Paulig järgib ettevõtte eetikapõhimõtete kaudu kogu oma tegevuses ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni. Paulig järgib alati oma tegevuspiirkonnas kehtivaid õigusnorme. Me tegutseme ausalt ja eetiliselt ning vastutame oma tegevuse eest. Eetikapõhimõtted sätestavad ka meie valmiduse edendada eetilist käitumist väljaspool seadusi ja eeskirju.

Me austame ka muid rahvusvahelisi kokkuleppeid, nagu tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioon ning OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele.

Pauligi kestliku arengu eest vastutab kontserni juhtkond ja mille valdkonda juhib kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse vanem-asepresident. Kontserni tegevjuht ja juhatus vaatavad läbi ja kiidavad heaks kestliku arenguga seotud põhimõtted, põhiprojektid ja eesmärgid.

Inimõiguste tagamine Pauligis

Arvestatav osa meie toorainest pärineb riikidest, mis on amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) järgi liigitatud riskiriikideks. Nendes riikides on palju probleeme inimõiguste ja töötajate õigustega. Toiduainesektoris tavapärased jätkusuutlikkusriskid on seotud inimõigustega. See hõlmab näiteks sunnitööd, lapstööjõu kasutamisi, samuti töötajate õigusi, näiteks seoses õiglase töötasu ja tööajaga. Pikaajaline koostöö tarnijatega aitab meil paremini mõista inimõigustega seotud riske ja muid jätkusuutlikkusega seotud probleeme tarneahelates. Peale selle ohustavad keskkonda ja inimesi nendes piirkondades kliimamuutused, elurikkuse kadumine, veestress ja pestitsiidide kasutamine.

Meie tarnijad peavad läbima põhjaliku hindamise. Me kasutame tarnijatega seotud jätkusuutlikkusriskide hindamisel riigipõhiseid riskianalüüse, tarnijate enesehinnanguid ja auditeid. Enne uue tarnijaga koostöö alustamist teeme alati tarnija riskianalüüsi. Samuti hindame regulaarselt olemasolevaid tarnijaid.

Pauligi käitumisjuhend tarnijatele sätestab tarnijatele kehtivad miinimumnõuded, näiteks seoses ohutute ja inimväärsete töötingimustega, inimõiguste austamisega, keskkonnariskidega ettevõtte tegevuses ja tarneahelas jne. Peale selle nõuab Paulig, et tarnete jaoks allhankijate kasutamisel oleks tagatud selge jälgitavus nii tootmise kui ka tooraine päritolu osas. Me auditeerime korrapäraselt oma kõrge riskitasemega otseseid tarnijaid, kasutades kombinatsiooni Pauligi töötajate ja kolmandatest isikutest audiitorite audititest. Lisaks kohustume püüdlema oma peamistes väärtusahelates läbipaistvuse ja elatise sissetuleku poole.

Kui meie tarneahelas avastatakse inimõiguste rikkumisi, võtame kasutusele kohesed meetmed. Uurime põhjalikult kõiki tekkivaid probleeme ja vajaduse korral rakendame parandusmeetmeid koostöös partnerite ja teiste huvirühmadega. Kui lahenduse leidmine ei õnnestu või kui asjaomane partner ei soovi oma tegevust edasi arendada, siis vaadatakse koostöösuhe uuesti üle ja vajadusel korral lõpetatakse.

Rohkem teavet Pauligi tegevuse kohta jätkusuutlikkuse haldamisel: https://www.pauliggroup.com/et/jatkusuutlikkus/jatkusuutlikkuse-tagamine

Inimõiguste edendamine partnerluse ja koostöö abil

Kogu meie kohv on pärit kontrollitud jätkusuutlikest allikatest ja meil on kavas jõuda sama tulemuseni ka teiste toorainete puhul. Pauligi eesmärk on jõuda selleni, et kogu kõrge riskitasemega piirkondadest pärit tooraine pärineks 2030. aastaks jätkusuutlikest allikatest, mida on kontrollinud välised pooled. Selleks, et saavutada ettevõtte jätkusuutlikkuseesmärgid, teeme aktiivset koostööd erinevate partnerite ja sidusrühmadega.

2020. aasta aprillis liitusime amforiga, mille kaudu on võimalik mõjutada ülemaailmseid otsuseid, edendada heaolu kogu tarneahela ulatuses, laiendada väliste kontrollide kasutamist tarneahelas ja teha koostööd teistega.

Soovime olla tooraine päritoluriikides aktiivsed, et tagada õiglane ja kaasav töökorraldus. Selgitame välja inimõigustega seotud probleemide juurpõhjused ja toetame kohalikku kogukonda nende lahendamisel.

Võtame osa jätkusuutlike maitseainete algatusest eesmärgiga maitseainete tootmisharu jätkusuutlikult ümber kujundada, et tagada tulevane varustuskindlus ja ergutada majanduskasvu tootjariikides. Oleme Indias alates 2004. aastast teinud koostööd organisatsiooniga Save the Children, et toetada sealseid laste õigusi. Nende aastate jooksul oleme muu hulgas lükanud käima uuringu laste õiguste kohta meie peamiste maitseainete tarneahelas Indias. Selle tulemusena sai alguse projekt sadadele lastele koolihariduse võimaldamiseks.

Üks meie olulisemaid partnereid on mittetulunduslik koostööettevõte International Coffee Partners GMBH (ICP), mille asutasid viis Euroopa kohvitööstuse perefirmat. ICP edendab kestlikku arengut kohvi kasvatamisega tegelevates riikides, käivitades projekte, mis on kasulikud nii kohvikasvatajate peredele kui ka keskkonnale.

Väärtustame iga inimest sellisena, nagu ta on

Paulig väärtustab iga inimest kui indiviidi ja professionaali ning ootab sama ka oma tarnijatelt ja partneritelt. Me lähtume juhtimisel ja töötasu maksmisel võrdõiguslikkusest ja õiglusest ega luba mingisugust diskrimineerimist.

Ühtlasi tahame, et meie tööajad saaksid muretult väljendada oma eriarvamusi ja muresid töökohal. Edendame võrdõiguslikkust arendustegevuse ja karjääri planeerimise kaudu, et eri vanuses naised ja mehed oleksid erinevates personalirühmades võrdses seisus. Kohtleme vähenenud töövõimega inimesi võrdselt teiste kandidaatide ja töötajatega.

Pauligi ettevõttesisestest rikkumisest teatamise kanali kaudu saab tõstatada küsimusi seoses tuvastatud või arvatava ebaeetilise käitumisega meie tegevuses. Kõiki kahtlustatud väärkäitumisi hinnatakse ja uuritakse. Vahejuhtumitega tegeleb Pauligi teavitamismeeskond. 

2023. aastal oli Paulig kolmandat aastat järjest Helsinki Pride'i koostööpartner. Helsinki Pride on Soome suurim seksuaalvähemuste kultuuri- ja inimõiguste üritus. See koostööprojekt väljendab Pauligi soovi sillutada teed võrdsema ja kaasavama tööelu poole.

Et tugevdada oma pühendumust mitmekülgsele, õiglasele ja kaasavale töökohale, käivitasime 2023. aasta juunis kogu ettevõtet hõlmava mitmekesisuse, võrdsete võimaluste ja kaasamise (DEI) poliitika. Samuti tegime koostööd Hollandi mittetulundusfondiga Workplace Pride, mis keskendub LGBTIQ+ kaasamisele töökohtades. See rahvusvaheline koostöö tugevdab meie pühendumust LGBTIQ+ töötajate õiguste edendamisele kõigis riikides, kus Paulig tegutseb. 2023. aastal jätkasime kolmandat aastat järjest partnerlust Helsinki Pride'iga. Helsinki Pride on Soome suurim seksuaal- ja soovähemustele keskenduv kultuuri- ja inimõiguste üritus. Need partnerlussuhted markeerivad meie soovi näidata teed võrdsema ja kaasavama tööelu suunas.

Loe rohkem siit: https://www.pauliggroup.com/news/paulig-strengthens-its-commitment-to-diversity-equity-and-inclusion-with-group-wide-dei-policy-and-workplace-pride-membership

Loe edasi

Lea Rankinen cooking
Human rights and equality belong to everyone
Coffee cherry3
Õiglane ja kaasav tööviis
Paulig Sustainability Approach SE
Mida tähendab Pauligi jaoks jätkusuutlikkus?