Hos Paulig er bærekraft en del av vårt daglige arbeid, og praktiske tiltak er ledelsens ansvar. Forpliktelsen til våre ambisjoner starter hos styret. Styret godkjenner satsningsområder og definerer mål for vårt bærekraftsarbeid som oppdateres halvårlig i tråd med implementeringsarbeidet. Ansvaret for vårt arbeid innen bærekraftig utvikling ligger hos Pauligs ledergruppe og ledes av konserndirektøren for kommunikasjon og bærekraft. Konsernsjefen og styret gjennomgår og godkjenner retningslinjene, sentrale prosjekter og mål knyttet til bærekraftig utvikling. 

Bærekraftsteamet, som ledes av konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft, leder og styrer våre tiltak mot vårt mål om å være en bærekraftig leder i matvareindustrien. Bærekraftsteamet er ansvarlig for planlegging og utvikling av bærekraftsstrategien som innebærer identifisering av sentrale utviklingsområder, etablere felles mål for alle Paulig-funksjoner, overvåke planenes fremdrift og måle resultatene. De støtter resten av organisasjonen i det felles bærekraftsarbeidet og med å knytte det til daglig forretningsdrift. I tillegg styrer de samarbeid med interessenter og rapportering. 

Sustainability-pauliggroup


Kontinuerlig bærekraftsarbeid er integrert i, og implementeres i henhold til, veikartene i Pauligs forretningsfunksjoner og -områder. En styringsgruppe for bærekraft med representanter fra forskjellige forretningsfunksjoner og -områder ble opprettet i 2021. Gruppen møtes kvartalsvis for å overvåke implementeringen av tiltak og tilpasningen med forretningsaktiviteter. 

Vårt bærekraftsarbeid er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling, og det styres i henhold til vår bærekraftsstyringsmodell. Bærekraftsemner vurderes fortløpende i hele organisasjonen, som definert i vår bærekraftsstyringsmodell. 

Bygge en etisk forretningskultur

Paulig har sterke merkevarer, og forbrukere og kunder har tillit til selskapet. For å opprettholde disse verdifulle godene, forplikter vi oss til etisk drift. Våre etiske retningslinjer setter standarden for alle ansatte, og alle leverandører må forplikte seg til Pauligs etiske retningslinjer for leverandører. De etiske retningslinjene støttes av følgende retningslinjer og styringssystemer på Paulig-nivå:

•    Pauligs etiske retningslinjer for leverandører
•    Eierstyring og selskapsledelse for Paulig-konsernet 
•    Paulig-konsernets erklæring om moderne slaveri
•    Miljøtyringssystemer 
•    Retningslinjer for mattrygghet og kvalitet
•    Helse- og sikkerhetsstyringssystemer 
•    Paulig-konsernets retningslinjer for risikostyring
•    Pauligs avskogingspolitikk
•    Paulig’s retningslinjer for mangfold, rettferdighet og inkludering (Paulig’s Diversity, Equity and Inclusion Policy)

 

Working in office


Opplæring og kommunikasjon

Alle våre ansatte gjennomfører nettbasert opplæring om våre etiske retningslinjer. Opplæringen er tilgjengelig på seks språk (nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, russisk og svensk) som tilbud til våre ansatte i alle landene der vi har virksomhet. Formålet med opplæringen er å sikre gjennomføring av våre prinsipper og relaterte praksiser i våre metoder og daglige arbeid.  

Vi legger spesiell vekt på den kontinuerlige utviklingen av kompetansen til de som jobber med bærekraft, kvalitet og leveranser. Vi sørger også for at Pauligs ledergruppe og styre regelmessig oppdateres om aktuelle bærekraftssaker og -spørsmål. 

Inngrep i saker 

Vi vil at våre ansatte og andre interessenter skal være komfortable med å si fra om bekymringer knyttet til atferd som ikke er i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer. Pauligs ansatte i alle land der vi har virksomhet, i tillegg til eksterne interessenter, kan ta opp mulige saker anonymt gjennom et varslingsverktøy som drives av en tredjepart og som er tilgjengelig på fem språk. Eventuelle mulige brudd og avvik vurderes og etterforskes av et team oppnevnt blant medlemmer av Pauligs ledergruppe. Deres handlinger logges, og behandlingen er konfidensiell. En person som rapporterer en reell mistanke eller som tar opp en bekymring vil ikke risikere noen form for straff eller personlig ulempe som følge av dette. Saker rapporteres årlig til Pauligs styre.
 
Hvis vi blir klar over saker i vår forsyningskjede, griper vi inn umiddelbart og oppretter en handlingsplan sammen med vår partner.  

Coffee cherry1

Håndtere risikoer og muligheter

Risikoer og muligheter overvåkes og oppdateres årlig. Oppdateringer i retningslinjer foreslås og godkjennes av Pauligs styre. Sentrale risikoer og muligheter identifiseres og håndteres som en del av forretningsvirksomheten. Risikostyring dekker strategisk, operasjonell og farerisiko. Våre viktigste bærekraftsrisikoer og -muligheter ble nøye identifisert og vurdert da den nye bærekraftstilnærmingen ble skapt. Sammen med vår generelle risikostyring er implementeringen av vårt bærekraftsprogram det sentrale instrumentet for å redusere risiko, og på den positive siden, dra fordel av mulighetene. Den nye bærekraftsstyringsmodellen vil styrke den systematiske overvåkningen og styringen av bærekraftsrisikoer. 

Trygge og bærekraftige produkter

Som mat- og drikkeleverandør står produktsikkerhet og -kvalitet sentralt. Vi vurderer disse risikoene proaktivt og tester og analyserer innkommende råvarer, som gjør det mulig for oss å sørge for at våre råvarer og produkter tilfredsstiller våre høye krav til kvalitet. Leverandørstyring, inkludert risikobaserte revisjoner, er viktige forebyggende aktiviteter som reduserer risikoen for mattrygghets- eller kvalitetsproblemer.

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold

Klimaendring er den mest betydningsfulle langsiktige bærekraftsrisikoen for Paulig. Som en følge av klimaendringer kan fremvoksende og ekstreme værforhold, for eksempel tørke, kraftig regn og hetebølger, i tillegg til økt vannmangel og redusert biologisk mangfold, føre til alvorlige konsekvenser for dyrkingsforhold og tilgjengeligheten av våre viktigste råvarer. Dette er spesielt tilfelle for følsomme avlinger som kaffe. Vår største klimapåvirkning er i verdikjeden vår og er knyttet til råvarene vi bruker i produksjonen av våre produkter (f.eks. grønn kaffe, hvete). Vi fokuserer derfor våre klimatiltak på å jobbe med nåværende leverandører og partnere for å ta i bruk mer bærekraftige jordbruksmetoder, som forbedrer biologisk mangfold, ser etter nye råvarer og partnere, samt søker nye forretningsmodeller som støtter den sirkulære økonomien.

Vi har identifisert biologisk mangfold og avskoging som områder der vi ikke har tilstrekkelig forståelse av vår påvirkning og de tilknyttede risikoene. I 2022 planlegger vi å kartlegge avskogingsriskoene innenfor våre viktigste verdikjeder for skogrisikoråvarer. 

Tidlig i 2022 publiserte Paulig en Avskogingspolitikk der vi forplikter oss å samarbeide for eliminere råvarerelatert avskoging fra våre forsyningskjeder som en del av vår bærekraftstilnærming.

Respektere menneskerettigheter

Vi forplikter oss til å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Våre viktigste risikoer i forhold til menneskerettigheter er i vår forsyningskjede, for eksempel rettferdig godtgjørelse, lange arbeidstider, tvangsarbeid eller barnearbeid og diskriminering. Produksjon av våre råvarer som kaffe og krydder er ofte avhengig av ufaglærte arbeidere, sesongarbeider og migrantarbeidere, noe som ytterligere kan øke risikoen for moderne slaveri. Vi har nulltoleranse i forhold til brudd på menneskerettigheter. For Paulig er det viktig å ha en grundig forståelse av vår egen påvirkning på menneskerettigheter og hvordan vi tilnærmer oss og håndterer risikoene. Dette arbeidet, inkludert utvikling av våre prosesser for kontroll av menneskerettigheter, vil fortsatt være sentralt for Paulig. 

Arbeidssikkerhet

De ansattes helse og sikkerhet er svært viktig for oss. For å forbedre sikkerheten og unngå risiko er en proaktiv og forebyggende tilnærming det mest relevante verktøyet. Dette inkluderer for eksempel å kontinuerlig øke våre ansattes sikkerhetsbevissthet, vurdere og observere risiko systematisk, og å inspisere og revidere våre sikkerhetsrutiner. Vi er fornøyd med den positive trenden innen helse og sikkerhet hos våre ansatte, men erkjenner samtidig at dette området må ha høy prioritet for oss også i fremtiden. Vi ønsker å ha en felles sikkerhetskultur for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass for alle. Dette innebærer at alle jobber sammen for å skape en trygg arbeidsplass. 

Vis mer

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig's Annual Report 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's Sustainability Approach 2030