Förhandsinformation om resultatet: Paulig avslutade år 2008 med goda siffror

Pauligs och Santa Marias pro forma-omsättning för år 2008 uppgick till 698,2 miljoner euro (2007: 653,3 milj. euro), dvs. tillväxten var ungefär 7 procent. Nettoresultatet är ca 25 milj. euro (2007: 22,1 milj. euro). De slutliga bokslutssiffrorna publiceras efter mitten av april.

Produktgruppen Världens kök inbringade ungefär hälften av omsättningen. Detta affärsområde omfattar flera etniska smakinriktningar, av vilka Mexican Food-produkter utgör merparten. En dryg tredjedel av pro forma-omsättningen kom från kaffe. Kryddorna, vilka indelas i konsument- och industrikryddor, bidrog med resten eller ca 15 procent.

Omsättningens fördelning per produktgrupp
Paulig-koncernens soliditet är god, och finansieringen har säkrats genom långfristiga kreditarrangemang med bankerna. Även de nyckeltal som visar den övergripande lönsamheten hos koncernens affärsverksamhet bevarades på en god nivå.
Den mest betydande investeringen under räkenskapsperioden var byggandet av det nya kafferosteriet i Nordsjö, Helsingfors. Den nya fabriken driftsätts sommaren 2009. Hösten 2009 kommer verksamheten i det gamla rosteriet att läggas ned etappvis, och även de övriga funktionerna överföras till de nya lokalerna.

Den globala ekonomiska tillbakagången som började år 2008 påverkar i viss grad koncernens verksamhet under innevarande räkenskapsperiod. Redan hösten 2008 fattades beslut om att senarelägga byggandet av rosteriet i Ryssland på grund av den ekonomiska osäkerheten i landet. Vi bedömer tillväxten i omsättningen som osäker särskilt i Baltikum och Ryssland. På våra övriga marknader torde verkningarna vara lindrigare.