Kuna Paulig soovib oma valdkonnas olla jätkusuutlikkuse eestvedaja, püüame edendada eetilist tegutsemisviisi igas riigis, kus tegutseme. Pauligi vastutustundliku turunduse ja kommunikatsiooni suunised põhinevad ICC „Vastutustundliku toidu- ja joogiturunduse kommunikatsiooni raamistikul“ ja on lahutamatult seotud meie eesmärkide ja väärtustega ning kooskõlas Pauligi jätkusuutliku lähenemise, äriambitsioonide ja üldiste eetikapõhimõtetega.

Ausus ja nõuete järgimine

 • Paulig lähtub igas riigis aususe ja järjepidevuse põhimõttest. See tähendab, et need suunised kehtivad kõikidel turgudel, kus Paulig oma tooteid müüb ja reklaamib. ​
 • Pauligi turundus ja kommunikatsioon peab alati olema kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.​
 • Pauligil on võimalik võtta seisukoht ja Paulig ka võtab seisukoha ühiskondlikes küsimustes, mis on meie äri, ettevõtte ja kaubamärkide jaoks olulised ning kus meie saame oma panusega tuua kasu nii inimestele kui ka planeedile.​
 • Paulig üldjuhul ei maini oma konkurente ega arutle nende üle.

Täpsus

 • Pauligi turundus ja kommunikatsioon peab täpselt kajastama reklaamitava toote omadusi (toote nimi, maitse, suurus, toiteväärtuslik koostis, tervisele kasulikud omadused jne).​
 • Kui turunduse ja kommunikatsiooni käigus kasutatakse statistikat, väiteid või standardeid, tuleb nende kinnitamiseks esitada kohased teaduslikud tõendusmaterjalid. ​
 • Rääkides ettevõttevälistest uuringutest, statistikast, iseloomustustest või muudest andmetest, tuleb alati viidata teabega seotud allikale.​
 • Paulig ei tohi toodete omadusi ja statistilisi andmeid esitades liialdada väidete paikapidavusega. Näiteks tarbijate hulgas läbi viidud maitsetestide puhul ei tohi jätta muljet statistilisest paikapidavusest olukorras, kus seda pole.​

Avatus ja läbipaistvus

 • Meie turundus ja kommunikatsioon peab alati olema aus ja tõene ega tohi avalikkust eksitada. ​
 • Me anname klientidele, tarbijatele ja teistele sidusrühmadele täpse kujutluse meie ettevõttest, toodetest ja teenustest, et nad saaksid teha teadlikke otsuseid.​
 • Propageerime läbipaistvust ning jagame proaktiivselt uudiseid ettevõtte ja kaubamärkide kohta. Räägime avalikult sidusrühmade jaoks olulistest katsumustest ja murekohtadest, et säilitada usaldus ettevõtte ja valdkonna vastu laiemalt.

Kaasavus

 • Paulig püüab turunduse ja kommunikatsiooniga väljendada mitmekesisust ja kaasatust. Me ei diskrimineeri soo, kodakondsuse, vanuse ega seksuaalse sättumuse alusel.​
 • Paulig on rahvusvaheline ettevõte, kus hinnatakse mitmekesisust ja kultuurilisi erinevusi. Püüame alati mõista erinevaid kultuure ja ammutada neist inspiratsiooni. Hoidume tegevusest, mida võib tajuda kultuurilise omastamisena. ​

Tervishoid ja keskkond

 • Paulig peab julgustama ja edendama jätkusuutlikke eluviise ning mitte avaldama toetust teguviisidele, mis ei arvesta ohutuse ja tervishoiuga ning võivad inimestele või planeedile kahju tekitada.​
 • Me ei kiida heaks ülemäärast toidutarbimist ega joomist, arvestades suurte portsude mõju tervisele ja toiduraiskamisele.​
 • Otsime turundus- ja kommunikatsioonimaterjalide puhul alati keskkonnahoidlikke võimalusi. Mõtleme hoolikalt läbi, kui palju toorainet on vaja selleks, et vältida raiskamist.​
 • Soovitatav on vältida alkohoolsete jookide kasutamist visuaalsetes materjalides, tekstides ja retseptides. Kui alkohoolsete jookide kajastamist peetakse põhjendatuks, tuleb tekstide ja visuaalsete materjalide koostamisel olla eriti hoolas.

Lastekaitse

 • Pauligi turunduse ja kommunikatsiooni sihtrühmaks ei ole alla 12-aastased lapsed. ​
 • Kui turunduse ja kommunikatsiooni käigus kujutatakse/kasutatakse lapsi või teismelisi, tuleb järgida järgmisi põhimõtteid.
  • Kui alla 12-aastased lapsed osalevad Pauligi sponsitud suunamudijate kanalites, peab neil selleks olema mõlema vanema/hooldaja nõusolek. ​
  • Lapsi ja teismelisi ei tohi kujutada ohtlikes olukordades ega sellise tegevuse käigus, mis kahjustab neid endid või teisi.​

Paulig peab kandma hoolt selle eest, et kõik ettevõtte turunduse ja kommunikatsiooniga seotud isikud oleksid kursis Pauligi vastutustundliku turunduse ja kommunikatsiooni põhimõtetega. Pauligi partnerid peavad tagama, et ka meie välised kaastöötajad ja lepingupartnerid järgiksid Pauligi standardeid.​

Suunised vaadatakse üle ja neid ajakohastatakse vajaduse korral kord aastas, et tagada kooskõla Pauligi põhimõtete ning võimalike muudatustega turul ja ettevõttes.