Vastuullisuus on Pauligilla osa päivittäistä työtä, ja käytännön toimenpiteet ovat liiketoimintajohdon vastuulla. Perimmäinen vastuu työstämme kestävään kehitykseen liittyen on konsernin johtoryhmällä, jossa vastuullisuustyötä johtaa viestintä- ja vastuullisuujohtaja. Konsernin toimitusjohtaja ja hallitus tarkastavat ja hyväksyvät politiikat ja kestävään kehitykseen liittyvät keskeiset hankkeet ja tavoitteet. 

Vastuullisuustiimi, jota johtaa Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhde -johtaja, ohjaa toimintaamme kohti tavoitettamme olla elintarvikealan vastuullinen edelläkävijä. Vastuullisuustiimi tunnistaa keskeiset kehitysalueet ja luo konsernin toiminnoille yhteiset tavoitteet, seuraa suunnitelmien toteutumista ja mittaa tuloksia. He tukevat muuta organisaatiota yhtenäisessä vastuullisuustyössä ja sen sitomisessa päivittäiseen liiketoimintaan. He myös hoitavat sidosryhmäyhteistyötä ja vastaavat raportoinnista.

Vastuullisuustyömme perustuu Pauligin yhteisiin arvoihin ja sitä ohjataan johtamisjärjestelmien, eettisten periaatteiden sekä Pauligin toimittajaohjeistuksen (Paulig Group’s Code of Conduct for Suppliers) perusteella. Vastuullisuuteen liittyviä aiheita tarkastellaan säännöllisesti kaikissa organisaation osissa.
 

Eettisen liiketoimintakulttuurin rakentaminen

Paulig-konsernilla on vahvat brändit ja kuluttajien ja asiakkaiden luottamus. Ne ovat meille arvokkaita, ja niiden säilyttämiseksi olemme sitoutuneet toimimaan mahdollisimman eettisesti. Eettiset periaatteemme asettavat normit kaikkien työntekijöidemme toiminnalle, ja kaikkien toimittajiemme on sitouduttava Paulig-konsernin toimittajaohjeistukseen. Eettisiä periaatteita (Paulig-Group-Ethical-Principles-2018) tukevat seuraavat konsernitason periaatteet ja johtamisjärjestelmät:
 

 

Koulutus ja viestintä

Jokainen työntekijämme käy läpi eettisiä periaatteitamme käsittelevän verkkokoulutuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa periaatteiden ja niihin liittyvien käytäntöjen toteutuminen käytännöissä ja päivittäisessä työssämme. 

Kiinnitämme erityistä huomiota vastuullisuuden, laadun ja hankinnan parissa työskentelevien osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.  
 

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Riskejä ja mahdollisuuksia seurataan ja ne päivitetään vuosittain. Konsernin hallitus tekee ehdotuksia toimintaperiaatteisiin ja hyväksyy ne. Merkittävimpien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta on osa liiketoimintaa. Riskienhallinta sisältää strategiset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Tässä yhteydessä vastuullisuus on määritelty yleisluontoisesti ja luokiteltu strategiseksi riskiksi.

Turvallisia ja vastuullisia tuotteita

Koska Paulig on elintarvikealan yritys, suurimmat sen liiketoimintaan liittyvät vastuullisuusriskit koskevat tuoteturvallisuutta ja laatua. Mittavin riski on tuotteiden haitallisuus kuluttajan terveydelle. Arvioimme riskejä ennakoivasti ja testaamme ja analysoimme saapuvia raaka-aineita. Näin pystymme varmistamaan, että raaka-aineemme ja tuotteemme täyttävät korkeat laatuvaatimuksemme. Tuotteiden laadun lisäksi haasteita voi syntyä pitkistä ja monimutkaisista toimitusketjuistamme. Pyrimme aina varmistamaan, että hankintamme ovat vastuullisia. Siitä huolimatta on olemassa riski, että paikallisen työvoiman ihmisoikeuksia ei kunnioiteta tai että ympäristöä vahingoitetaan, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti Pauligin maineeseen ja asiakkaiden luottamukseen.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden supistuminen

Suuressa mittakaavassa ja monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna ilmastonmuutos on suurin riski erityisesti herkkien lajien, kuten kahvin, viljelemiselle. Ilmastonmuutos muuttaa sääolosuhteita ja lisää ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta, runsaita sateita ja helteitä. Myös veden puute ja luonnon monimuotoisuuden supistuminen voivat heikentää viljelyolosuhteita huomattavasti, mikä taas vähentäisi tärkeiden raaka-aineiden saatavuutta. Keskitymme toiminnassamme vastuullisen hankinnan kehittämiseen muun muassa edistämällä kestäviä viljelykäytäntöjä, resurssien tehokkaaseen käyttöön omassa toiminnassamme ja kuluttajien tukemiseen ympäristökuormituksen vähentämisessä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Merkittävimmät vastuullisuusriskimme liittyvät ihmisoikeuksien polkemiseen toimitusketjussa. Mahdollisia ongelmia ovat esimerkiksi riittämätön korvaus työstä, liialliset työmäärät, pakkotyö, lapsityövoiman käyttö ja syrjintä. Tiettyjen käyttämiemme raaka-aineiden, kuten kahvin ja mausteiden, tuotanto on usein riippuvainen vähän koulutetusta kausi- ja siirtotyövoimasta. Tämä voi lisätä nykyaikaisen orjuuden riskiä entisestään. Meillä on nollatoleranssi ihmisoikeusrikkomuksia kohtaan. Meille Pauligilla on tärkeää ymmärtää läpikotaisin omat vaikutuksemme ihmisoikeuksiin ja osata käsitellä ja tunnistaa riskejä. Tämä sekä ihmisoikeuksien due diligence  prosessin kehittäminen ovat jatkossakin Pauligin erityisiä painopistealueita.

Työturvallisuus

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat meille erittäin tärkeitä. Ennakoiva ja ehkäisevä toiminta on paras työkalu turvallisuuden lisäämiseksi ja riskien välttämiseksi. Tällaista toimintaa on esimerkiksi työntekijöidemme turvallisuustietoisuuden jatkuva kasvattaminen, riskien systemaattinen arviointi ja tunnistaminen sekä turvallisuuskäytäntöjen tarkastelu ja auditointi. Iloksemme voimme sanoa, että työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät seikat ovat kehittyneet positiivisesti, mutta tiedostamme, että näihin seikkoihin on kiinnitettävä yhtä lailla huomiota myös tulevaisuudessa.
 

Epäkohtiin puuttuminen

Pauligin henkilöstöllä on mahdollisuus nostaa esiin mahdollisia epäkohtia nimettömästi kolmannen osapuolen ylläpitämän Whistleblowing –työkalun kautta. Mahdolliset rikkomukset ja sääntöjenvastaisuudet arvioi ja tutkii Pauligin johtoryhmän jäsenistä nimetty ryhmä.
Mikäli havaitsemme epäkohtia toimitusketjussamme, puutumme niihin aina välittömästi ja teemme korjaussuunnitelman yhdessä kumppanin kanssa.