1. Kontrollør av arkiveringssystemet

Kontrolløren av dette arkiveringssystemet er det finske selskapet Paulig Ltd (organisasjonsnummer: 0112563-0) og selskaper som på det aktuelle tidspunktet tilhører Paulig, heretter samlet kalt "Paulig".

Paulig Ltds kontaktinformasjon for HR-relaterte personvernspørsmål er:

Paulig Ltd / personvernhensyn
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
FINLAND

employee-privacy@paulig.com

Tlf: +358 9 319 81

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål, bekymringer eller ideer knyttet til Pauligs prosedyrer for personopplysninger.

2. Definisjoner

Nedenfor finner du forklaringer av de viktigste begrepene i denne personvernserklæringen:

 1. «Søker» betyr enhver person som har sendt en spesifikk- eller generell jobbsøknad til et selskap i Paulig eller rekrutteringsselskap som opptrer på vegne av Paulig, basert på en stillingsannonse eller en åpen søknad.
 2. «Personopplysninger» betyr opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den opplysningen gjelder»); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte.
 3. «Samtykket» til datasubjektet betyr enhver frivillig gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon av datasubjektets ønsker som innebærer at han eller hun, basert på uttalelse eller en klar bekreftende handling, samtykker til behandling av personopplysninger knyttet til ham eller henne.
 4. «Profilering» betyr enhver form for automatisk behandling av personopplysninger der personopplysningene brukes for å evaluere visse personlige forhold knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter knyttet til den fysiske personens jobbresultater, økonomiske situasjon, interesser, pålitelighet, oppførsel, plassering eller bevegelser.

3. Hva er våre prinsipper for å sikre personopplysningene dine?

Paulig har etablert elektroniske og administrative sikkerhetstiltak som er laget for å sikre at informasjonen samles på en sikker måte.

Bare utpekt personell fra Paulig og organisasjoner driver virksomhet på oppdrag fra eller vegne av Paulig, har rett til å bruke arkiveringssystemet for personopplysninger. Alle personer som behandler systemet har en personlig bruksrett gitt av Paulig eller samarbeidspartneren. Ulike tilgangsnivåer er opprettet basert på opplysningene en person trenger i henhold til hans/hennes jobbeskrivelse. Systemet er beskyttet med en brannmur som beskytter den mot kontakter utenfor Paulig.

Alt personell fra Paulig og dets underleverandører er forpliktet til å holde informasjonen om personopplysningene de får i sitt arbeid konfidensiell.

Manuelt behandlede dokumenter som inneholder personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang.

4. Til hvilke formål og basert på hvilke grunner behandler vi opplysningene dine?

Paulig kan behandle dine personopplysninger som er direkte nødvendige for din rekrutteringsprosess eller mulige ansettelsesforhold (enten med Paulig eller med et privat arbeidsformidlingsfirma) som er knyttet til å forvalte rettighetene og forpliktelsene til partene i forholdet eller med eventuelle fordeler Paulig gir til deg, eller som skyldes den spesielle arten av det aktuelle arbeidet.

Personopplysningene dine behandles basert på følgende grunnlag i EUs generelle databeskyttelsesforordning (ett eller flere grunnlag kan gjeldene samtidig):

a) Behandling kreves for å ta skritt som på din anmodning før kontraktinngåelse.

b) Behandling kreves for å oppfylle Pauligs legitime interesser.

c) Du har gitt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine.

De legitime interessene til Paulig eller tredjeparter nevnt i punkt b) ovenfor, kan blant annet omfatte følgende saker:

 • opprettholde kandidatpoolen for mulige nye rekrutteringsbehov
 • opprettholde loggfiler for dem som har behandlet personopplysningene
 • forretningsutvikling


I tillegg til det ovennevnte bruker Paulig opplysningene dine hvis vi mener det er nødvendig for sikkerhetsformål eller for å undersøke mulig svindel eller annet brudd på våre avtaler eller denne personvernerklæringen.

5. Hvilke typer informasjon kan vi samle om deg?

Innholdet i Pauligs arkiveringssystem kan inneholde følgende typer opplysninger og endringer som er gjort i disse opplysningstyper:

A. Personlig informasjon

 • Etternavn, alle fornavn, fornavn
 • Hjemmeadresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer(e)
 • Fødselsdato
 • Nasjonal identifikasjonskode
 • Kjønn
 • Nasjonalitet
 • Foto og videoklipp
 • Språk
 • Testdata for medisiner og legemidler (hvis aktuelt)
 • Bruk av dine rettigheter knyttet til personopplysningene dine (for eksempel rett til tilgang til personopplysningene dine)


B. Ansattrelatert informasjon

 • Arbeidshistorie
 • Utdanning
 • Opplæringer og sertifikater du har fullført
 • Kunnskaper, ferdigheter og ekspertise (for eksempel språkkunnskaper og informasjons- og teknologiferdigheter)
 • Søknadsbrev og CV
 • Lønn- og ytelsesforespørsler
 • Personlighets- og kvalifikasjonsvurderingsresultater (for eksempel via rekrutteringskonsulenter)
 • Eksempler på tidligere arbeid eller presentasjoner (for eksempel portefølje av kreative verk)
 • Innhold på sosiale medier (med samtykke)
 • Annen informasjon under rekrutteringsintervjuer og referansesjekk
 • Arbeidstillatelse (hvis aktuelt)
 • Kredittvurdering (hvis aktuelt)
 • Utdrag fra strafferegistre (hvis aktuelt)

6. Hvilke kilder vi samler vi personopplysningene dine fra?

Paulig samler personopplysninger direkte fra deg, for eksempel fra:

 • nettstedskjemaer
 • fysiske skjemaer
 • telefonsamtaler der du oppgir personopplysninger til Paulig
 • e-postkorrespondanse der du oppgir personopplysninger til Paulig
 • personlige diskusjoner
 • jobbsøknadsvideoer 


Paulig kan hente inn personopplysninger fra tredjeparter basert på ditt samtykke, for eksempel fra:

 • personer du har oppgitt som referanse
 • selskaper som tilbyr rekrutteringstjeneste og personlighets- og evnevurderinger til Paulig


Paulig kan hente inn personopplysninger fra tredjeparter uten ditt samtykke når:

 • en myndighet gir opplysninger til arbeidsgiveren for å gjøre det mulig for sistnevnte å oppfylle en lovbestemt plikt eller
 • når arbeidsgiveren kjøper kredittinformasjon for personer eller opplysninger fra strafferegisteret for å fastslå medarbeiderens pålitelighet.


Paulig kan hente og oppdatere personopplysningene i arkiveringssystemet fra tjenestemenn og selskaper som tilbyr personopplysningstjenester.

7. Til hvem kan vi overføre og tildele personopplysningene dine?

Paulig-selskaper har en legitim interesse i å overføre personopplysninger internt i Paulig for interne administrative formål.

Paulig selger, leier eller utleverer ikke på noen måte personopplysningene dine til tredjeparter utenfor Paulig, med mindre annet er angitt nedenfor.

Paulig kan dele dine personlige opplysninger med autoriserte tredjeparter som utfører tjenester for Paulig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen innenfor rammen av gjeldende lovgivning. Dette kan blant annet omfatte tjenester slik som programvaretjenester, administrering og analysering av personopplysninger og gjennomføring av undersøkelser.

Fordi Paulig tar ansvar for å beskytte personopplysningene dine seriøst, tillater Paulig ikke at disse selskapene bruker dem til noe annet formål enn å utføre disse tjenestene. Paulig krever også at de beskytter personopplysningene dine på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen.

Paulig kan dele personopplysningene dine basert på en gyldig ordre fra en domstol eller annen offisiell instans med tilstrekkelig myndighet.

Paulig kan dele personopplysningene dine som en del av en/et fusjon, oppkjøp, salg av selskapets eiendeler eller overføring av tjeneste til en annen leverandør. Dette gjelder også i det usannsynlige tilfelle av insolvens, konkurs eller receivership hvor personopplysningene dine vil bli overført til en annen enhet som et resultat av en slik prosedyre.

8. Blir opplysningene dine overført til land utenfor EU?

Pauligs tjenester kan leveres ved hjelp av ressurser og servere i forskjellige land rundt om i verden. Paulig kan derfor overføre personopplysningene dine utenfor landet der du bruker tjenestene våre, også til land utenfor EU og EØS som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse for personopplysninger eller som har forskjellige lovbestemmelser om databeskyttelse.

I slike tilfeller sikrer Paulig at et juridisk grunnlag for en slik overføring eksisterer, og at tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene dine er gitt i henhold til gjeldende lov, for eksempel ved bruk av standardavtaler som er godkjent av relevante myndigheter (om nødvendig) og ved å kreve at andre relevante tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetsforanstaltninger benyttes.

9. Hvor lenge behandler vi opplysningene dine?

Paulig kan behandle dataene dine i jobbsøkersystemet for inntil slutten av det andre året etter ditt søknadsår (for eksempel: søknad 1. august 2018 => 31. desember 2020).

Basert på ditt samtykke kan Paulig behandle dine personopplysninger så lenge samtykket beskriver.

Paulig kan behandle dine personopplysninger basert på juridiske krav så lenge loven tillater det.

10. Hvordan kan du utøve de forskjellige rettighetene dine?

Alle rettigheter kan utøves ved å kontakte Pauligs personvernsteam via kontaktinformasjonen som er utstedt i avsnitt 1 ovenfor. Teamet vil da gi ytterligere instruksjoner om hvordan du utøver en bestemt rettighet. Hvor Paulig har rimelig tvil om identiteten til den som gjør forespørselen, kan Paulig be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for å bekrefte identiteten din.

Paulig vil gi informasjon om tiltak tatt på en forespørsel til deg innen én måned etter at forespørselen mottas. Denne perioden kan forlenges med ytterligere to måneder når det er nødvendig, avhengig av antall forespørsler og hvor komplekse de er.

10.1. Rett på innsyn i personopplysningene dine

Du har rett til å få fra bekreftelse fra Paulig om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, og i så fall motta informasjon om personopplysningene dine.

10.2. Rett til korrigering

Du har rett til å få Paulig til å korrigere unøyaktige personopplysninger uten unødig forsinkelse.

10.3. Rett til å slette ("rett til å bli glemt")

Du har rett til å få Paulig til å slette unøyaktige personopplysninger om deg slettet uten unødig forsinkelse på ett av følgende grunnlag:

a) Personopplysningene dine er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for;

b) Du trekker tilbake samtykke som behandlingen er basert på og hvor det ikke er noen annen juridisk grunnlag for behandlingen;

c) Du protesterer mot behandlingen og det er intet tvingende legitim grunnlag for behandlingen;

d) Personopplysningene dine har blitt behandlet ulovlig;

e) Personopplysningene dine må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i EU- eller medlemsstatslov som Paulig er underlagt;

f) Personopplysningene er samlet for å tilby informasjonssamfunnstjenester.

Du har imidlertid ikke rett til å få opplysningene slettet hvis behandlingen er nødvendig:

a) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;

b) for overholdelse av en juridisk forpliktelse som krever behandling av EU- eller medlemsstatslov som Paulig er underlagt eller

c) for å opprette, utøve eller forsvare seg mot rettslige krav.

10.4. Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å få Paulig til å begrense behandlingen på ett av følgende grunnlag:

a) Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg, i en periode som gir Paulig rett til å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;

b) behandlingen er ulovlig og du motsetter deg slettingen av personopplysningene og ber om at bruken av dem begrenses i stedet;

c) Paulig trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingens formål, men de kreves av deg for å etablere, utøve eller forsvare deg mot juridiske krav;

d) Du har protestert mot behandling i påvente av verifiseringen av om Pauligs legitime grunnlag overstyrer dine grunnlag.

10.5. ​​​​​​​Rett til å protestere

Du har til enhver tid rett til å protestere, på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, behandling av personopplysninger om deg som er basert på legitime interesser forfulgt av Paulig, inkludert profilering. Paulig skal ikke lenger behandle personopplysningene med mindre Paulig viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter for å etablere, utøve eller forsvare deg mot rettslige krav.

Når personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å til enhver tid motsette deg behandlingen av personopplysninger om deg for slik markedsføring, som inkluderer profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

Vær oppmerksom på at du ikke kan velge å motta servicemeldinger fra Paulig, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsmerknader og juridiske merknader.

10.6. ​​​​​​​Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personlig informasjon om deg, som du har oppgitt til Paulig, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og har rett til å overføre opplysningene til en annen kontrollør der:

a) behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt; og

b) behandlingen utføres med automatiserte midler.

11. Er det obligatorisk for deg å utlevere personopplysningene dine til oss?

Når behandling av dine personopplysninger er nødvendig for Paulig for å kunne handle på din forespørsel før du inngår en kontrakt, er det obligatorisk for deg å gi de personopplysningene som trengs for en rekrutteringsprosess.

12. Hvordan kan du trekke tilbake et samtykke du har gitt?

Du kan trekke tilbake mulig samtykke ved å kontakte Pauligs personvernsteam (kontaktinformasjon i avsnitt 1) ​eller ved å bruke mulige elektroniske hjelpemidler fra Paulig.

13. Gjør vi beslutninger som påvirker deg basert på automatiserte midler?

Paulig tar ikke avgjørelser basert utelukkende på automatisert behandling som gir juridiske konsekvenser for deg eller på tilsvarende måte påvirker deg.

14. Behandler vi personopplysningene dine for å profilere deg?

Paulig utfører ikke profilering av ansatte slik det er definert i GDPR.

15. Hvordan kan du utøve din rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten?

Hvis du mistenker brudd på databeskyttelseslovgivningen, ta kontakt med Pauligs personvernsteam først (kontaktinformasjon i avsnitt 1). Denne personvernserklæringen dekker Pauligs virksomhet i alle land.

Hvis saken ikke blir løst mellom deg og Paulig, kan du kontakte databeskyttelsesmyndigheten i landet der Paulig-enheten driver virksomhet. Kontaktinformasjon fra den kompetente myndigheten i hvert land der Paulig driver virksomhet finnes her.

16. Hvilken lov søker vi om behandling av personopplysninger?

Behandlingen av personopplysninger i Pauligs arkiveringssystem styres av EUs gjeldende databeskyttelseslovgivning samt nasjonale lover i land der Paulig er etablert.

17. Hvordan kan vi oppdatere denne personvernerklæringen?

Paulig kan endre denne personvernerklæringen, og hvis vi gjør vesentlige endringer i den, vil vi annonsere dette intranettet vårt eller på annen måte, for å gi deg muligheten til å se gjennom endringene før de trer i kraft og blir bindende.