Vastuullisuus on Paulig-konsernissa osa päivittäistä työtä, ja käytännön toimenpiteet ovat liiketoimintajohdon vastuulla. Konsernin johtoryhmä seuraa vastuullisuusohjelman toteutumista ja käsittelee yritysvastuun johtoryhmän ehdotuksia. Raportointia ja keskeisiä periaatteita käsitellään konsernin johtoryhmässä ja hallituksessa.

Perimmäinen vastuu työstämme kestävään kehitykseen liittyen on konsernin johtoryhmällä. Konsernin toimitusjohtaja ja hallitus tarkastavat ja hyväksyvät politiikat ja kestävään kehitykseen liittyvät keskeiset hankkeet. Niiden suunnittelua ja toteutusta ohjaa Vastuullisuuden johtoryhmä, johon kuuluu jäseniä konsernin eri toiminnoista. Tiimi tunnistaa keskeiset kehitysalueet ja luo konsernin toiminnoille yhteiset tavoitteet. Sitä johtaa konsernin vastuullisuusjohtaja.
Divisioonissa vastuullisuuspäälliköt ovat vastuussa kestävään kehitykseen liittyvien ohjelmien toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä. Niiden kestävän kehityksen ohjelmat perustuvat konsernin ohjelmaan. Tavoitteet on mukautettu divisioonakohtaisesti niiden tuotantotoiminnan ja sijainnista eroavuuksista johtuen. Näin voidaan tarkastella tilannetta ja tuloksia tuotantoyksikkökohtaisesti ja sidosryhmien odotuksia paikallisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaa divisioonien työ, jotta se tukisi täysin konsernitason yhteisiä tavoitteita.

Vastuullisuustyömme perustuu Paulig-konsernin yhteisiin arvoihin ja missioon, ja sitä ohjataan johtamisjärjestelmien, eettisten periaatteiden sekä Paulig-konsernin toimittajaohjeistuksen (Paulig Group’s Code of Conduct for Suppliers) perusteella. Vastuullisuuteen liittyviä aiheita tarkastellaan säännöllisesti kaikissa organisaation osissa.

Eettisen liiketoimintakulttuurin rakentaminen

Paulig-konsernilla on vahvat brändit ja kuluttajien ja asiakkaiden luottamus. Ne ovat meille arvokkaita, ja niiden säilyttämiseksi olemme sitoutuneet toimimaan mahdollisimman eettisesti. Eettiset periaatteemme asettavat normit kaikkien työntekijöidemme toiminnalle, ja kaikkien toimittajiemme on sitouduttava Paulig-konsernin toimittajaohjeistukseen. Eettisiä periaatteita (Paulig-Group-Ethical-Principles-2017) tukevat seuraavat konsernitason periaatteet ja johtamisjärjestelmät:
 

 • Paulig-konsernin toimittajaohjeistus (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers)
 • Paulig-konsernin hallinto (Paulig Group Corporate Governance)
  Corporate governance 2017 fi
 • Ympäristöjärjestelmät (Environmental management systems, divisioonataso)
 • Elintarviketurvallisuuden järjestelmät (Food safety management systems, divisioonataso)
 • Terveys- ja turvallisuusjärjestelmät (Health and safety management systems, divisioonataso)
 • Paulig-konsernin riskienhallintaperiaatteet (Paulig Group Enterprise Risk Management Policy)
 • Paulig Group Modern Slavery Statement 2016
  Paulig-Group-Modern-Slavery-Act-Statement-2016

 

Koulutus ja viestintä

Päivitimme eettisiä periaatteitamme käsittelevän verkkokoulutuksen viime vuonna, jotta voisimme paremmin varmistaa, että eettiset periaatteemme ja niihin liittyvät käytännöt toteutuvat. Koulutuspaketti ja sitä koskeva kysely ovat pakollisia kaikille työntekijöillemme. Tarkoituksena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta aiheesta ja tuoda vastuullisuus osaksi käytäntöjä ja päivittäistä työtä.

Eettisiä periaatteita koskevan koulutuksen lisäksi järjestämme vastuullisuuskoulutuksia henkilökunnallemme divisioonakohtaisesti. Koulutusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta yritysvastuusta Paulig-konsernin sisällä, tutustuttaa henkilökuntaa konsernin yhteisiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin sekä tuoda vastuullisuus lähemmäksi kaikkien työntekijöiden päivittäistä työskentelyä ja työskentelytapoja. Lisäksi hankinnan, laadunhallinnan ja vastuullisuuden parissa työskentelevät työntekijät koulutetaan varmistamaan säännönmukaisesti, että Paulig-konsernin tuottajien työn yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät tekijät ovat kunnossa.

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Riskejä ja mahdollisuuksia seurataan ja ne päivitetään vuosittain. Niitä analysoidaan sekä divisioona- että konsernitasolla, ja konsernin hallitus tekee ehdotuksia toimintaperiaatteisiin ja hyväksyy ne.
Merkittävimpien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta on osa liiketoimintaa. Riskienhallinta sisältää strategiset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Tässä yhteydessä vastuullisuus on määritelty yleisluontoisesti ja luokiteltu strategiseksi riskiksi.