme yhteistyötä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.​

Vaalimme tinkimättömyyttämme kaikessa toiminnassamme. Pidämme lupauksemme ja kerromme asioistamme rehellisesti ja täsmällisesti.​