10.12.2020 Artikkeli

Ihmisoikeuksien edistäminen on noussut viime vuosina vahvasti yritysten agendalle, sillä aihe koskettaa meitä kaikkia. Tärkeintä tässä työssä on tahto toimia oikein, uskallus nähdä ja tunnistaa erilaiset haasteet ja riskit sekä taito johtaa ihmisoikeustyötä tavoitteellisesti konkreettisten tekojen kautta. Ihmisoikeuksien päivänä on hyvä pysähtyä hetkeksi pinnalla olevien keskeisten ihmisoikeuskysymysten äärelle ja pohtia niihin liittyviä kehityssuuntia ja vaikutusmahdollisuuksia. Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen jakaa blogissaan muutamia keskeisiä havaintojaan ja kokemuksiaan ihmisoikeusasioiden johtamisesta.

Kun puhumme ihmisoikeusriskeistä, meidän tulee katsoa oman toimintamme vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin sen sijaan, että keskittyisimme tarkastelemaan ulkoisten tekijöiden aiheuttamia riskejä liiketoiminnallemme. Tämä näkökulma eroaa yritysten normaalista riskienhallintaprosessista ja auttaa perustelemaan, miksi ihmisoikeustyössä myös riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä tulee arvioida eri tavoin.

Lisäksi ihmisoikeuksien käsitteet tulee avata selkeästi. On tärkeää pystyä kuvaamaan ja ymmärtämään, miten erilaiset, ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat ovat yhteydessä yrityksen omaan toimintaan, arvoketjuun ja asiakasrajapintaan, mitä olemassa olevia prosesseja ja toimintamalleja on jo olemassa, ja mitä pitää edelleen kehittää. Viitekehyksellä on siis merkitystä ja sitä tarvitaan ihmisoikeuksien tavoitteelliseen johtamiseen.

Kolme tärkeää näkökulmaa

Olemme oppineet yrityksissä tunnistamaan ja hallitsemaan erilaisia globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä, kuten kysymyksiä työturvallisuudesta ja työelämän oikeuksista. Koronapandemian myötä vastuullisen hankinnan merkitys on vain korostunut ja keskeiseksi on noussut kysymys, miten voimme toimia poikkeustilanteessa niin, että autamme samalla myös kumppaneitamme selviytymään pandemian tuomista lisähaasteista. Samalla kun tarkastelemme ihmisoikeuksia globaaleissa hankintaketjuissa, entistä tärkeämmäksi on noussut myös kyky nähdä lähelle. Nostan tähän liittyen esille kolme näkökulmaa.

Ensimmäinen näkökulmista on työturvallisuus ja -hyvinvointi. Koronapandemian myötä moni meistä on siirtynyt etätöihin, mutta kaikille tämä ei ole ollut mahdollista. Tästä johtuen olemme Pauligilla panostaneet siihen, että kaikilla työntekijöillämme olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet turvalliseen työskentelyyn työskentelytilasta ja työtehtävästä riippumatta. Toimistoilla ja tuotannossamme kollegani ovat päivittäneet aktiivisesti ohjeistuksia ja tehneet useita konkreettisia toimenpiteitä, kuten porrastaneet ruokailua ja muistuttaneet turvavälien toteutumisesta eri merkinnöin, jotta toimipisteillämme olisi turvallista työskennellä. Myös pitkäaikainen etätyö voi aiheuttaa haasteita esimerkiksi ergonomian ja työssäjaksamisen osalta, minkä vuoksi järjestämme viikoittain liikkuvia taukoja ja mindfulness-tuokioita työntekijöillemme. Kuten me Pauligilla sanomme: Yes, we care – nyt ja jatkossa.

Toinen näkökulma, jonka haluan nostaa esiin, ovat vähemmistöjen oikeudet. Tällä osa-alueella on vielä töitä tehtävänä, sillä Euroopan Unionin vasta julkaiseman Equality-strategian 2020–2025 mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvista 20 % kokee edelleen syrjintää työelämässä ja yli 50 % ei ole koskaan tai on harvoin avoimesti oma itsensä. Meidän jokaisen tulee tehdä töitä syrjinnän kitkemiseksi ja vaikuttaa siihen, että työyhteisömme on kaikille turvallinen ja inklusiivinen. Haluan myös itse toimia tässä esimerkkinä ja edistää oman toimintani myötä työyhteisön hyvinvointia. Äskettäin toteutetussa henkilöstötutkimuksessamme kysyimme henkilöstöltämme, miten monimuotoisuus ja inklusiivisuus toteutuvat Pauligilla. Tulokset olivat erinomaisella tasolla (86/100), mikä osoittaa, että henkilöstömme mielestä ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti ja erilaiset mielipiteet tulevat kuulluksi.

Lopuksi nostan esiin lasten oikeudet. Erityisesti tällä osa-alueella on kyettävä katsomaan myös lähelle, sillä avun tarve on kasvanut koronatilanteen myötä. Tukea tilanteeseen on onneksi tuonut yhteistyökumppanimme SOS-Lapsikylän Apuu-chat, joka tarjoaa lapselle apua hädän hetkellä. Meidän tehtävämme Pauligilla on pyrkiä omalta osaltamme lisäämään tietoisuutta tästä tukimuodosta, ja jatkamme pitkäjänteistä yhteistyötämme SOS-Lapsikylän kanssa, jotta voimme olla mukana rakentamassa hyvinvointia seuraaville sukupolville.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen lähtee liikkeelle ennen kaikkea tahdosta ja arvoista, mutta muutosten ja positiivisten vaikutusten aikaansaaminen edellyttää kokonaisvaltaista, pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä. Siihen me olemme Pauligilla sitoutuneet ja siksi olemme myös valinneet oikeudenmukaisen ja osallistavan toimintatavan yhdeksi vastuullisuusohjelmamme painopisteeksi.

Lea Rankinen, Director, Sustainability and Public Affairs

Lea Rankinen

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Paulig

 

“Working together and sharing the same ambitions lead to a bigger impact.”