Bij Paulig maakt duurzaamheid deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden en praktische acties vallen onder de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement. De inzet voor onze ambities begint bij onze Raad van Bestuur. De Raad keurt aandachtsgebieden en doelstellingen voor ons duurzaamheidswerk goed en wordt tweejaarlijks op de hoogte gehouden van de implementaties ervan. Ten slotte ligt de verantwoordelijkheid voor ons werk op het gebied van duurzame ontwikkeling bij het managementteam van Paulig, waar het duurzaamheidswerk wordt geleid door de SVP Communicatie & Duurzaamheid. De CEO en de Raad van Bestuur beoordelen en keuren het beleid en de belangrijkste projecten en doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling goed.

Het duurzaamheidsteam onder leiding van de directeur Duurzaamheid en Publieke Zaken leidt en begeleidt onze acties in de richting van ons doel om een duurzame koploper te zijn in de voedingsindustrie. Het duurzaamheidsteam is verantwoordelijk voor de planning en ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie, het identificeren van belangrijke ontwikkelingsgebieden en het creëren van gedeelde doelstellingen voor alle Paulig-functies, het bewaken van de voortgang van de plannen en het meten van de resultaten. Zij ondersteunen de rest van de organisatie in hun gezamenlijke duurzaamheidswerk en koppelen dit aan de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast beheren zij de samenwerking en rapportage met belanghebbenden. 

Sustainability-pauliggroup


Continu duurzaamheidswerk is geïntegreerd in en geïmplementeerd volgens de roadmaps in de Paulig-bedrijfsfuncties en -bedrijfsgebieden. In 2021 is een Groep duurzaamheidsbeheer opgericht met vertegenwoordigers van verschillende bedrijfsfuncties en bedrijfsgebieden. De Groep komt driemaandelijks bijeen om toezicht te houden op de implementatie van de duurzaamheidsinitiatieven en de afstemming op de bedrijfsactiviteiten. 

Onze duurzaamheidsactiviteiten zijn gebaseerd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en worden aangestuurd volgens ons Bestuursmodel voor duurzaamheid. Duurzaamheidsonderwerpen worden regelmatig door de hele organisatie beoordeeld, zoals gedefinieerd in ons Bestuursmodel voor duurzaamheid. 

Een ethische bedrijfscultuur opbouwen

Paulig heeft sterke merken en consumenten en klanten vertrouwen het bedrijf. Om deze waardevolle activa te behouden, zetten we ons in voor een zeer ethische manier van werken. Onze ethische principes vormen de norm voor alle medewerkers, en alle leveranciers moeten zich houden aan de Paulig-gedragscode voor leveranciers. De ethische principes worden ondersteund door de volgende beleidsregels en beheersystemen op Paulig-niveau:

•    Paulig-gedragscode voor leveranciers
•    Ondernemingsbestuur Paulig-groep
•    Verklaring inzake moderne slavernij van de Paulig-groep
•    Milieubeheersystemen 
•    Voedselveiligheid en kwaliteitsbeleid
•    Gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen 
•    Beleid inzake risicobeheer voor ondernemingen van de Paulig-groep
•    Ontbossingsbeleid van Paulig
•    Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiebeleid van Paulig

Working in office

Trainen en communiceren

Al onze medewerkers volgen een online training over onze ethische principes. De training is beschikbaar in zes talen (Nederlands, Engels, Ests, Fins, Russisch en Zweeds) om onze medewerkers in alle landen waar we actief zijn van dienst te zijn. Het doel van de training is om ervoor te zorgen dat onze principes en gerelateerde praktijken in onze methoden en dagelijks werk worden uitgevoerd. 

We besteden speciale aandacht aan de continue ontwikkeling van de competentie van degenen die werken met duurzaamheid, kwaliteit en sourcing. We zorgen er ook voor dat ons managementteam van Paulig en de Raad van Bestuur regelmatig worden geïnformeerd over actuele duurzaamheidskwesties en vragen. 

Ingrijpen bij problemen 

We willen dat onze medewerkers en andere belanghebbenden zich op hun gemak voelen bij het uiten van bezorgdheden over gedrag dat niet in overeenstemming is met onze waarden en ethische principes. Het personeel van Paulig in alle operationele landen en externe belanghebbenden kunnen mogelijke problemen anoniem melden via een klokkenluiderstool die wordt beheerd door een derde partij en beschikbaar is in vijf talen. Alle mogelijke inbreuken en non-conformiteiten worden geëvalueerd en onderzocht door een team dat is aangesteld uit leden van het managementteam van Paulig. Hun acties worden geregistreerd en de behandeling is vertrouwelijk. Een persoon die een oprechte verdenking meldt of een zorg uitspreekt, loopt daardoor geen risico op enige vorm van sanctie of persoonlijk nadeel. Gevallen worden jaarlijks gerapporteerd aan de Raad van Bestuur van Paulig.

 Als we problemen constateren in onze toeleveringsketen, grijpen we onmiddellijk in en stellen we samen met onze partner een actieplan op. 

Coffee cherry1


Risico's en kansen beheren

Risico's en kansen worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. Beleidsupdates worden voorgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van Paulig. Belangrijke risico's en kansen worden geïdentificeerd en beheerd als onderdeel van de bedrijfsvoering. Risicobeheer omvat strategische, operationele en gevarenrisico's. Onze belangrijkste duurzaamheidsrisico's en kansen werden zorgvuldig geïdentificeerd en overwogen toen de nieuwe duurzaamheidsaanpak tot stand kwam. Samen met ons algemene risicobeheer is de implementatie van ons duurzaamheidsprogramma het belangrijkste instrument om risico's te beperken en, aan de positieve kant, te profiteren van de kansen. Het nieuwe bestuursmodel voor duurzaamheid zal de systematische monitoring en governance van duurzaamheidsrisico's versterken. 

Veilige en duurzame producten

Als voedings- en drankenbedrijf staan productveiligheid en kwaliteit bij ons centraal. Wij beoordelen deze risico's proactief en nemen monsters en analyseren binnenkomende grondstoffen, waardoor we zeker weten dat onze grondstoffen en producten voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Leveranciersmanagement, inclusief op risico gebaseerde audits, zijn belangrijke preventieve activiteiten om het risico op voedselveiligheids- of kwaliteitsproblemen te verkleinen.

Klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit

Klimaatverandering is het belangrijkste duurzaamheidsrisico op lange termijn voor Paulig. Als gevolg van klimaatverandering kunnen evoluerende en extreme weersomstandigheden, zoals droogte, zware regenval en hittegolven, evenals toenemende waterstress en afnemende biodiversiteit ernstige gevolgen hebben voor de landbouwomstandigheden en de beschikbaarheid van onze belangrijke grondstoffen. Dit is met name het geval voor gevoelige gewassen zoals koffie. Onze grootste impact op het klimaat vindt plaats in onze waardeketen en is gekoppeld aan de grondstoffen die we gebruiken bij de vervaardiging van onze producten (bijv. groene koffie, tarwe). Daarom richten we onze klimaatacties op het werken met huidige leveranciers en partners om duurzamere landbouwpraktijken die de biodiversiteit verbeteren toe te passen, op zoek naar nieuwe grondstoffen en partners en op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen die de circulaire economie verder ondersteunen. 

We hebben biodiversiteit en ontbossing geïdentificeerd als gebieden waar we onvoldoende inzicht hebben in onze effecten en de bijbehorende risico's. In 2022 zijn we van plan om de ontbossingsrisico's binnen onze belangrijkste waardeketens voor bosrisicogrondstoffen in kaart te brengen. 

Begin 2022 publiceerde Paulig een Ontbossingsbeleid waar we ons inzetten om samen te werken om grondstofgerelateerde ontbossing uit onze toeleveringsketens te elimineren als onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak.

Respect voor mensenrechten

We dragen bij aan het respecteren van alle internationaal erkende mensenrechten. Onze belangrijkste mensenrechtenrisico's bevinden zich in onze toeleveringsketen, zoals een eerlijke verloning, te veel werkuren, dwang- of kinderarbeid en discriminatie. De productie van sommige van onze grondstoffen, zoals koffie en specerijen, is vaak afhankelijk van laaggeschoolde seizoens- en migrerende werknemers, wat het risico op moderne slavernij verder kan vergroten. We hebben een nultolerantie ten aanzien van schendingen van mensenrechten. Voor Paulig is het belangrijk om onze eigen impact op mensenrechten grondig te begrijpen, en hoe we de risico's kunnen benaderen en beheren. Dit werk, inclusief het ontwikkelen van onze due diligence-processen op het gebied van mensenrechten, zal een speciale focus blijven voor Paulig.

Werkveiligheid

De gezondheid en veiligheid van medewerkers is voor ons van groot belang. Bij het verbeteren van de veiligheid en het afwenden van risico's is een proactieve en preventieve aanpak het meest relevante instrument. Dit omvat bijvoorbeeld het voortdurend vergroten van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers, het systematisch beoordelen en observeren van risico's en het inspecteren en auditeren van onze veiligheidspraktijken. We zijn blij met de positieve trend op het gebied van gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, maar erkennen ook dat dit gebied ook in de toekomst een hoge prioriteit voor ons moet hebben. We willen een gemeenschappelijke veiligheidscultuur hebben om een veilige en gezonde werkplek voor iedereen te garanderen. Dit houdt in dat we met z'n allen werken aan een veilige werkplek. 

Meer info

Paulig's Annual Report 2023
Paulig's Jaarverslag 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Lees meer over onze Duurzaamheidsaanpak 2030