1. Registeransvarlig for arkiveringssystemet

Den registeransvarlige for dette arkiveringssystem er det finske firma Paulig Ltd (virksomhedsregistreringsnummer: 0112563-0) og selskaber, der på dette tidspunkt tilhører Paulig Group, alle i det følgende benævnt "Paulig".

Paulig Ltds kontaktoplysninger for personalerelaterede fortrolighedsspørgsmål:

Paulig Ltd / privacy matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
FINLAND

employee-privacy@paulig.com

Tlf.: +358 9 319 81

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål, bekymringer eller ideer i forbindelse med Pauligs persondata-procedurer.

2. Definitioner

I det følgende forklares de mest grundlæggende vilkår, der anvendes i denne fortrolighedspolitik:

 1. "Ansøger" vil sige enhver person, som har sendt en specifik eller generel jobansøgning til en af Paulig-koncernens virksomheder eller rekrutteringsvirksomheder, der handler på vegne af Paulig-koncernen, baseret på en rekrutteringsmeddelelse eller som en åben ansøgning.
 2. "Persondata" vil sige oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret person"). En identificerbar fysisk person er en, som kan identificeres direkte eller indirekte.
 3. Den registrerede persons "samtykke" vil sige enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af den registreredes ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar, bekræftende handling angiver enighed til behandling af persondata vedrørende ham eller hende.
 4. "Profilering" vil sige enhver form for automatisk behandling af persondata, der består af brugen af persondata til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

3.  Hvad er vores principper for sikring af dine persondata?

Paulig har etableret elektroniske og administrative foranstaltninger designet til at opbevare de indsamlede oplysninger sikkert.

Kun udpeget personale fra Paulig og organisationer, der opererer efter Pauligs anvisninger eller på vegne af Paulig, har ret til at anvende arkiveringssystemet for persondata. Alle personer, der behandler systemet, får en personlig brugsret tildelt af Paulig eller dets samarbejdspartner. Der oprettes forskellige adgangsniveauer ud fra de data, en person har brug for i henhold til sin jobbeskrivelse. Systemet er beskyttet af en firewall, der beskytter det mod kontakter uden for Paulig.

Alt personale hos Paulig og dets underleverandører er forpligtet til at opbevare oplysninger om persondata, som de får adgang til i deres arbejde, fortroligt.

Manuelt behandlede dokumenter, der indeholder personlige data, er beskyttet mod uautoriseret adgang.

4. Til hvilke formål behandler vi dine data, og baseret på hvilke kriterier?

Paulig kan behandle de af dine persondata, der er direkte nødvendige for dit ansættelsesforhold (enten med Paulig eller et privat vikarbureau) og forbundet med at forvalte rettighederne og forpligtelserne hos parterne i forholdet eller de fordele, som Paulig formidler til dig eller som stammer fra den særlige karakter af det pågældende arbejde.

Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i EU's generelle databeskyttelsesforordning (et eller flere kriterier kan gælde samtidigt):

a) Behandling er nødvendig for udførelsen af en ansættelseskontrakt, som du er part i eller for at tage handling på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

b) Behandling er nødvendig med henblik på Pauligs legitime interesser.

c) Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Pauligs eller tredjeparts legitime interesser, der henvises til i punkt c) ovenfor, kan bl.a. omfatte følgende forhold:

 • opbevaring af en kandidatpulje til eventuelle nye rekrutteringsbehov
 • opbevaring af logfiler over, hvem der har behandlet persondata
 • forretningsudvikling

Ud over det ovennævnte bruger Paulig dine data i forhold til den position du indtager, hvis vi mener, at det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge mulig svig eller andre overtrædelser af vores aftaler eller denne fortrolighedspolitik.

5. Hvilken type oplysninger kan vi indsamle om dig?

Indholdet af Pauligs arkiveringssystem kan omfatte følgende datatyper og ændringer foretaget til disse datatyper:

A. Personlige oplysninger

 • Efternavn, alle fornavne, tidligere efternavn
 • Hjemmeadresse
 • Telefonnummer/-numre
 • Fødselsdato
 • CPR-nr. eller tilsvarende
 • Køn
 • Nationalitet
 • Foto og biometriske data
 • Sprog
 • Medicin- og narkotika-test data (hvis relevant)
 • Brug af dine rettigheder i forbindelse med dine personlige data (såsom retten til berigtigelse og retten til at få adgang til dine personlige data)


B. Ansættelsesrelaterede oplysninger

 • Arbejdshistorik
 • Uddannelse
 • Kurser og certifikater du har bestået
 • Viden, færdigheder og ekspertise (f.eks. sprogfærdigheder, uddannelse)
 • Følgebrev og CV
 • Anmodninger om løn og goder
 • Evalueringsresultater (f.eks. via rekrutteringskonsulenter)
 • Eksempler på tidligere arbejde eller præsentationer (f.eks. portefølje af kreative værker)
 • Socialt medieindhold (med samtykke)
 • Øvrige oplysninger under ansættelsesinterviews og referencekontrol
 • Arbejdstilladelse
 • Kreditvurdering (hvis relevant)
 • Uddrag fra strafferegistre (hvis relevant)

6.  Hvilke kilder indsamler vi dine persondata fra?

Paulig indsamler persondata direkte fra dig, for eksempel fra:

 • hjemmesideskemaer (f.eks. undervisningsplatforme)
 • fysiske skemaer
 • telefonsamtaler, hvorunder du leverer persondata til Paulig
 • e-mailkorrespondance, hvorunder du leverer persondata til Paulig
 • personlige samtaler
 • mobil-apps, 


Paulig kan indsamle personlige data fra tredjeparter baseret på dit samtykke, f.eks. fra:

 • personer, du har angivet som reference
 • personligheds- og egnethedsbedømmelses-testresultater


Paulig kan indsamle personlige data fra tredjeparter uden dit samtykke, når:

 • en myndighed videregiver oplysninger til arbejdsgiveren for at give sidstnævnte mulighed for at udføre en lovbestemt pligt, eller
 • når arbejdsgiveren indhenter personlige kreditdata eller oplysninger fra strafferegisteret for at fastslå medarbejderens pålidelighed.


Paulig kan indhente og opdatere persondata i sit arkiveringssystem fra embedsmænd og virksomheder, der tilbyder persondatatjenester.

7. Til hvem vi kan overføre og tildele dine persondata?

Paulig-virksomheder har en berettiget interesse i at overføre persondata i Paulig-koncernen til interne administrative formål.

Paulig vil ikke sælge, udleje eller på anden måde videregive dine persondata til tredjeparter uden for Paulig-koncernen, medmindre andet angives nedenfor.

Paulig kan dele dine persondata med autoriserede tredjeparter, der udfører tjenester for Paulig med de formål, der beskrives i denne fortrolighedspolitik, inden for rammerne af gældende lovgivning. Dette kan f.eks. omfatte ydelser som softwaretjenester, administration og analyse af persondata samt forskning.

Da Paulig tager ansvaret for at beskytte dine persondata seriøst, tillader Paulig ikke disse virksomheder at bruge det til andre formål end at udføre disse tjenester, og Paulig kræver, at de beskytter dine persondata på en måde, der er i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Paulig kan dele dine persondata baseret på en gyldig ordre fra en domstol eller en anden officiel instans med tilstrækkelig myndighed.

Paulig kan dele dine persondata som led i en fusion, erhvervelse, salg af virksomhedsaktiver eller overdragelse af tjeneste til en anden udbyder. Dette gælder også i det usandsynlige tilfælde af en insolvens, konkurs eller bobehandling, hvor dine persondata overføres til en anden enhed som følge af en sådan procedure.

8. Overføres dine data til lande uden for EU?

Pauligs tjenester kan leveres ved hjælp af ressourcer og servere i forskellige lande rundt om i verden. Derfor kan Paulig overføre dine persondata uden for det land, hvor du bruger vores tjenester, også til lande uden for EU og EØS, der ikke har love, der giver specifik beskyttelse for persondata, eller kan have andre lovbestemmelser om databeskyttelse.

I sådanne tilfælde sikrer Paulig, at der findes et retsgrundlag for en sådan overførsel, og at der leveres en passende beskyttelse af dine persondata som krævet af gældende lov, f.eks. ved at anvende standardaftaler godkendt af relevante myndigheder (hvis nødvendigt) og ved at kræve brug af andre relevante tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger.

9. Hvor længe behandler vi dine data?

Paulig kan behandle dine data i sit jobansøgningssystem indtil slutningen af det andet år efter dit ansøgningsår (f.eks.: ansøgning 1. august 2018 => 31. december 2020).

Vi kan behandle dine persondata så længe som beskrevet nedenfor.

Paulig kan behandle dine persondata så længe som beskrevet nedenfor for hver enkelt undergruppe.

10. Hvordan kan du udøve de forskellige typer rettigheder, du har?

Alle rettigheder kan udøves ved at kontakte Pauligs hold til beskyttelse af persondata ved at bruge de kontaktoplysninger, der anføres i afsnit 1 ovenfor. Holdet vil derefter give yderligere anvisninger om, hvordan man udøver en bestemt ret. Hvis Paulig har rimelig tvivl om identiteten af ​​den person, der stiller anmodningen, kan Paulig anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet.

Paulig vil på anmodning give oplysninger til dig om handlinger, der træffes, inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan forlænges med yderligere to måneder, hvor det er nødvendigt under hensyntagen til kompleksiteten og antallet af anmodninger.

10.1. Retten til adgang til dine persondata

Du har ret til fra Paulig at modtage bekræftelse om, hvorvidt persondata om dig behandles, og i givet fald modtage oplysninger om dine persondata.

10.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra Paulig at opnå rettelse af urigtige persondata vedrørende dig.

10.3. Retten til slettelse ("ret til at blive glemt")

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra Paulig at opnå slettelsen af persondata vedrørende dig, hvis én af følgende grunde gør sig gældende:

a) Dine persondata er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

b) Du inddrager samtykket, som behandlingen er baseret på, og hvis der ikke er noget andet retsligt grundlag for behandlingen.

c) Du modsætter dig behandlingen, og der er ingen tilsidesættende legitime grunde til behandlingen.

d) Dine persondata er blevet behandlet ulovligt.

e) Dine persondata skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i unions- eller medlemslandes lovgivning, som Paulig er underlagt.

f) Persondataene er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester.

Du har dog ikke ret til slettelse, hvis behandlingen er nødvendig:

a) for udøvelse af retten til ytringsfrihed og oplysning,

b) for at overholde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling ifølge unions- eller medlemslandes lovgivning, som Paulig er underlagt, eller

c) til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

10.4. Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra Paulig at opnå begrænsning af behandling, hvis én af følgende grunde gør sig gældende:

a) Nøjagtigheden af persondataene bestrides af dig i en periode, der gør det muligt for Paulig at verificere nøjagtigheden af persondataene.

b) Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig slettelsen af persondataene og anmoder om begrænsning af deres brug i stedet.

c) Paulig har ikke længere brug for persondataene med henblik på behandling, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

d) Du har protesteret mod behandling og afventer verifikation for, om Pauligis legitime begrundelse tilsidesætter dine.

10.5. Retten til at protestere

Du har ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af persondata vedrørende dig baseret på legitime interesser, som Paulig påberåber sig, herunder profilering. Paulig må ikke længere behandle disse persondata, medmindre Paulig påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Når persondata behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at protestere mod behandling af persondata vedrørende dig for en sådan markedsføring, som omfatter profilering i det omfang dette er relateret til sådan direkte markedsføring.

Vær opmærksom på, at du ikke kan fravælge modtagelse af servicemeddelelser fra Paulig, herunder men ikke begrænset til sikkerheds- og juridiske meddelelser.

10.6. ​​​​​​​Retten til dataportabilitet

Du har ret til at modtage persondata vedrørende dig, som du har givet til Paulig, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden registeransvarlig, hvis:

a) behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt, og

b) behandlingen foregår ved hjælp af automatiske midler.

11. Er det obligatorisk for dig at udlevere dine persondata til os?

Behandling er nødvendig for udførelsen af en ansættelseskontrakt, som du er part i eller for at tage handling på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

12.  Hvordan kan du trække et samtykke fra dig tilbage?

Du kan tilbagekalde eventuelt samtykke ved at kontakte Pauligs hold til bekyttelse af persondata (kontaktoplysninger i afsnit 1) eller ved at bruge eventuelle elektroniske midler fra Paulig.

13. Træffer vi beslutninger, der påvirker dig baseret på automatiske midler?

Paulig træffer ikke beslutninger udelukkende baseret på automatisk behandling, der har juridisk effekt for dig eller tilsvarende påvirker dig væsentligt.

14.  Behandler vi dine persondata for at profilere dig?

Paulig udfører ikke medarbejderprofilering på en måde, der henvises til i GDPR.

15. Hvordan kan du udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden?

I tilfælde af, at du har mistanke om brud på databeskyttelseslovgivningen, bedes du først kontakte Pauligs hold til beskyttelse af persondata (kontaktoplysninger i afsnit 1). Denne fortrolighedspolitik dækker Pauligs aktiviteter i følgende lande:

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Irland
 • Letland
 • Litauen
 • Holland
 • Norge
 • Sverige
 • Storbritannien


Hvis sagen ikke løses mellem dig og Paulig, kan du kontakte databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor den pågældende Paulig-enhed opererer. Kontaktoplysninger for den kompetente myndighed i hvert land, hvor Paulig opererer findes her.

16. Hvilken lov anvender vi ved behandling af persondata?

Behandlingen af persondata i Pauligs arkiveringssystem er underlagt EU's gældende databeskyttelseslovgivning samt nationale lovgivninger i lande, hvor Paulig er etableret.

17. Hvordan kan vi opdatere denne fortrolighedspolitik?

Paulig kan ændre denne fortrolighedspolitik, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dette på vores intranet eller på anden måde give dig mulighed for at gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft og bliver bindende.