1. Kataloogisüsteemi haldaja

Selle kataloogisüsteemi haldaja on Soome ettevõte Paulig Ltd (ettevõtte registreerimisnumber: 0112563-0) ja äriühingud, kes kuuluvad Pauligisse, neile kõigile koos viidatakse edaspidi nimega „Paulig”.

Pauligi kontaktandmed personaliga seotud privaatsuspoliitika küsimustes on järgmised:

Paulig Ltd / job applicant privacy matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
SOOME

employee-privacy@paulig.com

Tel: +358 9 319 81

Kui teil on Pauligi isikuandmete töötlemise toimingutega seonduvaid küsimusi, kahtlusi või ideid, võtke meiega kindlasti ühendust.

2. Definitsioonid

Järgnevalt kirjeldame olulisimaid käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavaid mõisteid.

 1. „Kandideerija“ tähendab isikut, kes on värbamisteate alusel või üldise avalduse vormis saatnud konkreetse või üldise töökohataotluse mõnele Pauligi ettevõttele või Pauligi nimel tegutsevale värbamisettevõttele.
 2. „Isikuandmed“ tähendavad igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (edaspidi „andmesubjekt“); tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada.
 3. Andmesubjekti „nõusolek“ tähendab vabalt antud, spetsiifilist, teadlikku ja üheselt mõistetavat viidet andmesubjekti soovile nõustuda temaga seonduvate isikuandmete töötlemisega.
 4. „Profiilianalüüs“ tähendab isikuandmete automaatset töötlemist teatud, isikuga seotud asjaolude hindamiseks. Eelkõige kasutatakse profiilianalüüsi selleks, et analüüsida või ennustada isiku toimetulekut töökohal, tema majanduslikku olukorda, tervislikku seisundit, isiklikke eelistusi, huvisid, usaldusväärsust, käitumist, elukohta või liikumisi.

3. Millised on teie isikuandmete kaitsmise põhimõtted?

Paulig on kogutud andmete turvalisuse tagamiseks kehtestanud elektroonilised ja halduslikud kaitsemeetmed.

Isikuandmete kogumissüsteemi võib kasutada ainult Pauligi ja Pauligi volitusel tegutsevate organisatsioonide vastavate õigustega personal. Kõigil süsteemi kasutavatel isikutel on Pauligi või Pauligi koostööpartneri väljastatud isiklik kasutusõigus. Erinevatele isikutele on määratud erinevad juurdepääsutasemed, sõltuvalt sellest, millistele andmetele isik oma töökirjeldusest tulenevalt juurdepääsu vajab. Süsteem on kaitstud tulemüüritarkvaraga, mis keelab andmetele juurdepääsu väljaspool Pauligi võrku.

Kõik Pauligi ja selle alltöövõtjate töötajad on kohustatud hoidma töö käigus saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena.

Käsitsi töödeldud, isikuandmeid sisaldavad dokumendid on kaitstud volitusteta juurdepääsu eest.

4. Millistel eesmärkidel ja alustel me teie andmeid töötleme?

Paulig võib töödelda teie isikuandmeid, mis on otseselt vajalikud teie värbamisprotsessi või võimaliku töösuhte jaoks (kas Pauligi või töövahendusettevõttega sõlmitud) ja mis on seotud töösuhte osapoolte õiguste ja kohustuste haldamisega, teile võimalike hüvitiste maksmisega või mis tulenevad töö konkreetsest iseloomust.

Isikuandmete töötlemisel lähtume EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (general data protection regulation) nõuetest (üks või mitu alust võivad kohanduda samaaegselt):

a) Töötlemine on vajalik, et teostada lepingu sõlmimiseks vajalikke toiminguid.

b) Töötlemine on vajalik tulenevalt Pauligi õigustatud huvist.

c) Olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku.

Pauligi või alapunktis b) viidatud kolmanda isiku õigustatud huvi võib muuhulgas hõlmata järgmist:

 • võimalike uute värbamisvajaduste jaoks tööle kandideerija kohta andmebaasi pidamist;
 • isikuandmete töötlemise logifailide haldamine;
 • äriarendus.


Lisaks eeltoodule võib Paulig teie andmeid kasutada, et tagada turvalisus või uurida pettuste ja muude meievaheliste lepingute või käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste rikkumisi.

5. Millist tüüpi teavet võime teie kohta koguda?

Pauligi kataloogissüsteem võib sisaldada järgmist tüüpi andmeid ja nende andmetüüpide muudatusi:

A. Isikuandmed

 • Perekonnanimi, kõik eesnimed, endine perekonnanimi
 • Kodune aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber/Telefoninumbrid
 • Sünniaeg
 • Isikukood
 • Sugu
 • Kodakondsus
 • Foto ja videoklipid
 • Keelteoskus
 • Meditsiiniliste uuringute ja narkotestide andmed (vajaduse korral)
 • Teie isikuandmetega seotud õiguste kasutamine (nt õigus isikuandmetele juurdepääsuks)


B. Tööhõivealane teave

 • Tööajalugu
 • Haridus
 • Teie läbitud koolitused ja saadud tunnistused
 • Teadmised ja oskused (nt keelteoskus, IKT kasutamise oskused)
 • Kaaskiri ja CV
 • Palgasoov ja soovitud hüvitised
 • Isiksuse ja sobivuse hindamise tulemused (nt värbamiskonsultantide vahendusel)
 • Eelmiste tööde või esitluste näited (nt loominguliste tööde kogumik)
 • Sotsiaalmeedia sisu (nõusoleku korral)
 • Muu tööintervjuude ja soovituste kontrolli käigus kogutud teave
 • Tööluba (vajaduse korral)
 • Krediidireiting (vajaduse korral)
 • Väljavõte karistusregistrist (vajaduse korral)

6. Millistest allikatest me teie isikuandmeid kogume?

Paulig kogub isikuandmeid teie käest vahetult, näiteks:

 • veebisaitide ankeetidel
 • paberkandjal ankeetidel
 • telefonivestlustes, mille jooksul edastate Pauligile isikuandmeid
 • e-kirjavahetuses, mille jooksul edastate Pauligile isikuandmeid
 • vestlustes
 • töökohale kandideerimise videotega 


Paulig võib teie nõusoleku alusel koguda kolmandatelt isikutelt teie isikuandmeid, näiteks

 • isikutelt, keda te olete märkinud soovitajateks
 • ettevõtetelt, kes pakuvad Pauligile värbamisnõustamise ning isiksuse ja töökohale sobivuse hindamise testide tegemise teenust


Paulig võib teie nõusolekuta koguda kolmandatelt isikutelt teie isikuandmeid, kui

 • ametiasutus avaldab tööandjale teavet, et viimane saaks täita seadusest tulenevat kohusust, või
 • tööandja saab isiku krediidiandmeid või teavet karistusregistrist selleks, et kontrollida töötaja usaldusväärsust.


Paulig võib hankida ja ajakohastada isikuandmeid oma kataloogisüsteemis ametnikelt ja ettevõtetelt, kes pakuvad isikuandmetega seotud teenuseid.

7. Kellele võime teie isikuandmeid edastada või üle anda?

Pauligi ettevõtetel on õigustatud huvi edastada isikuandmeid Pauligi siseselt andmete haldamise eesmärgil.

Paulig ei müü, rendi ega avalikusta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool Pauligi, kui käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustes pole sätestatud teisiti.

Paulig võib käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja seadusega lubatud ulatuses jagada teie isikuandmeid volitatud kolmandate isikutega, kes osutavad Pauligile teenuseid. See võib hõlmata näiteks teenuseid, näiteks tarkvarateenuseid, isikuandmete haldamist ja analüüsimist ning uuringute läbiviimist.

Kuna Paulig on kohustatud teie isikuandmeid hoolikalt kaitsma, ei luba Paulig neil ettevõtetel saadud andmeid kasutada muul otstarbel kui Pauligi tellitud teenuste osutamiseks. Paulig kohustab neid ettevõtteid kaitsma teie isikuandmeid käesoleva privaatsusavalduse tingimuste kohaselt.

Paulig võib avaldada teie isikuandmeid kehtiva kohtumääruse või muu piisavaid volitusi omava riigiasutuse korralduse alusel.

Paulig võib jagada teie isikuandmeid ettevõtte varade ühinemise, omandamise või müügi ning teenusepakkumise teisele ettevõttele üleandmise korral. See kehtib ka ebatõenäolisel juhul, kui Paulig peaks minema pankrotti, muutuma maksejõuetuks või saneeritama. Nimetatud juhtudel antakse teie andmed üle teisele ettevõttele.

8. Kas teie andmeid edastatakse väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse?

Pauligi teenuste osutamiseks võidakse kasutada erinevates maailma riikides asuvaid ressursse ja servereid. Seetõttu võib Paulig edastada teie isikuandmeid väljapoole seda riiki, kus te meie teenuseid kasutate, sealhulgas ka riikidesse, mis ei kuulu EL-i ega EMÜ-sse ning kus puudub spetsiifiline isikuandmete kaitset reguleeriv seadusandlus või kus andmekaitsega seotud seadused on teistsugused.

Sellisel juhul tagab Paulig, et andmete edastamisel on õiguslik alus ning et teie isikuandmed on kaitstud asjakohase seadusandluse nõuetele vastavalt. Kaitse tagamisel lähtutakse (vajadusel) asjakohaste ametiasutuste loodud standardlepingutest ja nõutakse nõuetekohaste tehniliste ja organisatsiooniliste turbemeetmete kasutamist.

9. Kui kaua me teie andmeid töötleme?

Paulig võib töödelda teie andmeid oma tööle kandideerijate süsteemis töökoha taotlemise aastale järgneva teise aasta lõpuni (näiteks taotluse kuupäev 1. august 2018 => 31. detsember 2020).

Teie nõusoleku alusel võib Paulig isikuandmeid töödelda nõusolekus kirjeldatud perioodi jooksul.

Paulig võib teie isikuandmeid töödelda seadusest tulenevate nõuete täimiseks seni, kuni kohaldatava seadusega on see lubatud.

10. Kuidas saate oma erinevaid õiguseid teostada?

Kõigi õiguste rakendamiseks kontakteeruge Pauligi privaatsusmeeskonnaga, kelle kontaktid leiate ülalpool punktis 1. Seejärel antakse teile täpsemad juhised oma õiguste rakendamiseks. Kui Pauligil on põhjendatud kahtlus taotluse esitanud isiku identiteedi osas, võib Paulig paluda teil esitada isikusamasuse tõestamiseks täiendava teabe esitamist.

Paulig annab vastava taotluse saamise korral ühe kuu jooksul täpsemat teavet teostatud toimingu kohta. Sõltuvalt taotluse keerukusest ja taotluste arvust võib seda tähtaega vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra.

10.1. Juurdepääs teie isikuandmetele

Teil on õigus saada Pauligilt teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse ja juhul, kui töödeldakse, on teil õigus saada ka teavet töödeldavate isikuandmete kohta.

10.2. Parandamise õigus

Teil on õigus nõuda Pauligilt ilma põhjendamatute viivitusteta teie ebatäpsete isikuandmete parandamist.

10.3. Kustutamise õigus („õigus olla unustatud“)

Teil on õigus nõuda Pauligilt põhjendamatu viivituseta oma isikuandmete kustutamist juhul, kui selleks on olemas üks järgmistest alustest:

a) teie isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks neid algselt koguti või muul viisil töödeldi;

b) te tühistate nõusoleku, mille alusel töötlemine põhineb ja puuduvad muud seaduslikud alused andmete töötlemiseks;

c) te pole töötlemisega nõus ja puuduvad seaduslikud alused töötlemise jätkamiseks teie nõusolekuta;

d) teie isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;

e) teie isikuandmed tuleb kustutada vastavalt seadusele, mis kehtib Euroopa Liidus või liikmesriigis, mille seadusandlus Pauligi tegevust reguleerib;

f) isikuandmed on kogutud seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega.

Teil ei ole õigust nõuda andmete kustutamist, kui andmete töötlemine on teatud põhjustel vajalik:

a) sõnavabaduse ja teabe saamise õiguse rakendamiseks;

b) vastavalt andmete töötlemist nõudvale seadusele, mis kehtib Euroopa Liidus või liikmesriigis, mille seadusandlus Pauligi tegevust reguleerib; või

c) juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitseks.

10.4. ​​​​​​​Töötlemise piiramise õigus

Teil on õigus seada Pauligile andmete töötlemiseks piirang, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

a) kui olete vaidlustanud oma isikuandmete sisu, saate keelata Pauligil andmete töötlemise seni, kuni nende õigsus on kontrollitud;

b) töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi andmete kustutamist, vaid taotlete selle asemel kasutamise piirangu seadmist;

c) Paulig ei vaja enam isikuandmeid sellel eesmärgil, milleks neid algselt töödeldi, kuid need andmed on vajalikud teile seaduslike nõuete koostamiseks, realiseerimiseks või kaitsmiseks;

d) te olete esitanud andmete töötlemisele vastuväite, mille alusel on käimas kontroll, kas Pauligi õiguspärased alused on teie alustest tugevamad.

10.5. ​​​​​​​Vaidlustamisõigus

Teil on õigus igal hetkel, seoses konkreetse olukorraga, vaidlustada teiega seotud andmete töötlemine, k.a profiilianalüüs, Pauligi õigustatud huvide alusel. Paulig ei tohi sel juhul isikuandmete töötlemist jätkata välja arvatud juhul, kui Paulig tõendab, et töötlemine toimub täiesti õiguspärasel alusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja vabadused juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitseks.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemiseks, mis on seotud sellise turustamisega. See hõlmab ka profiilianalüüsi, mida teostatakse sellise otseturunduse eesmärgil.

Pidage meeles, et te ei saa loobuda Pauligi teenuseteadete vastuvõtmisest. Niisugusteks teadeteks on muuhulgas, kuid mitte ainult, turbe- ja õigusteatised.

10.6. ​​​​​​​Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus taotleda teie kohta Pauligile edastatud isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormis ja kanda need andmed üle teisele töötlejale juhul, kui:

a) töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ning

b) töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

11. Kas teil on kohustus meile oma isikuandmeid avaldada?

Kui teie isikuandmete töötlemine on Pauligi jaoks vajalik, et teha teie taotluse alusel lepingu sõlmimiseks vajalikke toiminguid, on teil kohustus avaldada Pauligile värbamisprotsessi jaoks vajalikke isikuandmeid.

12. Kuidas saate oma nõusoleku tühistada?

Võite oma võimaliku nõusoleku tühistada, võttes ühendust Pauligi privaatsusmeeskonnaga (kontaktteave lõigus 1) või kasutades Pauligi pakutavaid elektroonilisi sidekanaleid.

13. Kas teeme teid mõjutavaid otsuseid automaatsete toimingute alusel?

Paulig ei tee üksnes automatiseeritud töötlemise alusel otsuseid, millel on teie jaoks juriidiline või muu oluline mõju.

14. Kas töötleme teie isikuandmeid profiilianalüüsi koostamiseks?

Paulig ei tee tööle kandideerija profiilianalüüsi GDPR-is kirjeldatud viisil.

15. Kuidas kasutada õigust esitada kaebus järelevalveasutusele?

Kui kahtlustate andmekaitsealaste õigusaktide rikkumist, pöörduge palun esmalt Pauligi privaatsusosakonna poole (kontaktteave lõigus 1). See privaatsuspoliitika hõlmab Pauligi tegevust kõikides riikides. 

Kui teie ja Pauligi vahel tekkinud probleemi ei suudeta läbirääkimiste teel mõlemale poolele rahuldaval viisil lahendada, võite pöörduda selle riigi andmekaitseasutuse poole, kus vastav Pauligi üksus tegutseb. Kõigi Pauligi tegevusriikide pädevate asutuste kontaktteabe leiate siit.

16. Millise seaduse alusel me isikuandmeid töötleme?

Isikuandmete töötlemist Pauligi kataloogisüsteemis reguleerivad Euroopa Liidus või teistes riikides, kus Paulig tegutseb, kohaldatavad andmekaitsealased õigusaktid.

17. Kuidas seda privaatsusavaldust uuendatakse?

Paulig võib käesolevat privaatsusavaldust muuta ja juhul, kui teeme selles olulisi muudatusi, avaldame asjakohase teabe meie kohtvõrgu või muude kanalite kaudu, et anda teile võimalus tutvuda muudatustega enne nende jõustumist ja siduvaks muutumist.