Jätkusuutlikkuse tagamine kuulub Pauligis igapäevatöö hulka ja juhtkond vastutab sellesisulise tegevuse eest. Eesmärkidele pühendumine saab alguse nõukogust. Nõukogu kinnitab jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnad ja eesmärgid ning uuendab neid tehtud töö põhjal kaks korda aastas. Töö eest vastutab Pauligi juhtkond, kelle tööd juhib kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse vanemasepresident. Tegevjuht ja nõukogu vaatavad läbi ja kinnitavad jätkusuutlikkusega seotud eeskirjad ning peamised projektid ja eesmärgid.

Jätkusuutlikkuse ja avalike suhete direktori juhitud jätkusuutlikkuse meeskond juhib ja suunab meie tegevust eesmärgiga olla selles vallas toiduainetööstuse eestvedaja. Jätkusuutlikkuse meeskond vastutab strateegia kavandamise ja arendamise, peamiste arendusvaldkondade määramise ning kõigi Pauligi ärifunktsioonide jaoks ühiste eesmärkide seadmise, plaanide edenemise jälgimise ja tulemuste mõõtmise eest. Meeskond toetab ülejäänud organisatsiooni ühises töös jätkusuutlikkuse nimel, sidudes selle igapäevase äritegevusega. Samuti juhivad nad koostööd ja aruandlust huvirühmadega. 

Sustainability-pauliggroup

Pidev töö jätkusuutlikkuse nimel on lõimitud Pauligi ärifunktsioonide ja tegevusalade teekaarti. 2021. aastal moodustasime eri ärifunktsioonide ja tegevusalade esindajatest jätkusuutlikkuse juhtrühma, mis kohtub kord kvartalis, et jätkusuutlikkuse algatustel ja nende äritegevusele vastavusel silm peal hoida. 

Meie jätkusuutlik areng põhineb ÜRO säästva arengu eesmärkidel, mida juhitakse meie säästva juhtimise mudeli järgi. Jätkusuutlikkuse teemasid monitooritakse regulaarselt kogu organisatsioonis vastavalt meie jätkusuutliku juhtimise mudelile. 

Eetilise töökultuuri loomine

Pauligil on tugevad kaubamärgid, mis loovad tarbijate ja klientide seas usaldust. Et seda usaldust säilitada, oleme pühendunud selleks, et toimida igati eetiliselt. Meie eetikapõhimõtted kehtivad kõigile töötajatele, samuti peavad kõik meie tarnijad järgima vastavat Pauligi tarnijate tegevusjuhendit. Meie eetikapõhimõtteid toetavad järgmised eeskirjad ja juhtimissüsteemid:

Working in office

Koolitus ja kommunikatsioon

Kõik töötajad läbivad meie eetikapõhimõtete veebikoolituse, mis on saadaval kuues keeles (hollandi, inglise, eesti, soome, vene ja rootsi). Koolituse eesmärk on tagada meie põhimõtete ja nendega seotud tööviiside järgimine igapäevatöös.

Pöörame erilist tähelepanu jätkusuutlikkuse, kvaliteedi ja hankimisega tegelevate inimeste pädevuse pidevale arendamisele. Samuti hoolitseme, et Pauligi juhtkonda ja nõukogu teavitatakse pidevalt jätkusuutlikkuse päevakajalistest teemadest. 

Probleemide lahendamine 

Soovime tagada, et meie töötajad kui ka muud huvirühmad tunneksid end mugavalt raporteerides käitumist, mis ei ole meie väärtuste või eetikapõhimõtetega kooskõlas. Oleme loonud võimaluse edastada anonüümseid rikkumisteateid kolmanda isiku poolt hallatava kanali kaudu, mis on kättesaadav viies keeles kõikides riikides, kus Paulig on tegutsev. Kõiki võimalikke rikkumisi ja mittevastavusi hindab ning uurib Pauligi juhtkonna liikmetest nimetatud meeskond. Tegevus registreeritakse ning juhtumeid käsitletakse konfidentsiaalselt. Rikkumisest teadaandja ei pea tõsise kahtluse teatamise puhul kartma mingeid negatiivseid tagajärgi ega ebasoosingusse sattumist. Juhtumitest raporteeritakse igal aastal Pauligi nõukogule.
 
Kui me märkame oma tarneahelas mingeid probleeme või kõrvalekaldeid, sekkume sellesse viivitamata, koostades selle lahendamiseks koos partneritega konkreetse tegevusplaani. 

Coffee cherry1

 

Riskide ja võimaluste haldamine

Riske ja võimalusi jälgitakse ning uuendatakse igal aastal. Eeskirja uuendamise ettepanekud teeb Pauligi nõukogu, milleks annab ka heakskiidu. Peamiste riskide ja võimaluste tuvastamine ning juhtimine moodustab äritegevuse olulise osa. Riskijuhtimine hõlmab strateegilisi- ja tegevusriske ning võimalikke ohte. 

Uue jätkusuutlikkuse lähenemisviisi loomisel võeti arvesse meie kõige olulisemad jätkusuutlikkuse riskid ja võimalused. Koos üldise riskijuhtimisega on jätkusuutlikkuse programmi elluviimine põhivahendiks riskide maandamisel ja ka võimalustest kasusaamisel. Uus jätkusuutlikkuse juhtimismudel parandab jätkusuutlikkuse riskide süsteemset jälgimist ja juhtimist. 

Ohutud ja jätkusuutlikud tooted

Toidu- ja joogitootjana on tooteohutus ning kvaliteet meie jaoks äärmiselt oluline. Hindame sellega seotud riske juba ennetavalt, võttes sissetulevast toorainest proove ja analüüse, mis aitab tagada toorme ja toodete vastavuse rangetele kvaliteedinõuetele. Tarnijate haldamine, sh riskipõhiste auditite korraldamine, on oluline ennetustegevus, mis vähendab toiduohutuse ja kvaliteediga seotud probleemide tekke ohtu.

Kliima muutumine ja elurikkuse kadu

Kliimamuutus on Pauligi jaoks pikas plaanis kõige suurem jätkusuutlikkust ohustav tegur. Kliimamuutuste tagajärjel kujunevad äärmuslikud ilmaolud, nagu põud, tugevad vihmad ja kuumalained, aga ka suurenev veestress ning elurikkuse kadu võivad avaldada ränka mõju põllumajandusele ja meie oluliste toorainete saadavusele. See käib eeskätt tundlike kultuuride kohta, nagu kohvi. Meie suurim kliimamõju on seotud meie väärtusahelaga – toodete valmistamisel kasutatava toormega (nt toored kohvioad, nisu). Seetõttu keskendume oma kliimameetmetes koostööle praeguste tarnijate ja partneritega, et võtta kasutusele säästvamad põllumajandusviisid, mis toetavad bioloogilist mitmekesisust. Samuti otsime uusi tooraineid ja partnereid, aga ka uusi ärimudeleid, mis veelgi enam soodustaksid ringmajandust. 

Selleks, et mõista enda mõju ja seotud riske elurikkuse ja raie valdkondades, peame neid veel põhjalikumalt uurima. 2022. aastal plaanime piloteerida  raieriskide kaardistamist meie peamistes metsariski kaupade väärtusahelates. 2022. aasta alguses avaldas Paulig raie-eeskirja osana jätkusuutlikkuse programmist, mille kohaselt pühendume koostööle, et kõrvaldada tarneahelatest toormega seotud raie.

Inimõiguste austamine

Paulig austab kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi. Meie kõige olulisemad inimõigustega seotud riskid puudutavad meie tarneahelat: ebaõiglane tasu, ületunnitöö, sunni- ja lapstööjõud ning diskrimineerimine. Mõne meie tooraine, nt kohvi ja vürtside tootmine sõltub sageli väheste oskustega hooaja- või võõrtöölistest, mis võib omakorda suurendada tänapäeva orjuse riski. Inimõiguste rikkumise suhtes on meil null-tolerants. Meie jaoks on oluline mõista põhjalikult meie enda tegevuste mõju inimõigustele ning seda, kuidas riskidele läheneda ja neid hallata. Sellesisuline töö, sh inimõiguste hoolsuskohustuse arendamine, on meie suures fookuses ka edaspidi.

Tööohutus

Töötajate tervis ja ohutus on meie jaoks äärmiselt oluline. Ohutuse parandamisele ja riskide vältimisele on kõige parem läheneda ennetavalt. See hõlmab nii töötajate ohutusalase teadlikkuse pidevat parandamist, riskide süsteemset hindamist ja seiret kui meie ohutusmeetmete kontrollimist ja auditeerimist. Meil on hea meel, et meie töötajate tervis ja ohutus on tagatud, mille kindlustamiseks teeme tööd ka edaspidi. Me püüdleme ühtse ohutuskultuuri poole, et tagada kõigile ohutu ja tervislik töökoht. See tähendab, et me kõik teeme turvalise töökoha loomise nimel koostööd. 

Loe edasi

Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligi majandusaasta aruanne 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Pauligi jätkusuutlikkuse programm 2030