Olla edukas ettevõte - see tähendab vastutustundlikke valikuid, otsuseid ja tegevust. Paulig peab kinni kehtivatest seadustest, määrustest ja normidest. Meie tegevus on aus, eetiline ja vastutustundlik. Juhindume ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist.

Eetikapõhimõtted aitavad meil edendada vastutustundlikku tegevust enam kui seadustes nõutud. Juhindume oma tegevuses eetilistest põhimõtetest ja tutvustame neid kõigile uutele töötajatele.

Eetilised põhimõtted

Väldime huvide konflikte

Pauligis tegutseme alati ettevõtte huvides. See tähendab, et meil tuleb hoiduda ettevõtte ja isiklike huvide konfliktidest ning nende tekkimise võimalustest.

Igasugune ametiseisundi kuritarvitamine, altkäemaksud ja ebaausad võtted ärieelise saamiseks on meile vastuvõetamatud. Pauligi töötajad ei võta vastu ega anna klientidele, tarnijatele, riigiametnikele või muudele sidusrühmadele vastutasuks teenete eest kingitusi ega muid hüvesid.

Oleme ettevaatlikud, kui puutume töökohustusi täites kokku oma sõprade, sugulaste või pereliikmetega. Me ei anna neile eeliseid, olgu nad töökaaslased, kliendid, tarnijad või muud sidusrühmadega seotud isikud.

Ületame tarbijate ootusi

Tagame tarbijatele suurepärase maitsega kvaliteetsed tooted. Arvestame tarbijate ja teiste sidusrühmade soovidega ning teeme koostööd, et meie tooted ja teenused vastaksid nende vajadustele ja ootustele.

Hindame oma toodete mõju ning täiustame pidevalt olemasolevaid tooteid ja arendame uusi. Meile on tähtis toodete tervislikkus, ohutus ja kasutusmugavus.

Turustame oma tooteid ja teenuseid vastutustundlikult ning anname nende kohta piisavalt teavet, et tarbijal oleks ostes võimalik teha teadlikke valikuid. Vastame tarbijate küsimustele kiiresti, korrektselt ja asjalikult.

Teeme vastutustundlikke ostuotsuseid

Püüame anda oma panuse ühiskondlike ja keskkonnatingimuste arengusse, suurendades tarneahela läbipaistvust. Pöörame erilist tähelepanu inimõigustele, ohututele ja tervist hoidvatele töötingimustele ning keskkonnasäästlikkusele.

Valime oma tarnijaid hoolega ja püüame leida pikaajalisi koostööpartnereid, et kõik tarneahela osalised jagaksid ühiseid väärtusi. Tegutseme selle nimel, et meie tarneahel oleks paremini jälgitav ja tarnijate hindamine tõhusam. Aitame edendada oma tarnijate äritegevust ja töövõtteid, ka ohtlikes piirkondades.

Pauligi tarnijate tegevusjuhendis (Code of Conduct) on selgelt kirjas meie ootused ja nõuded oma partneritele ja tarnijatele. Selles võetakse kokku meie reeglid inimõiguste, töönormide, keskkonna ja korruptsiooni tõkestamise kohta kooskõlas ÜRO ülemaailmse kokkuleppega.

Hoolime keskkonnast

Pauligis tegeleme pidevalt tootmise ja toodete arendusega, et neid veelgi keskkonnasäästlikumaks muuta. Ökoloogilised kaalutlused on osa Pauligi töömeetoditest ja otsustest. Niimoodi vähendame oma väärtusahela keskkonnamõju.

Hindame iga uue toote või teenuse ökoloogilist mõju ja arendame end pidevalt, et täpselt teada, millise jälje meie tegevus keskkonnale jätab.

Töötame keskkonnaprobleemidega, mis meie tegevusvaldkonda ähvardavad. Teeme keskkonnasäästlike töövõtete arendamiseks oma äripartnerite ja teiste sidusrühmadega tõhusat koostööd.

Suhtume inimestesse lugupidavalt

Austame oma ettevõttes ja sellest väljaspool iga inimest isiksuse ja spetsialistina. Sama ootame oma tarnijatelt ja koostööpartneritelt. Usume, et iga inimene on ainulaadne ja tagame inimeste parema kaasamise, väärtustades  mitmekesisusest. Kuulame ja austame üksteise arvamust nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.

Tegutseme vastavalt oma eetikapõhimõtetele. Seetõttu seisame kogu oma tegevuse ulatuses ja kõigis töökeskkondades põhiliste inimõiguste eest. Pauligis ei ole kohta ahistamisel, diskrimineerimisel ega lugupidamatul või solvaval käitumisel.

Soovime pakkuda suurepärast ja ohutut töökeskkonda ning töötajaid järjest enam kaasata. Oleme pühendunud oma oskuste ja töömeetodite sihikindlale hindamisele, arendamisele ja täiustamisele, et tööõnnetused ja kutsehaigused miinimumini viia.

Arendame usalduslikke suhteid

Ilma usalduseta ei ole meie äris võimalik edu saavutada. Meil on siiras huvi teiste inimeste ja nende seisukohtade vastu. Kuulame ja arutame oma sidusrühmade arvamusi ning arvestame nende ootustega oma otsustes ja tegudes. Oleme oma tegevuses usaldusväärsed. Kliendid peavad saama usaldada meie kogemusi, toodete kvaliteeti ja ohutust ning teavet, mida toodete kohta jagame.

Jagame teavet avatult ja edendame läbipaistvust nii ettevõtte sees kui ka suhetes klientide, partnerite ja teiste sidusrühmadega.

Tegutseme alati ausalt. Täidame oma lubadusi. Meie suhtlusviis on aus ja korrektne.