1. Kataloogisüsteemi haldaja

Selle kataloogisüsteemi haldaja on Soome ettevõte Paulig Ltd (ettevõtte registreerimisnumber: 0112563-0) ja äriühingud, kes kuuluvad Pauligisse, neile kõigile koos viidatakse edaspidi nimega „Paulig”. Teie isikuandmete haldaja on Paulig Ltd koos oma sidusettevõtjatega. 

Paulig Ltd. kontaktandmed isikuandmete kaitse küsimustes on järgmised: 

Paulig Ltd / privacy matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
SOOME
privacy@paulig.com
Tel: +358 9 319 81

Kui teil on Pauligi isikuandmete töötlemise toimingutega seonduvaid küsimusi, muresid või ideid, võtke meiega kindlasti ühendust.

2. Mõisted

Järgnevalt kirjeldame olulisimaid käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavaid mõisteid:  Kõige tähtsamad mõisted on järgmised:
1.    „Tarbija“ on klient, kes on Pauligilt midagi ostnud või tellinud või on Pauligiga muud laadi lepingulises suhtes - näiteks on tellinud uudiskirja või liitunud digitaalse klubi või tarbijapaneeliga.  „Tarbija“ on klient, kes tegelikult toodet tarbib. Ettevõtte esindaja pole tarbija.   
2.    „Potentsiaalne tarbija“ on isik, kes pole veel või pole enam aktiivne klient.  „Potentsiaalne tarbija“ on isik, kes pole veel või pole enam aktiivne klient.
3.    „Äriklient“ on Pauligilt midagi ostnud või tellinud või Pauligiga muud laadi asjakohast seost omava ettevõtte või avalik-õigusliku asutuse esindaja.  „Äriklient“ on ettevõtet või avalik-õiguslikku asutust esindav klient.
4.    „Potentsiaalne äriklient“ on niisuguse ettevõtte või avalik-õigusliku asutuse esindaja, mis pole veel või pole enam aktiivne klient. „Potentsiaalne äriklient“ on niisuguse ettevõtte või avalik-õigusliku asutuse esindaja, mis pole veel või pole enam aktiivne klient.
5.    „Huvirühmad“ hõlmab teiste seas näiteks tarnijate esindajaid, ajakirjandust, Pauligile ja teistele osanikele teenuseid pakkuvaid üksuseid ja Pauligi valdustes viibivaid külalisi.  „Huvirühmadesse“ kuuluvad inimesed, kellel on Pauligiga muud laadi seos (näiteks tarnijad). 
6.    „Isikuandmed“ tähendab igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmesubjektiga“); tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab vastavate andmete alusel otseselt või kaudselt tuvastada.  „Isikuandmed“ tähendab igasugust teiega seonduvat teavet, kui olete vastavates andmetes tuvastatud või nende andmete põhjal tuvastatav (‚andmesubjekt‘).
7.    Andmesubjekti „nõusolek“ tähendab vabalt antud, spetsiifilist, teadlikku ja üheselt mõistetavat viidet andmesubjekti soovile nõustuda temaga seonduvate isikuandmete töötlemisega.  „Nõusolek“ tähendab teie vabalt esitatud ja üksikasjalikku soovide kirjeldust.
8.    „Profiilianalüüs“ tähendab isikuandmete automaatset töötlemist teatud, isikuga seotud asjaolude hindamiseks. Eelkõige kasutatakse profiilianalüüsi selleks, et analüüsida või ennustada isiku toimetulekut töökohal, tema majanduslikku olukorda, tervislikku seisundit, isiklikke eelistusi, huvisid, usaldusväärsust, käitumist, elukohta või liikumisi. „Profiilianalüüs“ tähendab isikuandmete automaatset töötlemist füüsilise isiku isikuomaduste hindamiseks.

3. Millistel eesmärkidel ja alustel me teie andmeid töötleme?

See privaatsuspoliitika kirjeldab nii tarbijate kui ka ettevõtete ja erinevate huvirühmade esindajate isikuandmete töötlemist. See privaatsuspoliitika kirjeldab kõiki Pauligi kaubamärkidega (sh PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO, RISENTA ja jaemüüja kaubamärkide all müüdavad Pauligi tooted) seotud isikuandmete töötlemise toiminguid. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas teie isikuandmeid Pauligi äritoimingute käigus töödeldakse.
Järgnevalt selgitame erinevusi iga kategooria puhul. Üks või mitu rolli ja eesmärki võivad kehtida üheaegselt.  Järgnevalt selgitame, mille poolest töötlemisprotsess erinevate inimeste puhul erinev võib olla. 

3.1. Tarbijad ja ärikliendid 

Toodete ja teenuste pakkumine 

Paulig võib kasutada teie isikuandmeid teile toodete ja teenuste pakkumiseks, näiteks kui ostate meie tooteid, kasutate meie digitaalteenuseid, tellite meie uudiskirju või osalete meie koolitustel ja muudes sündmustes.  Võime kasutada teie andmeid selleks, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid.

Kliendisuhte haldamine, analüüsimine ja täiustamine

Paulig võib kasutada teie isikuandmeid kliendisuhte haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks teie või teie esindatava ettevõttega.  Võime kasutada teie isikuandmeid kliendisuhte haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks.

Teiega suhtlemine

Paulig võib kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks, näiteks saata teile kutseid, olulisi teatisi ja muud teavet, mis on seotud meie toodete, teenuste, tarbija- või turu-uuringutega. Samuti võib Paulig kasutada teie isikuandmeid, et paluda teilt tagasisidet meie toodete ja teenuste kohta.   Võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks.

Teile suunatud turundus

Paulig võib teiega ühendust võtta, et võimaldada teile paremat kasutajakogemust ning teavitada teid Pauligi toodetest, teenustest ja kampaaniatest. Paulig võib kasutada teie isikuandmeid, et isikupärastada teile pakutavat infot ja anda teile teie jaoks kasulikumat teavet. Muuhulgas teeme nende andmete alusel näiteks teile soovitusi ja kuvame kohandatud sisu ja reklaame, kui kasutate meie pakutavaid infokanaleid (nt veebisaidid, rakendused ja turundusmeilisõnumid) või kolmandate isikute pakutavaud teenuseid (nt bännerreklaamid).  

Võime teiega ühendust võtta, et teavitada teid uutest toodetest, teenustest või kampaaniatest. 

Võime kasutada teie isikuandmeid, et isikupärastada teile pakutavat infot ja anda teile teie jaoks kasulikumat teavet. 

Toodete ja teenuste haldamine ja arendamine

Paulig võib kasutada Pauligi äritegevuse, sealhulgas toodete ja teenuste, arendamiseks.   Võime kasutada teie isikuandmeid oma äritegevuse haldamiseks ja arendamiseks.
Isikuandmete töötlemisel lähtume EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation) nõuetest (üks või mitu eesmärki võivad kohanduda samaaegselt): Isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel seadusest tulenevatel alustel:

a)    Töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et teostada lepingu sõlmimiseks vajalikke toiminguid.

-    andmete töötlemise vajadus tuleneb meie vahel sõlmitud lepingust
b)    Töötlemine on vajalik, et täita juriidilist kohustust, millele andmete haldaja on allutatud (näiteks kohustus pidada arvestust raamatupidamisseaduse alusel). -    peame töötlema teie andmeid tulenevalt seadusandlikest nõuetest
c)    Töötlemine on vajalik tulenevalt Pauligi õigustatud huvist. -    meil ettevõttena on õigustatud huvi andmete töötlemiseks
d)    Olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku. -    olete andnud meile nõusoleku
Pauligi või alapunktis c) viidatud kolmanda isiku õigustatud huvi võib muuhulgas hõlmata järgmist: Meie õigustatud huvid seonduvad muuhulgas turunduse, äriarenduse ja rikkumiste uurimisega. 
 • õigus edendada Pauligi toodete ja teenuste müüki otseturustamise teel, sealhulgas turustamise ja müügi eesmärgil tehtava profiilianalüüsi abil
 
 • äriarendus
 
 • võimaliku väärtalitluse uurimine
 

3.2. Potentsiaalsed tarbijad ja potentsiaalsed ärikliendid 

Teile suunatud turundus

Paulig võib teiega ühendust võtta, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid või kutsuda teid tarbijapaneelile. Paulig võib kasutada teie isikuandmeid, et isikupärastada teile pakutavat infot ja anda teile teie jaoks kasulikumat teavet. Muuhulgas teeme nende andmete alusel näiteks teile soovitusi ja kuvame kohandatud sisu ja reklaame, kui kasutate meie pakutavaid infokanaleid (nt veebisaidid, rakendused ja turundusmeilisõnumid) või kolmandate isikute pakutavaud teenuseid (nt bännerreklaamid).  

Võime teiega ühendust võtta, et teavitada teid uutest toodetest, teenustest või kampaaniatest. 

Võime kasutada teie isikuandmeid, et isikupärastada teile pakutavat infot ja anda teile teie jaoks kasulikumat teavet. 

Teiega suhtlemine

Paulig võib kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks, näiteks paluda teilt tagasisidet meie eelneva suhtluse osas.   Võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks.

Toodete ja teenuste haldamine ja arendamine

Paulig võib kasutada Pauligi äritegevuse, sealhulgas toodete ja teenuste, arendamiseks.   Võime kasutada teie isikuandmeid oma äritegevuse haldamiseks ja arendamiseks.
Isikuandmete töötlemisel lähtume EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation) nõuetest (üks või mitu eesmärki võivad kohanduda samaaegselt): Isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel seadusest tulenevatel alustel:
a)    Töötlemine on vajalik tulenevalt Pauligi õigustatud huvist. -    meil ettevõttena on õigustatud huvi andmete töötlemiseks
b)    Olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku. -    olete andnud meile nõusoleku
Punktis a) osutatud Pauligi õigustatud huvid võivad muuhulgas hõlmata järgmisi küsimusi: Meie õigustatud huvid võivad hõlmata turundust, klienditeenindust potentsiaalsetele klientidele ja äriarendust.
 • õigus edendada Pauligi toodete ja teenuste müüki otseturustamise teel, sealhulgas turustamise ja müügi eesmärgil tehtava profiilianalüüsi abil
 
 • klienditeenindus potentsiaalsetele klientidele
 
 • äriarendus
 

3.3. Huvirühmad

Huvirühmade all peame teiste seas silmas pressiesindajaid, Pauligile ja teiste osanike esindajatele ning Pauligi valdustes viibivatele külalistele teenuseid pakkuvaid üksuseid ja Pauligi valdustes viibivaid külalisi. 

Suhte haldamine, analüüsimine ja täiustamine

Paulig võib kasutada teie isikuandmeid suhte haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks teie või teie esindatava ettevõttega.  Võime kasutada teie isikuandmeid meievaheliste suhete haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks.

Teiega suhtlemine

Paulig võib kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks - näiteks saata teile uudiseid, teatisi ja muid teateid, mis on meievahelise kliendisuhtega.  Võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks.

Toodete ja teenuste haldamine ja arendamine

Paulig võib kasutada Pauligi äritegevuse, sealhulgas toodete ja teenuste, arendamiseks.  Võime kasutada teie isikuandmeid oma äritegevuse haldamiseks ja arendamiseks.
Isikuandmete töötlemisel lähtume EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation) nõuetest (üks või mitu eesmärki võivad kohanduda samaaegselt): Isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel seadusest tulenevatel alustel:
a)    Töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et teostada lepingu sõlmimiseks vajalikke toiminguid. -    andmete töötlemise vajadus tuleneb meie vahel sõlmitud lepingust
b)    Töötlemine on vajalik, et täita juriidilist kohustust, millele andmete haldaja on allutatud (näiteks kohustus pidada arvestust raamatupidamisseaduse alusel). -    peame töötlema teie andmeid tulenevalt seadusandlikest nõuetest
c)    Töötlemine on vajalik tulenevalt Pauligi õigustatud huvist. -    meil ettevõttena on õigustatud huvi andmete töötlemiseks
d)    Olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku. -    olete andnud meile nõusoleku
Punktis c) osutatud Pauligi õigustatud huvid võivad muuhulgas hõlmata järgmisi küsimusi: Meie õigustatud huvid seonduvad muuhulgas turunduse ja äriarendusega.
 • õigus edendada Pauligi äritegevust pressiteadete toel
 
 • äriarendus
 
Lisaks eeltoodule võib Paulig teie andmeid kasutada, sõltumata teie rollist, turvalisuse tagamiseks või pettuste ja muude meievaheliste lepingute või käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste rikkumise uurimiseks. Võime teie andmeid kasutad alati, kui peame seda vajalikuks turvalisuse tagamiseks või pettuste ja muude meievaheliste lepingute või käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste rikkumise uurimiseks.

4. Millist tüüpi teavet võime teie kohta koguda?

Pauligi arhiivimissüsteem võib sisaldada järgmist tüüpi andmeid ja nende andmetüüpide muudatusi:  Võime töödelda järgmist tüüpi andmeid:

4.1. Teave, mida võib koguda kõikide andmesubjektide kohta

Kõigi andmesubjektide põhiandmed, näiteks kontaktandmed, teie huvid ja valikud ning meie teenuste kasutamise ja meiega suhtlemise käigus kogutud andmed. 
 • ees - ja perekonnanimed
 
 • kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber ja/või postiaadress)
 
 • sugu
 
 • keele-eelistused
 
 • teie andmete arhiivimissüsteemi lisamise aeg
 
 • kampaaniad, turundus ja muu teile suunatud suhtlus koos infoga nende tulemuslikkuse kohta, sh andmed teie kampaaniaüritustes osalemise kohta
 
 • teie huvid ja muud andmed või teie uuringu käigus esitatud andmed
 
 • otseturunduse valikud
 
 • teie isikuandmetega seotud õiguste kasutamine (nt õigus andmete parandamiseks või ülekandmiseks)
 
 • teave Pauligi digitaalteenuste ja teie loodud digitaalsisu kasutamise kohta
 
 • automaatselt kogutud andmed (nt IP-aadress, teie seadme operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja keel)
 
 • mobiilsideseadme identifikaatorid (nt teie seadme kordumatu ID ja seadme nimi)
 
 • klienditeeninduse telefonivestluste salvestised ning e-posti ja vestluse online-vestluse teel toimunud suhtlus 
 

4.2. Tarbijad

 
Lisaks punktis 4.1 esitatud loetelule. Paulig võib koguda järgmist tüüpi andmeid:  Tarbijatelt võime koguda järgnevaid andmeid. 
 • tellimuste, ostude ja tagasiside ajalugu
 
 • sünnipäev
 
 • sotsiaalmeedia kasutajanimed 
 
 • Pauligi sotsiaalmeediakanalites tehtud või nende kanalitega seotud toimingud
 
 • teave allergiate kohta, kui olete tarbijapaneeli liige
 

4.3. Potentsiaalsed tarbijad

 
Lisaks punktis 4.1 esitatud loetelule. Paulig võib koguda järgmist tüüpi andmeid:  Kui olete potentsiaalne tarbija, võime teilt koguda seda tüüpi lisaandmeid.
 • sotsiaalmeedia kasutajanimed 
 
 • Pauligi sotsiaalmeediakanalites tehtud või nende kanalitega seotud toimingud
 

4.4. Ärikliendid

 
Lisaks punktis 4.1 esitatud loetelule. Paulig võib koguda järgmist tüüpi andmeid:  Kui olete äriklient, võime teilt koguda seda tüüpi lisaandmeid.
 • Pauligi kliendisuhetega seotud praeguste ja eelmiste ametite nimetus ja/või töökirjeldus
 
 • Pauligi kliendisuhtega seonduv teave teie praeguse või endise tööandja kohta
 
 • tellimuste, ostude ja tagasiside ajalugu
 
 • auto üksikasjad
 

4.5. Potentsiaalsed ärikliendid

 
Lisaks punktis 4.1 esitatud loetelule. Paulig võib koguda järgmist tüüpi andmeid:  Kui olete potentsiaalne äriklient, võime teilt koguda seda tüüpi lisaandmeid.
 • praeguse ameti nimetus ja/või ametikirjeldus
 
 • teie praeguse tööandja nimi ja äriteave
 
 • teave teie eelneva töösuhte kohta ettevõttes, mis on Pauligi klient
 

4.6. Huvirühmad

 
Lisaks punktis 4.1 esitatud loetelule. Paulig võib koguda järgmist tüüpi andmeid:  Kui olete meie huvigrupis olev potentsiaalne tarbija, võime teilt koguda seda tüüpi lisaandmeid.
 • Pauligi kliendisuhetega seotud praeguste ja eelmiste ametite nimetus ja/või töökirjeldus
 
 • Pauligi kliendisuhtega seonduv teave teie praeguse või endise tööandja kohta
 
 • Pauligiga seotud sisu, mille olete loonud (näiteks teie kirjutatud uudised)
 
 • tervisliku seisundi kinnitus Pauligi tootmisruumide külastamisel
 
 • auto üksikasjad
 

5. Millistest allikatest me teie isikuandmeid kogume?

5.1. Kõigi andmesubjektide puhul kasutatavad allikad

Paulig kogub isikuandmeid teie käest vahetult, näiteks:  Kogume isikuandmeid teie käest vahetult, näiteks salvestame teavet teie digitaalsete toimingute kohta või teie suhtlusest klienditeenindusega. 
 • Veebisaidi ankeetidelt (nt kohvitestid, turunduskampaaniad, infolehtede tellimused, võistlused, tagasisidevormid, uuringutes osalemine) 
 
 • mobiilirakendustest,
 
 • sündmustel ja kauplustes jagatavatelt paberkandjal ankeetidelt, 
 
 • telefonivestlustest, e-posti kirjavahetusest ja online-vestlustest,   
 
 • teie suhtlusest klienditeenindusega
 
Paulig kogub isikuandmeid tehnilisest seadmest, mida kasutate oma suhtluses Pauligiga.  
Paulig võib hankida ja ajakohastada isikuandmeid oma arhiivimissüsteemis ametnikelt ja ettevõtetelt, kes pakuvad isikuandmetega seotud teenuseid. Võime koguda ja uuendada teie isikuandmeid selliseid teenuseid pakkuvate ametnike ja ettevõtete abil. 

5.2. Tarbijad

Paulig võib koguda Pauligi tegevusvaldkondadega seotud isikuandmeid Pauligi e-poodide ja Pauligi sotsiaalmeediakanalite kaudu. Võime koguda teie isikuandmeid meie e-poodides ja oma e-kaubanduse partnerite vahendusel või sotsiaalmeediakanalitest.
Paulig võib koguda isikuandmeid Pauligi e-poodidega seotud makseteenuse pakkujatelt.   

5.3. Potentsiaalsed tarbijad

Paulig võib koguda Pauligi tegevusvaldkondadega seotud isikuandmeid Pauligi sotsiaalmeediakanalite kaudu. Võime koguda teie isikuandmeid meie sotsiaalmeediakanalitest.

5.4. Ärikliendid

Paulig kogub isikuandmeid Pauligi e-poodidest. Võime koguda teie isikuandmeid meie e-poodidest ja teie kolleegidelt.
Paulig võib koguda isikuandmeid ärikliendilt, kui ettevõtte esindaja edastab Pauligile teiste töötajate isikuandmeid.  

5.5. Potentsiaalsed ärikliendid

Paulig võib koguda isikuandmeid ettevõtete veebisaitidelt, äriregistrist, sotsiaalmeediast ja muudest avalikest allikatest.     Võime koguda teie isikuandmeid avalikest allikatest.

5.6. Huvirühmad

Paulig võib koguda isikuandmeid organisatsioonide veebisaitidelt, äriregistrist, sotsiaalmeediast ja muudest avalikest allikatest.   Võime koguda teie isikuandmeid avalikest allikatest.

6. Kellele võime teie isikuandmeid edastada või üle anda?

Paulig ei müü, rendi ega avalikusta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool Pauligit, kui käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustes pole sätestatud teisiti. Me ei müü, rendi ega avalikusta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool Pauligit, kui käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustes pole sätestatud teisiti.
Paulig võib käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja seadusega lubatud ulatuses jagada teie isikuandmeid volitatud kolmandate isikutega, kes osutavad Pauligile teenuseid. Sellisteks teenusteks võivad olla näiteks klienditeenindus, tarkvarateenused, isikuandmete haldamine ja analüüsimine, turu-uuringu läbiviimine ja turunduse või kampaaniate haldamine ja läbiviimine.   Võime käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel jagada teie isikuandmeid volitatud kolmandate isikutega, kes osutavad meile teenuseid.
Paulig võib jagada teie isikuandmeid toodete ja teenuste eest makstava tasu saamiseks. Näiteks võlgnevusega konto omanike andmed võidakse edastada võlgade sissenõudmisega tegelevatele kolmandatele isikutele.  Võime jagada teie isikuandmeid inkassoettevõtetega. 
Kuna Paulig on kohustatud teie isikuandmeid hoolikalt kaitsma, ei luba Paulig neil ettevõtetel saadud andmeid kasutada muul otstarbel kui Pauligi tellitud teenuste osutamiseks. Paulig kohustab neid ettevõtteid kaitsma teie isikuandmeid käesoleva privaatsusavalduse tingimuste kohaselt. Lubame teistel ettevõtetel teie andmeid kasutada vaid eelnevalt kokkulepitud eesmärgil.
Paulig võib jagada teie isikuandmeid hoolikalt valitud kolmandate isikutega ühise või iseseisva otseturunduse eesmärgil. Andmete jagamine sellistel eesmärkidel on võimalik vaid juhul, kui vastava kolmanda isiku eesmärgid ei lähe vastuollu selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud Pauligi eesmärkidega. Kolmandate isikutega jagatakse teie isikuandmeid ainult niipalju, kui on minimaalselt vajalik.  Võime jagada teie isikuandmeid hoolikalt valitud kolmandate isikutega ühise või iseseisva otseturunduse eesmärgil. 
Paulig võib avaldada teie isikuandmeid kehtiva kohtumääruse või muu piisavaid volitusi omava riigiasutuse korralduse alusel.  Võime jagada teie isikuandmeid kohtumääruse või muu sarnase seadusliku jõuga dokumendi alusel.
Paulig võib jagada teie isikuandmeid ettevõtte varade ühinemise, omandamise või müügi ning teenusepakkumise teisele ettevõttele üleandmise korral. See kehtib ka ebatõenäolisel juhul, kui Paulig peaks minema pankrotti, muutuma maksejõuetuks või saneeritama. Nimetatud juhtudel antakse teie andmed üle teisele ettevõttele. Me võime jagada teie isikuandmeid juhul, kui toimub ettevõtte omandamine või muu sarnane ümberkujundamine. 

7. Kas teie andmeid edastatakse väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse?

Pauligi teenuste osutamiseks võidakse kasutada erinevates maailma riikides asuvaid ressursse ja servereid. Seetõttu võib Paulig edastada teie isikuandmeid väljapoole seda riiki, kus te meie teenuseid kasutate, sealhulgas ka riikidesse, mis ei kuulu EL-i ega EMÜ-sse ning kus puudub spetsiifiline isikuandmete kaitset reguleeriv seadusandlus või kus andmekaitsega seotud seadused on teistsugused.  Võime kasutada erinevates riikides asuvaid ressursse ja servereid, mis asuvad erinevates riikides ning edastada teie isikuandmeid väljapoole seda riiki, kus te meie teenuseid kasutate, sealhulgas ka riikidesse, mis ei kuulu EL-i ega EMÜ-sse.
Sellisel juhul tagab Paulig, et andmete edastamisel on õiguslik alus ning et teie isikuandmed on kaitstud asjakohase seadusandluse nõuetele vastavalt. Kaitse tagamisel lähtutakse (vajadusel) asjakohaste ametiasutuste loodud standardlepingutest ja nõutakse nõuetekohaste tehniliste ja organisatsiooniliste turbemeetmete kasutamist. Sellisel juhul tagame teie isikuandmetele piisava kaitse.

8. Kui kaua me teie andmeid töötleme? 

Paulig võib teie isikuandmeid töödelda iga alamrühma puhul allpool mainitud perioodi jooksul. Lisaks allpool esitatud tähtaegadele võib Paulig alati töödelda teie isikuandmeid näiteks juriidilistel või maksudega seotud eesmärkidel või erakorralise pikaajalise kohustuse tõttu senikaua, kuni andmete töötlemine on vajalik ja põhjendatud.   Võime isikuandmeid töödelda allpool kirjeldatud perioodi jooksul. Lisaks võime teie isikuandmeid alati töödelda näiteks nii maksustamisega seonduvalt või juriidilistel alustel.

8.1. Tarbijad

Paulig võib töödelda teie isikuandmeid seni, kuni teie ja Pauligi vahel on kliendisuhe ning ka 3. kliendisuhte lõppemisele järgneva aasta lõpuni.  Võime töödelda tarbijate isikuandmeid seni, kuni vastav isik on meie klient ning ka 3. kliendisuhte lõppemisele järgneva aasta lõpuni. Pärast seda võime teid kategoriseerida kui potentsiaalset tarbijat.
Pärast nimetatud aja möödumist võib Paulig töödelda osa teie isikuandmetest ja pidada teid potentsiaalseks tarbijaks.   

8.2. Potentsiaalsed tarbijad

Paulig võib teie isikuandmeid töödelda pidevalt eesmärgiga luua teiega kliendisuhe. Kui kliendisuhe on loodud, kehtib andmete töötlemisel ülalpool, punktis 8.1. kirjeldatud tingimus.   Kuni potentsiaalse kliendisuhte alguseni võime teie isikuandmeid töödelda pidevalt.   

8.3. Ärikliendid

Paulig võib töödelda teie isikuandmeid seni, kuni teie esindatava ettevõtte ja Pauligi vahel on kliendisuhe ning ka 6. kliendisuhte lõppemisele järgneva aasta lõpuni.   Võime töödelda äriklientide isikuandmeid ajal, mil vastava ettevõtte ja Pauligi vahel on kliendisuhe ning kuni 6. kliendisuhte lõppemisele järgneva kalendriaasta lõpuni. Pärast nimetatud perioodi võime pidada teid potentsiaalseks tarbijaks.
Paulig võib töödelda teie isikuandmeid seni, kuni töötate ettevõttes, millel on Pauligiga kliendisuhe ning ka 6. kliendisuhte lõppemisele järgneva aasta lõpuni.   
Pärast nimetatud aja möödumist võib Paulig töödelda osa teie isikuandmetest ja pidada teid potentsiaalseks ärikliendiks.   

8.4. Potentsiaalsed ärikliendid

Paulig võib teie isikuandmeid töödelda pidevalt eesmärgiga luua teie esindatava ettevõttega kliendisuhe. Kui kliendisuhe on loodud, kehtib andmete töötlemisel ülalpool, punktis 8.3. kirjeldatud tingimus.  Kuni potentsiaalse kliendisuhte alguseni võime teie isikuandmeid töödelda pidevalt.  

8.5. Huvirühmad

Paulig võib teie isikuandmeid töödelda juhul, kui olete mõne Pauligi huvirühma liige, näiteks koostööpartner või pressiesindaja. Paulig võib töödelda isikuandmeid, mis on seotud toodete või teenuste tarnijaga või lepingulise koostööpartneriga kuni 6. lepingulise suhte lõppemisele järgneva kuni kalendriaasta lõpuni. Võime teie isikuandmeid töödelda juhul, kui olete mõne Pauligi huvirühma liige. Võime töödelda isikuandmeid, mis on seotud tarnijaga või lepingulise koostööpartneriga kuni 6. lepingulise suhte lõppemisele järgneva kuni kalendriaasta lõpuni.

9. Kuidas saate oma erinevaid õiguseid teostada? 

Kõigi õiguste rakendamiseks kontakteeruge Pauligi privaatsusmeeskonnaga, kelle kontaktid leiate ülalpool punktis 1. Seejärel antakse teile täpsemad juhised oma õiguste rakendamiseks. Kui Pauligil on põhjendatud kahtlus taotluse esitanud isiku identiteedi osas, võib Paulig paluda teil esitada isikusamasuse tõestamiseks täiendava teabe esitamist. Pauligi privaatsusmeeskonnalt saate juhiseid kõigi oma õiguste rakendamiseks. 
Paulig annab vastava taotluse saamise korral ühe kuu jooksul täpsemat teavet teostatud toimingu kohta. Sõltuvalt taotluse keerukusest ja taotluste arvust võib seda tähtaega vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra. Anname teilt vastava taotluse saamise korral teostatud toimingu kohta infot tavaliselt ühe kuu jooksul.

9.1. Juurdepääs teie isiklikele andmetele

Teil on õigus saada Pauligilt teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse ja juhul, kui töödeldakse, on teil õigus saada ka teavet töödeldavate isikuandmete kohta. Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töötleme.

9.2. Parandamise õigus

Teil on õigus nõuda Pauligilt ilma põhjendamatute viivitusteta teie ebatäpsete isikuandmete parandamist.  Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

9.3. Kustutamise õigus („õigus olla unustatud“)

Teil on õigus nõuda Pauligilt põhjendamatu viivituseta oma isikuandmete kustutamist juhul, kui selleks on olemas üks järgmistest alustest:  Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui kehtib üks järgmistest alustest.
(a)    teie isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks neid algselt koguti või muul viisil töödeldi;  
(b)    te tühistate nõusoleku, mille alusel töötlemine põhineb ja puuduvad muud seaduslikud alused andmete töötlemiseks;  
(c)    te pole töötlemisega nõus ja puuduvad seaduslikud alused töötlemise jätkamiseks teie nõusolekuta;  
(d)    teie isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;  
(e)    teie isikuandmed tuleb kustutada vastavalt seadusele, mis kehtib Euroopa Liidus või liikmesriigis, mille seadusandlus Pauligi tegevust reguleerib;  
(f)    isikuandmed on kogutud seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega.  
Teil ei ole õigust nõuda andmete kustutamist, kui andmete töötlemine on teatud põhjustel vajalik: Teil ei ole õigust nõuda andmete kustutamist, kui andmete töötlemine on vajalik:
(a)    sõnavabaduse ja teabe saamise õiguse rakendamiseks;  
(b)    vastavalt andmete töötlemist nõudvale seadusele, mis kehtib Euroopa Liidus või liikmesriigis, mille seadusandlus Pauligi tegevust reguleerib; või  
(c)    juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitseks.  

9.4. Töötlemise piiramise õigus

Teil on õigus seada Pauligile andmete töötlemiseks piirang, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:  Teil on õigus seada andmete töötlemiseks piirang, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:
(a)    kui olete vaidlustanud oma isikuandmete sisu, saate keelata Pauligil andmete töötlemise seni, kuni nende õigsus on kontrollitud;  
(b)    töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi andmete kustutamist, vaid taotlete selle asemel kasutamise piirangu seadmist;  
(c)    Paulig ei vaja enam isikuandmeid sellel eesmärgil, milleks neid algselt töödeldi, kuid need andmed on vajalikud teile seaduslike nõuete koostamiseks, realiseerimiseks või kaitsmiseks;  
(d)    te olete esitanud andmete töötlemisele vastuväite, mille alusel on käimas kontroll, kas Pauligi õiguspärased alused on teie alustest tugevamad.  

9.5. Vaidlustamisõigus

Teil on õigus igal hetkel, seoses konkreetse olukorraga, vaidlustada teiega seotud andmete töötlemine, k.a profiilianalüüs, Pauligi õigustatud huvide alusel. Paulig ei tohi sel juhul isikuandmete töötlemist jätkata välja arvatud juhul, kui Paulig tõendab, et töötlemine toimub täiesti õiguspärasel alusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja vabadused juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitseks.  Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete töötlemine vaidlustada. 
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada vastuväiteid oma isiklike andmete töötlemiseks, mis on seotud sellise turustamisega. See hõlmab ka profiilianalüüsi, mida teostatakse sellise otseturunduse eesmärgil.  Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemine.
Pidage meeles, et te ei saa loobuda Pauligi teenuseteadete vastuvõtmisest. Niisugusteks teadeteks on muuhulgas, kuid mitte ainult, turbe- ja õigusteatised. Te ei saa meie teenuseteadete, näiteks turbeteadete ja juriidiliste teadete, vastuvõtmisest loobuda.

9.6. Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus taotleda teie kohta Pauligile edastatud isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormis ja kanda need andmed üle teisele töötlejale juhul, kui:  Teil on õigus saada meilt isikuandmeid, mille olete meile esitanud, ja taotleda nende isikuandmete ülekandmist teisele töötlejale juhul, kui:
(a)    töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ning  
(b)    töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.  

10. Kas teil on kohustus meile oma isikuandmeid avaldada?

Kui teie isikuandmed on vajalikud Pauligi ja teie vahel sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks, on isikuandmete avaldamine kohustuslik. Näiteks ei saa te teha Pauligi e-poest oste vajalikke isikuandmeid avalikustamata.  Kui teie isiklikud andmed on meile lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikud, peate oma isikuandmed meile edastama. 

11. Kuidas saate oma nõusoleku tühistada?

Võite oma võimaliku nõusoleku tühistada, võttes ühendust Pauligi privaatsusmeeskonnaga (kontaktteave lõigus 1) või kasutades Pauligi pakutavaid elektroonilisi sidekanaleid.  Võite oma nõusoleku tühistada, kui võtate ühendust meie privaatsusmeeskonnaga või kasutate meie elektroonilisi sidekanaleid.

12. Kas teeme teid mõjutavaid otsuseid automaatsete toimingute alusel? 

Paulig ei tee üksnes automatiseeritud töötlemise alusel otsuseid, millel on teie jaoks juriidiline või muu oluline mõju. Me ei tee automatiseeritud töötlemise alusel otsuseid, millel on teie jaoks juriidiline või muu oluline mõju.

13. Kas töötleme teie isikuandmeid profiilianalüüsi koostamiseks? 

Paulig võib suunata reklaame (ja mõõta nende toimivust) oma veebisaitide ja rakenduste külastajatele ja kasutajatele ning uudiskirja adressaatidele. Selle toimingu aluseks võivad olla Pauligi teenuste kasutamise kohta kogutud andmed, mis on saadud Pauligi teenuste kaudu või reklaamivõrgustike kaudu. Nimetatud andmeid võib koos või eraldi kasutada järgmistel eesmärkidel: Võime suunata reklaame oma sihtrühmadele, mille koosseisud põhinevad Pauligi teenusekasutuse andmetel ja muudel andmetel koostatud profiilianalüüsil. Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • meie reklaamitehnoloogiate (nt veebimajakad, pikslid, reklaamisildid, küpsised ja seadme identifikaatorid) toel kogutud andmed;
 
 • teie esitatud teave (nt kontaktteave);
 
 • andmed meie teenuste kasutamise kohta (nt otsinguajalugu, reklaamil klõpsamine jne); 
 
 • teistest kanalitest (nt reklaamipartnerid ja andmekogujad) kogutud teave;
 
 • andmetest järelduste alusel koostatud teave (nt töötiitlite kasutamine ametiastme määratlemiseks või nime alusel soo määratlemine).
 

14. Kuidas kasutada õigust esitada kaebus järelevalveasutusele? 

Kui kahtlustate andmekaitsealaste õigusaktide rikkumist, pöörduge palun esmalt Pauligi privaatsusosakonna poole (kontaktteave lõigus 1). See privaatsuspoliitika hõlmab Pauligi tegevust kõikides riikides. See privaatsuspoliitika hõlmab Pauligi tegevust järgmistes riikides: 
 
Kui teie ja Pauligi vahel tekkinud probleemi ei suudeta läbirääkimiste teel mõlemale poolele rahuldaval viisil lahendada, võite pöörduda selle riigi andmekaitseasutuse poole, kus vastav Pauligi üksus tegutseb. Kõigi Pauligi tegevusriikide pädevate asutuste kontaktteabe leiate  siit Kõigi Pauligi tegevusriikide pädevate andmekaitseasutuste kontaktteabe leiate siit

15. Millised on teie isikuandmete kaitsmise põhimõtted? 

Paulig on kogutud andmete turvalisuse tagamiseks kehtestanud elektroonilised ja halduslikud kaitsemeetmed.   Soovime teie isikuandmeid kaitsta.  
Isikuandmete kogumissüsteemi võib kasutada ainult Pauligi ja Pauligi volitusel tegutsevate organisatsioonide vastavate õigustega personal. Kõigil süsteemi kasutavatel isikutel on Pauligi või Pauligi koostööpartneri väljastatud isiklik kasutusõigus. Erinevatele isikutele on määratud erinevad juurdepääsutasemed, sõltuvalt sellest, millistele andmetele isik oma töökirjeldusest tulenevalt juurdepääsu vajab. Süsteemid on kaitstud tulemüüriga, mis keelab volitamata juurdepääsu väljaspool Pauligi kohtvõrku. Isikuandmete kogumissüsteemi võib kasutada ainult meie personal ja meie volitusel tegutsevate organisatsioonide vastavate õigustega personal, kellele on väljastatud isiklikud kasutajaõigused. 
Kõik Pauligi ja selle alltöövõtjate töötajad on kohustatud hoidma töö käigus saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena. Kõik isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud on kohustatud hoidma teavet konfidentsiaalsena.
Käsitsi töödeldud, isikuandmeid sisaldavad dokumendid on kaitstud volitusteta juurdepääsu eest.  

16. Millise seaduse alusel me isikuandmeid töötleme? 

Isikuandmete töötlemist Pauligi kataloogisüsteemis reguleerivad Euroopa Liidus või teistes riikides, kus Paulig tegutseb, kohaldatavad andmekaitsealased õigusaktid. Isikuandmete töötlemist Pauligi kataloogisüsteemis reguleerivad Euroopa Liidus või teistes riikides, kus tegutseme, kohaldatavad andmekaitsealased õigusaktid.

17. Kuidas seda privaatsusavaldust uuendatakse?

Paulig võib käesolevat privaatsusavaldust muuta ja juhul, kui teeme selles olulisi muudatusi, avaldame asjakohase teabe meie veebisaidil või muude kanalite kaudu, et anda teile võimalus tutvuda muudatustega enne nende jõustumist. Kui jätkate Pauligi toodete ja teenuste kasutamist pärast seda, kui oleme käesoleva privaatsusavalduse muudatustest teavitanud, väljendate oma nõusolekut vastavate muudatustega. Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta ja teatud juhtudel teavitame teid sellest, et saaksite muudatused üle vaadata. Pauligi toodete ja teenuste kasutamist jätkates nõustute värskendatud privaatsuspoliitikaga.