Den norske åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger gjelder hele leverandørkjeden til en virksomhet. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med forretningspartnere og i leverandørkjeder. Virksomheter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter i deres virksomheter og i hele leverandørkjeden. Dette betyr at virksomheter må iverksette egnede tiltak for å identifisere, stanse, forebygge og begrense brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Loven krever også at virksomheter redegjør for alle disse aktivitetene og gjør denne informasjonen offentlig tilgjengelig. Virksomheter er juridisk forpliktet til å besvare informasjonsforespørsler om risikoen knyttet til menneskerettigheter i deres virksomhet og i deres leverandørkjede, og deres aktiviteter knyttet til aktsomhetsvurderinger. 

Beskrivelsen av Pauligs aktiviteter for å identifisere, adressere, forhindre og begrense brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold finner du her: https://www.pauliggroup.com/sites/default/files/2023-03/Paulig%20Annual%20Report%202022_1.pdf og https://www.pauliggroup.com/sites/default/files/2023-05/Paulig%20Group%20Modern%20Slavery%20Statement%202022.pdf

Aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter hos Paulig


Gjennom våre Etiske retningslinjer forplikter vi oss til å respektere FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i all vår virksomhet. Hos Paulig etterlever vi alltid gjeldende lover, forskrifter og normer i landene der vi har virksomhet. Vi utfører vår virksomhet med integritet, på en etisk forsvarlig måte og tar ansvar for våre handlinger. Våre Etiske retningslinjer definerer også vår vilje til å fremme etisk atferd utover lover og forskrifter.

Vi respekterer også andre internasjonale avtaler som ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Vi erkjenner at vår virksomhet kan ha faktiske og potensielle direkte og indirekte påvirkninger på menneskerettighetene til menneskene i vår verdikjede. Vår industri er global og er avhengig av landbruksverdikjeder der menneskerettighetsrisiko er utbredt. Vi er i ferd med å videreutvikle vår styringsmodell for menneskerettigheter, inkludert relevante retningslinjer og prosedyrer. I vårt menneskerettighetsarbeid vier vi spesiell oppmerksomhet til de som er mest utsatt, som barn, kvinner, migranter, flyktninger og sesongarbeidere.

Paulig ønsker EUs innsats for å introdusere ny, harmonisert lovgivning om aktsomhetsvurderinger velkommen. Obligatoriske aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter ville fremme den nødvendige endringen mot respekt for menneskerettigheter på tvers av forskjellige sektorer og sikre at innsats fra virksomheter ikke svekkes av mangelen på en enhetlig atferdsstandard. 

Vi respekterer mennesker


Vi respekterer alle som person og fagperson, både innenfor og utenfor virksomheten. Vi forventer at våre leverandører og partnere gjør det samme. Vi mener at alle er unike og fremmer inkludering ved å respektere mangfold. Vi lytter til og respekterer hverandres meninger, både innenfor og utenfor vår virksomhet. 

Vi etterlever standardene i våre etiske retningslinjer. Vi fremmer derfor grunnleggende menneskerettigheter i alle våre virksomheter og arbeidsmiljøer. Det finnes ingen plass for noen form for trakassering, diskriminering, respektløs eller støtende atferd. 

Vi tilstreber en god og trygg arbeidsplass og kontinuerlig forbedring i ansattengasjement. Vi forplikter oss til å kontinuerlig vurdere, utvikle og forbedre våre ferdigheter og arbeidsmetoder for å minimere arbeidsulykker og yrkessykdommer.

Vi vil at våre ansatte skal være bekvemme med å ta opp avvikende meninger og bekymringer på arbeidsplassen. Pauligs ansatte i alle land der vi har virksomhet kan ta opp mulige saker anonymt gjennom et varslingsverktøy som drives av en tredjepart og som er tilgjengelig på fem språk.  

I 2021 ble varslingsverktøyet utvidet til våre eksterne interessenter ved å tilby en separat kanal der de kan rapportere mislighold for vår del. Vi oppmuntrer eksterne interessenter om å primært kontakte en leder hos Paulig, men det anonyme varslingsverktøyet sikrer at vi får tilbakemeldinger selv om personen føler at de ikke kan være åpne om bekymringen.

For å styrke vår forpliktelse til en mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsplass lanserte vi en bedriftsomfattende policy for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) i juni 2023. Vi samarbeidet også med Workplace Pride, en nederlandsk ideell stiftelse som fokuserer på LHBTIQ+-inkludering på arbeidsplassen. Dette internasjonale samarbeidet forsterker vår forpliktelse til å fremme rettighetene til LHBTIQ+-ansatte i alle land Paulig opererer i. Og i 2023 fortsatte vi samarbeidet med Helsinki Pride for tredje år på rad. Helsinki Pride er det største kultur- og menneskerettighetsarrangementet med fokus på seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter i Finland.  Partnerskapet understreker  at vi ønsker å vise vei mot et mer likestilt og inkluderende arbeidsliv.

Håndtering av menneskerettighetsrisiko i Pauligs leverandørkjede


Med nesten 600 direkte og 6 000 indirekte leverandører og verdikjeder som strekker seg til nesten 80 land, har vi muligheten til å ha en global påvirkning. Rundt 40 % av våre råvarer kommer fra land som er klassifisert som risikoområder av amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). I disse landene er problemer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter utbredt. De vanlige bærekraftsrisikoene i matsektoren er knyttet til menneskerettigheter som tvungen arbeid eller barnearbeid, og arbeidstakerrettigheter som rettferdig betaling og arbeidstid. Våre langsiktige forhold til leverandører gjør oss bedre i stand til å forstå menneskerettighetsrisikoen og andre bærekraftssaker i våre leverandørkjeder. 

Pauligs etiske retningslinjer for leverandører fastslår minimumskravene leverandører må etterleve, for eksempel trygge og anstendige arbeidsforhold samt respekt for menneskerettighetene og miljørisikoen knyttet til deres egen virksomhet og leverandørkjeder. Vi har også et tydelig krav om sporbarhet med hensyn til både produksjon og opprinnelsen til råvarer ved bruk av underleverandører i forbindelse med en leveranse til Paulig. Vi gjennomfører jevnlige revisjoner av våre direkte høyrisikoleverandører og vi bruker en kombinasjon av revisjoner som gjennomføres av egne ansatte og tredjepartsrevisorer.

Vi verdsetter langsiktige forhold og tett samarbeid med våre leverandører. Vi bruker en grundig prosess ved vurdering av våre leverandører og leverandørkjede. Vi vurderer bærekraftsrisikoene knyttet til leverandører gjennom landsrisikovurderinger, leverandørers selvvurderinger og revisjoner. Vi gjennomfører alltid en leverandørrisikovurdering før vi starter samarbeid med en ny leverandør og vurderer eksisterende leverandører med jevne mellomrom. 

I tilfelle brudd på menneskerettighetene oppdages i vår verdikjede, iverksetter vi tiltak umiddelbart. Vi undersøker eventuelle fremvoksende problemer grundig og iverksetter korrigerende tiltak i samarbeid med våre partnere og andre interessentgrupper hvis det er nødvendig. Hvis ingen løsning finnes eller den aktuelle partneren motsetter seg å utvikle virksomheten, vil vi revurdere samarbeidet og avvikle den helt hvis det er nødvendig.

Mer informasjon om Pauligs bærekraftsarbeid

Kontakt 


Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til forbrukerkontakt@santamaria.no