Paulig publiserte sin årsrapport 22.mars 2024 sammen med sin bærekraftsrapport for 2023. Rapporten beskriver i detalj vår fremgang mot Pauligs Sustainability Approach 2030.

Årets høydepunkt 2023:

 • Vi har redusert karbonutslippene fra våre egne anlegg med 22 % sammenlignet med basislinjen i 2018. Målet vårt er å redusere karbonutslippene fra våre egne anlegg med 80 % og med ytterligere 50 % fra verdikjeden vår innen 2030.
 • We implemented the Paulig Nutrition KPI Framework into product development og innovasjonsprosesser for å veilede produktutviklingen. Rammeverket definerer hva vi mener med et produkt som muliggjør helse for mennesker. Ved utgangen av 2023 var 45% av salget vårt fra produkter som oppfyller våre kriterier for å muliggjøre helse for mennesker.
 • Vi utvidet omfanget av vårt initiativ for bærekraftig innkjøp av krydder. Ved utgangen av 2023 var 71% av innkjøpsvolumet for krydderne i omfang eksternt verifisert for å være bærekraftig. De seks krydderne i fokus er: sort pepper, løk, indisk chili, gurkemeie, spisskummen og oregano.
 • Vi oppdaterte fokusområdene våre for bærekraft og la til naturen som en del av Paulig Sustainability Approach 2030. Vi ønsker å iverksette sterkere tiltak for å beskytte biologisk mangfold og håndtere andre naturrelaterte konsekvenser. For tiden har vi prosjekter med våre partnere og leverandører for å forbedre biologisk mangfold ved å støtte bærekraftige dyrkingsmetoder og regenerativt landbruk.
 • Vi lyste ut et unikt klimafond for å akselerere reduksjoner i klimautslipp i verdikjeden vår. Fondet ble verdsatt til 2,7 millioner euro i 2023 og allokert til prosjekter rettet mot utslippsreduksjoner i verdikjedene for hvete og kaffe, logistikk og Pauligs egen virksomhet.
 • Paulig lanserte en DEI-policy for hele konsernet for å styrke sitt engasjement og ytterligere fremme mangfold, rettferdighet og inkludering på arbeidsplassen. 
 • Vi lanserte vår Santa Maria hvetetortilla med opptil 50% mindre klimapåvirkning. Dette er en videreføring av samarbeidet med Lantmännen for å drive mer bærekraftige dyrkingsmetoder. Sammen med tiltakene i andre deler av verdikjeden bidrar reduksjonene til opptil 50 % mindre klimapåvirkning forårsaket av Santa Maria-hvetetortillas sammenlignet med 2012 som estimert av RISE i en livssyklusvurdering.
 • Vi gjennomførte en gruppeomfattende menneskerettighetsscreening som en del av vårt arbeid med menneskerettighetsforvaltning. Gjennom dette arbeidet var vi i stand til å identifisere de mest fremtredende menneskerettighetsrisikoene og prioritere dem for å kunne planlegge de neste trinnene i arbeidet.
 • Vi ble med på COP28 for å komme i kontakt med globale nøkkelinteressenter, utveksle lærdom fra bærekraftsinitiativer og for å presse på for beslutninger fra internasjonale kolleger, partnere, leverandører og politiske beslutningstakere.
 • Paulig og EIT Food, Europas ledende samfunn for matinnovasjon, arrangerte et webinar om matavfall, og samlet viktige beslutningstakere og bransjerepresentanter for å diskutere dette presserende problemet. Deltakerne utforsket innovative løsninger og samarbeidspraksis, og understreket betydningen av politikk for å drive endring.
 • Annual Report 2023

Kommer snart:

 • Vi fortsetter vårt systematiske arbeid for å redusere utslipp. Vårt mål er at alle våre fabrikker, i seks land, skal oppnå CarbonNeutral® bygningssertifisering innen utgangen av 2025.
 • Vi utvider arbeidet med våre leverandører og partnere for å ta i bruk klimasmarte dyrkingsmetoder i våre verdikjeder for kaffe og hvete.
 • Vi har satt opp et nytt strategisk initiativ for å ta oss mot ambisjonen om å halvere matsvinn i verdikjeden vår innen 2030. Vi planlegger å starte opp igjen den strategiske satsingen som har vært satt på vent.
 • For å fortsette kursen mot ambisjonen om at 70 % av nettoomsetningen i 2030 skal komme fra produkter som muliggjør helse og velvære for mennesker og planeten, begynner vi å utvikle et rammeverk for å evaluere og identifisere fokusområder som muliggjør helse for planeten. Kjerneprodukter evaluert i pilotprosjekt, og utvidet pilot av 100 største (salgs)produkter igangsatt. 
 • Vi fortsetter å utvikle den eksterne verifiseringen av bærekraft i krydderverdikjedene våre, med mål om å ha de utvalgte krydderne fullstendig verifisert innen 2025. Samtidig fortsetter vi å utvide omfanget av eksterne verifikasjoner til andre krydder og urter. Vi fortsetter å utvikle vår selskapsdekkende modell for menneskerettighetsstyring og due diligence-prosess for å sikre respekt for menneskerettigheter i vår virksomhet og verdikjede og møte de økende kravene til menneskerettigheter og miljømessig due diligence.
 • For å styrke og bygge inn beskyttelse av biologisk mangfold og vannressurser mer i våre nåværende og fremtidige klimainitiativer, forbereder vi oss på å sette vitenskapsbaserte mål for naturhandlinger.
 • Vi vil fortsette å redusere klimautslippene i verdikjedene for hvete og kaffe, logistikk og Pauligs egen virksomhet gjennom årlige prosjekter som gjennomføres sammen med våre leverandører og partnere. Prosjektene er finansiert fra vårt klimafond.


Paulig's Sustainability Reports:
 

Scope 3 GHG Inventory

Vis mer

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig's Annual Report 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's Sustainability Approach 2030